Seksjonsleder for Næringsliv og nye partnerskap

Publisert: Publisert:
StillingstittelSeksjonsleder for Næringsliv og nye partnerskap
ArbeidsgiverNorad
TypeFast
LokasjonOslo
BransjeOffentlig administrasjon
StillingsfunksjonLedelse, Kontor og administrasjon
Søknadsfrist26.09.2021

Norad, Direktoratet for utviklingssamarbeid, bygger nye partnerskap og setter penger i arbeid for å bidra til at verden når bærekraftsmålene om å utrydde fattigdom, redusere ulikhet og bremse klimaendringene innen 2030. Norad vil i 2021 forvalte og omskape nær halvparten av det norske bistandsbudsjettet til resultater. I tillegg gir Norad Bistands- og forvaltningsfaglige råd til Utenriksdepartementet, utenriksstasjonene og Klima- og miljødepartementet. 

Norad har vært gjennom en omfattende omorganiseringsprosess, og nytt organisasjonskart implementeres fra 1.september 2021. Norads strategi for 2020 – 2030 er bærende for målene vi skal nå og for arbeidet som utføres i organisasjonen. Norads nye organisasjon er organisert tematisk etter bærekraftsmålene.
 
Den nye avdelingen Partnerskap og omfordeling består av fem seksjoner og har ansvar for porteføljer og fagområder under bærekraftsmålene 1) Utrydde fattigdom, 8) Anstendig arbeid og økonomisk vekst, 9) Industri, innovasjon og infrastruktur, 10) Mindre ulikhet, 16) Fred, rettferdighet og velfungerende institusjoner, og 17) Samarbeid for å nå målene.

Seksjon for næringsliv og nye partnerskap har et særskilt fagansvar for utvikling av nye typer partnerskap, spesielt offentlig-private partnerskap, i tillegg til Kunnskapsbanken og næringsutvikling, jobbskaping, anstendig arbeid, rammevilkår og handel. Seksjonen vil ha forvaltningsansvar for brede avtaler innen rammevilkår, økonomisk vekst og jobbskaping med multilaterale samarbeidspartnere, samt samarbeidsavtalene med NHO.  Seksjonsleder skal lede og inspirere sine medarbeidere i en variert arbeidshverdag, der det er store krav til faglig kvalitet og effektivitet i gjennomføringen. Du ser potensialet for bruk av ny kunnskap og nye metoder blant annet gjennom digitalisering og effektive arbeidsprosesser. Stillingen innebærer utfordrende ledelsesoppgaver, både strategisk og operativt. 

Vil du være med å jobbe mot dette viktige oppdraget og bli en del av avdelingens lederteam?

Vi søker nå etter en seksjonsleder som vil være med å bidra til avdelingens samfunnsoppdrag.

Stillingen vil rapportere til avdelingsdirektør i avdeling Partnerskap og omfordeling.

Ansvar og sentrale arbeidsoppgaver:

 • Delta aktivt i avdelingens ledergruppe og bidra til avdelingens helhetlige måloppnåelse
 • Lede seksjonens strategiske og faglige arbeid, herunder planlegge, koordinere og prioritere oppgaver. Bidra til tett og godt samarbeid med Norads øvrige enheter samt Utenriksdepartementet og Klima- og miljødepartementet for å fremme innovasjonsagendaen på Norges utviklingspolitiske satsingsområder
 • Seksjonen har ansvar for å ivareta og videreutvikle varemerket Kunnskapsbanken, samt for å koordinere eksisterende- å vurdere nye kunnskapsprogrammer
 • Tema-ansvar for næringsutvikling, herunder politisk økonomiske og finansielle rammevilkår, jobbskaping, anstendig arbeid, rammevilkår og handel
 • Sikre kvalitet i enhetens forvaltning av samarbeidsavtaler med multilaterale partnere, sivilsamfunnsorganisasjoner og privat sektor, samt med offentlige institusjoner i Norge og i våre samarbeidsland
 • Faglig ansvar for å utvikle Norad til et nav for offentlig-private partnerskap og næringslivssamarbeid i norsk bistand gjennom intellektuelt lederskap og etablering av møteplasser
 • Identifisere og mobilisere nye privat sektor-partnere og partnerskaps-konstellasjoner
 • Kontaktpunkt i Norad for Kunnskapsbanken, samt partnerskap og næringsutvikling både internt og eksternt
 • Ha en operativ rolle i oppfølging av medarbeiderne og deres arbeid, og være en god rollemodell i tråd med Norads personalpolitikk og gjeldende lov- og regelverk
 • Sørge for at seksjonens ansvarsområder bidrar best mulig til avdelingens og Norads helhetlige måloppnåelse – og arbeide spesielt tett med Seksjon for Innovasjon
 • Stillingen innebærer reisevirksomhet

Kvalifikasjoner

Nødvendige kvalifikasjoner:

 • Relevant utdanning på masternivå – politisk økonomi, økonomi og/eller finans i fagkretsen vil tillegges vekt. Relevant ledererfaring med dokumentert gode resultater, kombinert med minimum utdanning på bachelornivå kan også vurderes
 • Ledererfaring med dokumenterbare, gode resultater
 • Erfaring med ett eller flere av seksjonens ansvarsområder
 • Innsikt i og interesse for bærekraftig utvikling og utviklingspolitikk
 • God forståelse for betydningen av rammeforhold som styresett, teknologisk utvikling, politisk økonomi og finans for bærekraftig utvikling
 • Erfaring med å etablere gode samarbeidsrelasjoner, samt å formidle kunnskap til ulike miljøer
 • Meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Ønskelige kvalifikasjoner:

 • Internasjonal erfaring er positivt
 • Erfaring fra strategisk arbeid og utvikling av seksjonens fagområder
 • Forståelse for politiske prosesser og offentlig forvaltning, gjerne også tilskuddsforvaltning, vil bli vektlagt
 • Du er samfunnsengasjert og har interesse for bistandspolitiske problemstillinger

Personlige egenskaper:

 • Evne til å etablere gode samarbeidsrelasjoner samt til å representere Norad på en god måte i ulike fora
 • Du er endringsorientert og evner å inspirere kolleger og samarbeidspartnere til å engasjere seg i, skape partnerskap for og implementere innovative løsninger for bedre bistand. Du har gode lederegenskaper og evner å balansere godt mellom daglig drift og langsiktig utvikling
 • Du er en motivator for dine medarbeidere og bidrar til deres faglige og personlige utvikling
 • Du har gjennomføringsevne og er en pådriver for å skape gode resultater og gode prosesser
 • Personlig egnethet vil tillegges stor vekt

Vi tilbyr:

 • En spennende stilling med bred kontaktflate både internt og eksternt, nasjonalt og internasjonalt
 • En utviklingsorientert og fremoverlent virksomhet
 • Et sentralt arbeidsfelt og et viktig samfunnsoppdrag
 • Et godt arbeidsmiljø med andre ledere i Norad som både vil utfordre, støtte og utvikle deg
 • Kompetente og engasjerte medarbeidere
 • Moderne lokaler sentralt i Oslo, med meget gode treningsmuligheter og subsidiert kantine av høy kvalitet


Stillingen lønnes i stillingskode 1059 underdirektør, lønnstrinn 75–86 (kr 708 000–977 400). Fastsettingen av lønnsnivå skjer på bakgrunn av kompetanse og erfaring. For spesielt godt kvalifiserte søkere, kan høyrere lønn vurderes.
Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen. Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Kontaktinformasjon

Per Fredrik Ilsaas Pharo - Avdelingsdirektør (påtroppende)
Telefon: 930 46 184

Anne Lene Saksum Haagestad - Seniorrådgiver
Telefon:90111285
E-post: annelene@cruit.no

Sektor: Offentlig
Lederkategori: Leder
Sted: Bygdøy allé 2, 0257 Oslo
Bransje: Offentlig administrasjon
Stillingsfunksjon: Kontor og administrasjon
Nøkkelord: finans, bærekraftig utvikling, utviklingspolitikk, ledererfaring, styresett