Vil du bidra til å vidareutvikle gode helsetenester?

Publisert: Publisert:
StillingstittelEiningsleiar heimetenestene
ArbeidsgiverVestnes kommune
TypeFast
LokasjonVestnes
BransjeOffentlig administrasjon, HR, organisasjonsutvikling og rekruttering, Helse og omsorg
StillingsfunksjonLedelse, Helsepersonell, Omsorg og sosialt arbeid
Søknadsfrist06.06.2023

Som einingsleiar for heimetenestene blir du en del av ledergruppa og får ein utfordrande, mangfaldig og engasjerande arbeidskvardag, der du får moglegheita til å forme og vidareutvikle gode helse- og omsorgstenester til kommunen sine innbyggjarar i ein folkestyrt organisasjon. Du blir del av et godt fagmiljø og dyktige medarbeidere.

Med arbeidsplass i Vestnes kommune er du omgitt av fjell, natur og moglegheiter på alle kantar. Kafe, spisestader og kultur går hand i hand med vill natur, moglegheiter for skisport, jakt og fiske. I tillegg får du konkurransedyktige vilkår med gode forsikrings- og pensjonsordningar, ein spennende og utfordrende arbeidskvardag og store påverknads- og utviklingsmoglegheiter. Heimetenestene i Vestnes ligg sentrumsnært i Helsehuset Stella Maris. Eininga består av heimesjukepleie, heimehjelp og dagsenter. Tenestene har brei tverrfagleg kompetanse.

Dine arbeidsoppgåver vil vere:

  • Drive eininga fram gjennom organisasjonsutvikling
  • Overordna fag, personal og økonomiansvar
  • Rapportering ved utarbeiding av styringsdokument i kommunen (årsmelding, budsjett og økonomiplan)
  • Samhandle med øvrige leiarar og eksterne samarbeidspartar for å styrke samt vidareutvikle tenestetilbodet totalt sett i kommunen.

Kven er det vi søker etter?

Som einingsleiar har du ei høgare helsefagleg og/ eller sosialfagleg utdanning, men brei relevant erfarings- og/leiarbakgrunn kan kompensere for anna formalkompetanse. Du har gjerne kjennskap til politisk styrte organisasjonar og har leiarerfaring og erfaring frå arbeid med heimbasert omsorg. Du har god økonomiforståing og kommuniserer godt på norsk, både munnleg og skriftleg. Kravet til språk er minimum B2.

Som person er du selvstendig, robust og har endringsvilje. Du er ein trygg leiar med ein stor arbeidskapasitet. Du bør trivast i ein hektisk kvardag og kunne leie dine medarbeidarar med entusiasme og glede. Vi ser etter ein lagbyggjar som har strategisk drivkraft og som liker å arbeide i team der vi utfordrar kvarandre og som ser moglegheiter. Akkurat som oss, brenner du for å vere med å påverke, utvikle og forbetre tenesteområdet til Vestnes Kommune. Du bør kunne beherske IT-verktøy på ein god måte. Personleg eignaheit vert vektlagt.

For nærmare informasjon om stillinga og ønske om ein konfidensiell samtale, kontakt Assessit ved John Holen tlf. 924 31 993 eller Gunn Elin Trettsveen tlf. 454 55 043. All kontakt til Assessit blir handsama konfidensielt, også ovanfor Vestnes kommune i den innleiande fasen av prosessen.

Tilsettingsvilkår

Lønns- og tilsettingsvilkår i samsvar med gjeldande avtaleverk. Prøvetida er 6 månader i faste stillingar. Ved tilsetting som krev politiattest skal denne ikkje vere eldre enn 3 månader.

Vestnes kommune ønsker ein balansert og mangfaldig samansetning av tilsette. Kommunen utarbeider offentlege søkarlister og du kan søke om å bli unnateke frå søkarlista i.h.h.t offentlighetslovens § 25. Vi gjer merksam på at namn på lista ved ei eventuell klagebehandling, kan bli offentleggjort sjølv om Vestnes kommune som førsteinstans innvilgar søknaden.

Søknadsfrist: 6.juni

Kontakter

  • Kontaktperson: Gunn Elin Trettsveen
  • Stillingstittel: Associate
  • Telefon: +47 454 55 043
  • Kontaktperson: John Holen
  • Stillingstittel: Seniorkonsulent
  • Telefon: +47 924 31 993

Sted

Adresse: Brugata 6