Seksjonsleder for Multilateralt samarbeid

Publisert: Publisert:
StillingstittelSeksjonsleder for Multilateralt samarbeid
ArbeidsgiverNorad
TypeFast
LokasjonOslo
BransjeOffentlig administrasjon
StillingsfunksjonLedelse, Kontor og administrasjon
Søknadsfrist26.09.2021

 Norad, Direktoratet for utviklingssamarbeid, bygger nye partnerskap og setter penger i arbeid for å bidra til at verden når bærekraftsmålene om å utrydde fattigdom, redusere ulikhet og bremse klimaendringene innen 2030. Norad vil i 2021 forvalte og omskape nær halvparten av det norske bistandsbudsjettet til resultater. I tillegg gir Norad Bistands- og forvaltningsfaglige råd til Utenriksdepartementet, utenriksstasjonene og Klima- og miljødepartementet. 

Norad har vært gjennom en omfattende omorganiseringsprosess, og nytt organisasjonskart implementeres fra 1.september 2021. Norads strategi for 2020 – 2030 er bærende for målene vi skal nå og for arbeidet som utføres i organisasjonen. Norads nye organisasjon er organisert tematisk etter bærekraftsmålene.

Den nye avdelingen Partnerskap og omfordeling består av fem seksjoner og har ansvar for porteføljer og fagområder under bærekraftsmålene 1) Utrydde fattigdom, 8) Anstendig arbeid og økonomisk vekst, 9) Industri, innovasjon og infrastruktur, 10) Mindre ulikhet, 16) Fred, rettferdighet og velfungerende institusjoner, og 17) Samarbeid for å nå målene.

Seksjon for multilateralt samarbeid har fagansvar for temaer knyttet til FNs utviklingsprograms (UNDP) og utviklingsøkonomiske tema som fattigdom, gjeld, makroøkonomisk utvikling og sosiale sikkerhetsnett. Seksjonen har et overordnet ansvar for kjernestøtte og brede partnerskap med multilaterale organisasjoner under seksjonens ansvarsområde og skal ivareta Norads oppfølging av norsk FN-politikk, og koordinere innspill til UD ifm styremøter i UNDP, Verdensbanken, og de regionale utviklingsbankene.
Seksjonen har forvaltningsansvar for blant annet gjeldsbrev, kjernestøtte til FNs utviklingsprogram, Det internasjonale utviklingsfondet (IDA), samt for utvalgte strategiske fond i FN-systemet/utviklingsbankene. 

Seksjonsleder skal lede og inspirere sine medarbeidere i en variert arbeidshverdag, der det er store krav til faglig kvalitet og effektivitet i gjennomføringen. Du ser potensialet for bruk av ny kunnskap og nye metoder blant annet gjennom digitalisering og effektive arbeidsprosesser. Stillingen innebærer utfordrende ledelsesoppgaver, både strategisk og operativt.

Vil du være med å jobbe mot dette viktige oppdraget og bli en del av avdelingens lederteam?

Vi søker nå etter en seksjonsleder som vil være med å bidra til avdelingens samfunnsoppdrag.

Seksjonsleder vil rapportere til direktør for avdeling Partnerskap og omfordeling.

Ansvar og sentrale arbeidsoppgaver:

 • Lede seksjonens strategiske og faglige arbeid, herunder planlegge, koordinere og prioritere oppgaver og prosesser
 • Sikre kvalitet i seksjonens arbeid med forvaltning av norsk støtte til multilaterale organisasjoner, herunder FNs utviklingsprogram (UNDP), Verdensbanken og de regionale utviklingsbankene
 • Ivareta Norads faglige oppgaver, herunder koordinering av Norads innspill til departementets styrearbeid, knyttet til ovennevnte organisasjoner
 • Ivareta Norads oppfølging av norsk FN-politikk og FNs utviklingssystem
 • Kontaktpunkt i Norad for organisasjonene under enhetens ansvarsområde, både internt og eksternt og sikre en enhetlig tilnærming til de multilaterale organisasjonene
 • Tematisk ansvar for fattigdom, gjeld, ulikhet, makroøkonomi og sosiale sikkerhetsnett
 • Ha en operativ rolle i oppfølging av medarbeiderne og deres arbeid og være en god rollemodell i tråd med Norads personalpolitikk og gjeldende lov- og regelverk
 • Sørge for at seksjonens ansvarsområder bidrar best mulig til avdelingens og Norads helhetlige måloppnåelse – og arbeide spesielt tett med Seksjon for Innovasjon og Seksjon for Næringsutvikling og Nye Partnerskap
 • Delta i avdelingens ledergruppe
 • Stillingen innebærer reisevirksomhet

Kvalifikasjoner

Nødvendige kvalifikasjoner:

 • Relevant utdanning på masternivå. Relevant ledererfaring med dokumentert gode resultater, kombinert med minimum utdanning på bachelornivå kan også vurderes
 • Ledererfaring med dokumenterbare, gode resultater
 • Erfaring med ett eller flere av seksjonens ansvarsområder
 • God kjennskap til FNs fond og programmer og/eller Verdensbank-gruppen og de regionale utviklingsbanker
 • Kjennskap til norsk politikk for multilateralt samarbeid
 • Inngående kjennskap til utviklingsfaglige spørsmål, herunder fattigdom
 • Meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Ønskelige kvalifikasjoner:

 • Kjennskap til utviklingsøkonomi, gjeldsproblematikk og sosiale sikkerhetsnett vektlegges
 • Erfaring fra strategisk arbeid og utvikling
 • Arbeidserfaring fra, og/eller erfaring fra samarbeid med, multilaterale organisasjoner
 • Forståelse for politiske prosesser og offentlig forvaltning, herunder også tilskuddsforvaltning, vil bli vektlagt
 • Du er samfunnsengasjement og har interesse for bistandspolitiske problemstillinger

Personlige egenskaper

 • Evne til å etablere gode samarbeidsrelasjoner og til å formidle kunnskap til ulike miljøer, både nasjonalt og internasjonalt, samt til å representere Norad på en god måte i ulike fora
 • Du er endringsorientert
 • Du har gode leder- og samarbeidsevner og evner å balansere godt mellom daglig drift og langsiktig utvikling
 • Du er en motivator for dine medarbeidere og bidrar til deres faglige og personlige utvikling
 • Du har gjennomføringsevne og er en pådriver for å skape gode resultater og gode prosesser
 • Personlig egnethet vil tillegges stor vekt

Vi tilbyr

 • En spennende stilling med bred kontaktflate både internt og eksternt, nasjonalt og internasjonalt
 • En utviklingsorientert og fremoverlent virksomhet
 • Et sentralt arbeidsfelt og et viktig samfunnsoppdrag
 • Et godt arbeidsmiljø med andre ledere i Norad som både vil utfordre, støtte og utvikle deg
 • Kompetente og engasjerte medarbeidere
 • Moderne lokaler sentralt i Oslo, med meget gode treningsmuligheter og subsidiert kantine av høy kvalitet


Stillingen lønnes i stillingskode 1059 underdirektør, lønnstrinn 75–86 (kr 715 900–977 600). Fastsettingen av lønnsnivå skjer på bakgrunn av kompetanse og erfaring. 
Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen. Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Kontaktinformasjon

Per Fredrik Ilsaas Pharo - Avdelingsdirektør (påtroppende)
Telefon: 930 46 184

Anne Lene Saksum Haagestad - Seniorrådgiver
Telefon: 90111285

Sektor: Offentlig
Lederkategori: Leder
Sted: Bygdøy allé 2, 0257 Oslo
Bransje: Offentlig administrasjon
Stillingsfunksjon: Kontor og administrasjon

Nøkkelord: samfunnsoppdrag, UNDP, ledererfaring, utviklingsøkonomi, forvaltning