Fagdirektør / seniorrådgiver ved seksjon for næringsliv og nye partnerskap

Publisert: Publisert:
StillingstittelFagdirektør / seniorrådgiver
ArbeidsgiverNorad
TypeFast
LokasjonOslo
BransjeOffentlig administrasjon
StillingsfunksjonAdministrasjon / Ledelse, Konsulent / Rådgivning
Søknadsfrist15.08.2022

Norad søker nå seniorrådgiver/fagdirektør i Avdeling for partnerskap og omfordeling i Norad. Avdelingen består av fem seksjoner og har ansvar for porteføljer og fagområder under bærekraftsmålene 1) Utrydde fattigdom, 10) Mindre ulikhet, 9) Industri, innovasjon og infrastruktur, 16) Fred, rettferdighet og velfungerende institusjoner, 8) Anstendig arbeid og økonomisk vekst og 17) Samarbeid for å nå målene.
Stillingen er nyopprettet, og lokalisert til Seksjon for næringsliv og nye partnerskap. Seksjonen har et særskilt fagansvar for utvikling av nye typer partnerskap, spesielt offentlig-private partnerskap, i tillegg til Kunnskapsbanken og næringsutvikling, jobbskaping, anstendig arbeid, rammevilkår og handel. Seksjonen har forvaltningsansvar for brede avtaler innen rammevilkår, økonomisk vekst og jobbskaping med multilaterale samarbeidspartnere, samt samarbeidsavtalene med NHO.

Du får følgende portefølje 

 • ansvar for å fremme Norads faglige profil i krysningspunktet mellom politisk økonomi, politikk, finans og næringsliv
 • et særskilt ansvar for å styrke vårt resultatfokus og prioriteringsevne, og du vil fungere som rådgiver for avdelingens og Norads ledelse i disse spørsmålene
 • en sentral pådriverrolle i å utløse potensialet for å benytte nye (spesielt digitale) teknologier, metoder og partnerskap for bedre og mer effektiv bistand
 • å være en viktig aktør i å bidra tungt inn i utviklingen av Norads store tematiske satsinger, samt i Norads økende fokus på katalytisk bistand
 • oppgavene og deres karakter varierer mellom bl.a. kunnskapsoppbygging, utvikling, prosess og tilrettelegging, formidling, representasjon og tilskuddsforvaltning
 • å være en fasilitator, samtidig som vi forventer en sterk gjennomførings- og leveranseevne
 • stillingens organisering medfører arbeidsoppgaver både innenfor seksjonens ansvarsområde og på tvers i Norads organisasjon
 • du må regne med at stillingen medfører betydelig reisevirksomhet 

Du har følgende kvalifikasjoner

 • høyere utdanning – med særdeles gode resultater – innenfor økonomi, finans og teknologi 
 • variert yrkeserfaring vil telle positivt – ideelt sett både fra politikk/sentralforvaltning, privat næringsliv og internasjonal virksomhet
 • sterke analytiske og syntetiske evner er en forutsetning

Du må

 • være uredd, visjonær, løsningsorientert å ha meget gode samarbeidsevner
 • evne å engasjere og trekke på faglig tunge medarbeidere på tvers av organisasjonen for å levere best mulig resultat
 • kunne demonstrere evne til å sette deg raskt inn i nye saksområder, og til å kunne oppfatte og ta i betraktning forskjellige perspektiver
 • ha god gjennomføringsevne og høy arbeidskapasitet. Dette vil være forutsetninger for å lykkes i stillingen
 • evne til å uttrykke deg overbevisende og presist på norsk og engelsk, muntlig og skriftlig, og samtidig ha gode pedagogiske evner
 • ha en personlig egnethet for stillingen

Vi tilbyr

 • interessante og viktige arbeidsoppgaver
 • en mulighet til å påvirke organisasjonen positivt
 • en mulighet for faglig utvikling og fordypning i en bransje i rask utvikling
 • et godt tverrfaglig arbeidsmiljø med engasjerte og dyktige medarbeidere
 • fleksibel arbeidstid
 • gode pensjonsordninger og mulighet for boligfinansiering gjennom Statens pensjonskasse
 • en moderne og flott kantine og et velutstyrt treningsrom
 • fagbibliotek

Tilsettingen er fast og stillingen lønnes enten som seniorrådgiver i kode 1364 i lønnsspenn 60 - 80 (kr 553 500 - 839 900), eller som fagdirektør i kode 1538, lønnstrinn 70 - 88 (kr 661 400 – kr 1 047 600). Innplassering skjer på bakgrunn av kompetanse og erfaring.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen. Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Elektronisk kopi av vitnemål og attester legges ved søknaden. Søkere som innkalles til intervju må ta med originaldokumentene.  

Hvis du har spørsmål om stillingen du ønsker å kontakte oss om på mail eller på telefon, kan du gjøre dette når søknadsfristen nærmer seg (pga ferieavvikling).

Kontaktperson:

Kjell Arne Klingen - Seniorrådgiver ved seksjon for mennesker og kompetanse
Telefon: 472 60 804
Per Fredrik Ilsaas Pharo - Avdelingsdirektør (påtroppende)
Telefon: 930 46 184

Sektor:Offentlig
Sted: Bygdøy allé 2, 0257 Oslo
Bransje: Offentlig administrasjon
Stillingsfunksjon: Rådgiver, seniorrådgiver

Lignende stillinger|