Ansatt tok hemmelig lydopptak av sluttsamtale

En selger går rettens vei og hevder at han ble presset til å inngå sluttavtale. Han tok i all hemmelighet opp lydbåndopptak av samtalen med ledelsen. Er det lovlig, spør leder E24s jobbeksperter.

SKULT OPPTAK: En ansatt tok opptak under en drøftingssamtale som endte med at vedkommende ble sagt opp. Nå ønsker han å bruke lydopptakene som pressmiddel.

Istockphoto
Publisert:,

Har du en lederutfordring?

Hver uke svarer arbeidsrettsekspert og advokat Trond Stang og HR-direktør i Egmont Christine Aalstad Bækkelund på spørsmål fra deg som har personalansvar.

Lurer du på noe? Send oss dine spørsmål her.

Ukens spørsmål:

«Vi har akkurat gått til oppsigelse av en ansatt selger som følge av at han siden han ble ansatt for omtrent to år siden har prestert langt under det akseptable. Før vi besluttet å si ham opp avholdt vi drøftingsmøte med ham på vanlig måte. Den ansatte har nå kontaktet advokat og gjennom denne advokaten er vi til vår store overraskelse blitt klar over at den ansatte gjorde hemmelige lydopptak under drøftingsmøtet.

Den oppsagte hevder at lydopptakene viser at vi forsøkte å presse ham til å inngå en sluttavtale. Dette er ikke riktig, noe vi mener at lydbåndopptakene faktisk må bevise. Slik sett har vi ikke noe å frykte.

Vi er imidlertid mildt sagt rystet over arbeidstakerens fremgangsmåte og vil gjerne vite om det er lovlig og om lydopptaket kan brukes som bevis i en eventuell rettssak?»

Svar fra Trond:

Vi har ikke mottatt tilstrekkelige opplysninger til å kunne konkludere endelig her, men basert på de opplysningene jeg har fått vil jeg kommentere følgende:

For det første følger det av straffeloven at det ikke er ulovlig å gjøre hemmelig lydopptak når man selv deltar i samtalen. Videre, bygger norsk rett på prinsippet om fri bevisføring, noe som innebærer at partene i en rettssak som utgangspunkt kan føre de bevis de selv ønsker og lydopptaket vil dermed også kunne brukes som bevis i en eventuell rettssak.

Tvisteloven, som regulerer prosessen for domstolene, forbyr fremleggelse av bevis som fremskaffet på utilbørlig måte. Om lydopptaket er fremskaffet på utilbørlig måte beror på en konkret vurdering av situasjonen rundt opptaket, der personvernhensyn vil veie tungt. Unntaket skal anvendes relativt snevert, med det er klart at et lydopptak kan være utilbørlig selv om det ikke er ulovlig eller straffbart. Det forhold at opptaket er gjort uten at dere andre som deltok i møtet er gjort kjent med det er et moment som kan tillegges vekt i utilbørlighetsvurderingen. I vurderingen skilles det i praksis gjerne mellom situasjoner der lydopptak fremstår som den eneste måten å dokumentere samtalen på, og situasjoner der samtalen kunne vært dokumentert på annen måte.

Av praksis ser vi dessuten at det er vektlagt om opptaket var planlagt i forkant av møtet eller om noe under møtet utløste behov for lydopptak samtalen. Dersom samtalen for eksempel fremsto som særlig anspent eller konfliktfylt og arbeidstakeren derfor satte i gang lydopptak, trekker det i retning av at lydopptaket ikke var utilbørlig. Har opptaket imidlertid vært planlagt i forkant og uten at det var grunn til å tro at møtet ville bli ubehagelig, trekker det i retning av at opptak var utilbørlig.

Dersom retten kommer frem til at beviset er skaffet til veie på utilbørlig måte, må det også foretas en interesseavveining, der det vurderes om beviset likevel skal tillates ført, eller avskjæres.

Her vil personvernhensyn veies mot hensynet til sakens opplysning. Dommeren vil normalt se arbeidstaker som "den svake part" i slike møter og vi ser at det skal mye til før dommeren kommer til at arbeidsgivers representant i møtet, "den sterke part", har vært utsatt for en krenkelse som personvernet bør beskytte.

Dommerens ønske om å oppnå en riktig avgjørelse og derfor få saken fullstendig opplyst, vil nok gjerne veie tyngst. Ut fra vår erfaring mener vi arbeidstaker som regel får lov til å føre slikt bevis, mens arbeidsgivers ønske om det samme som hovedregel nok vil bli avskåret.

Svar fra Christine

Jeg leser spørsmålet ditt slik at det ikke lyktes å inngå en sluttavtale, men at dere valgte å gå til oppsigelse.

Det, kombinert med at selgeren velger å engasjere advokat, tar jeg som et tegn på at dere har ulik oppfatning av situasjonen, og står et godt stykke fra hverandre.

Når situasjonen blir anspent som dette, skjer det at partene sier og gjør ting som ikke er helt gjennomtenkt - eller omvendt, svært gjennomtenkt! Jeg tror det er svært sjelden lydopptak blir brukt, men ut fra Trond sitt svar, ville jeg forberedt meg på at lydopptak kan bli brukt som bevis i en eventuell rettstvist. Uansett vil det som blir sagt i et drøftingsmøte eller forhandlingsmøte kunne bli brukt mot deg senere. Men, før det skjer, har dere flere anledninger til å forhandle med den oppsagte, forutsatt at begge ønsker det. For å forhindre en krevende prosess, vil jeg anbefale deg å engasjere en advokat som går grundigere inn i saken enn det vi kan gjøre i vår spalte, og som kan delta i drøftelsene for å finne en minnelig løsning så snart som mulig!

Her kan du lese mer om