Ny minstepensjon: 157.639 kroner

Grunnbeløpet i folketrygden (G) øker med 4,73 prosent fra 1. mai. Det utgjør 6367 kroner mer pr. år for enslige minstepensjonister.

PENSJON: Statsminister Jens Stoltenberg og statsråd Hanne Bjurstrøm presenterte fredag regjeringens forslag til ny uføretrygd og alderspensjon. Foto: Scanpix
Publisert:

Det nye grunnbeløpet i folketrygden gjelder fra 1. mai i år og blir på 79.216 kroner. Det innebærer en økning på 3575 kroner fra 2010, eller 4,73 prosent.

LES OGSÅ:

Sikrer seg gullpensjon

Gjelder for store grupper

Mange av folketrygdens ytelser er knyttet til grunnbeløpet.
Dette er noen eksempler på grupper som får økte ytelser basert på den nye satsen:
- Alderspensjon (inkludert minstepensjon)
- Stønad ved uførhet
- Stønad til etterlatte
- Sykepenger
- Dagpenger ved arbeidsløshet
- Arbeidsavklaringspenger
- Stønad til enslige forsørgere
- Stønad ved yrkesskade
- Sykebehandling

Les mer:

Få alle ferien du har krav på

- Reguleringen av grunnbeløpet og pensjonene fra 1. mai 2011 sikrer pensjonistene en god inntektsutvikling og økt kjøpekraft også i 2011, sier arbeidsminister Hanne Bjurstrøm.

Forhandlet

Reguleringen av grunnbeløpet blir forhandlet frem mellom Arbeidsdepartementet og organisasjonene Norsk Pensjonistforbund, Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO), Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner(SAFO), LO, Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS), Unio og Akademikerne.

Nytt

Årets oppgjør var det første oppgjøret basert på retningslinjer etablert som følge av nytt pensjonssystem.
Det er en generelle lønnsveksten som skal danne utgangspunkt for pensjonsreguleringen. Partene ble enige om at forventet lønnsvekst inneværende år er på 3,9 prosent og pensjonsreguleringen har et etterslep på 0,5 prosent.
Nytt av året er at fra antatt lønnsvekst skal det trekkes fra 0,75 prosent. Pensjonene oppreguleres mindre enn lønnsveksten. Det er en del av pensjonsreformen som ble vedtatt i fjor.
Satsene for minste pensjonsnivå for alderspensjonister reguleres med lønnsveksten og justeres deretter for effekten av levealdersjustering for 67-åringer i reguleringsåret.
Grunnbeløpet, uførepensjon og alderspensjon under opptjening skal reguleres fullt ut i samsvar med lønnsveksten for de yrkesaktive.

Enige

Pensjonistforbundet skriver i en kommentar at enigheten om utregning og regulering av grunnbeløp og pensjoner i folketrygden er godt forankret hos partene.
- En lang prosess er i havn for denne gang og resultatet er i samsvar med de krav som organisasjonene stilte til oppgjøret, sier forbundsleder Borge Rørvik i en kommentar til oppgjøret.

Les saken:

Få mer i pungen som pensjonist

Slik reguleres pensjonene

Regulering av grunnbeløpet:

Uførepensjonister og andre som får sine ytelser regulert gjennom grunnbeløpet, får fra 1. mai en inntektsøkning på 4,73 prosent. Alderspensjon under opptjening oppreguleres fra samme dato med 4,73 prosent.

Regulering av løpende alderspensjoner:

Alderspensjonister får en økning i pensjonen på 3,94 prosent, i tråd med de nye reguleringsreglene fra 1. mai 2011.

Regulering av satsene for minste pensjonsnivå:

Satsene for minste pensjonsnivå for alderspensjonister øker med 4,21 prosent fra 1. mai 2011.
Høy sats (enslig pensjonist) øker til 157639 kroner, ordinær sats øker til 145822 kroner og lav sats øker til 125 338 kroner.

Mer i sykepenger

Den maksimale grensen for sykepenger fra folketrygden, som er på seks ganger grunnebeløpet, blir nå 475.296 kroner pr år.
Det betyr blant annet at folketrygden dekker din lønn ved sykdom opp til 475.296 kroner.
Har du mer i lønn og avtale om full lønn når du er sykmeldt, må arbeidsgiver dekke resten.

Mye brukt i forsikringssammenheng

Også i forsikringssammenheng er grunnbeløpet mye brukt. Mange erstatningsbeløp reguleres i forhold til G. For eksempel fastsettes ofte gruppelivsforsikringer ut fra folketrygdens beløp.

Gjennomsnittlig G

På årsbasis beregnes det en gjennomsnittlig G. Denne beregnes ved at den gamle G gjelder for fire måneder frem til 1. mai, og den nye G for resten av året.
For 2011 blir gjennomsnittlig G 78.022 kroner. Økningen i gjennomsnittlig G fra 2010 til 2011 er 4,41 prosent.

Publisert: