Transocean vant skattestrid i lagmannsretten

To Transocean-selskaper slipper å betale drøyt 400 millioner kroner i kildeskatt etter at lagmannsretten har opphevet Skatteklagenemndas vedtak. Skatt Vest må betale over 6 millioner kroner i sakskostnader.

Selskapene Transocean Offshore og Transocean Offshore Ventures anket til lagmannsretten etter at Oslo tingrett konkluderte med at Skatteklagenemndas vedtak var gyldig.

Det samlede kravet gjaldt tilleggsskatt, kildeskatt og renter på over én milliard kroner, men tingretten ga ikke staten medhold i spørsmålet om tilleggsskatt. Staten anket dette spørsmålet, men trakk senere anken, slik at Transocean-selskapene ble fritatt for tilleggsskatt, mens lagmannsretten kun behandlet spørsmålet om kildeskatt.

400 millioner

«Forholdet er dermed at for noe over NOK 400 millioner av et samlet omtvistet krav på over én milliard, har flertallet funnet saken tvilsom. For det resterende er saken vunnet i og med at anken ble trukket», heter det i dommen fra Borgarting lagmannsrett.

Den sivile rettssaken er en del av komplekset som dannet grunnlag for straffesaken i den såkalte Transocean-saken, der Oslo tingrett frifant de tiltalte.

I tillegg til at skattekravet mot Transocean-selskapene frafalles, dømmes Skatt vest til å betale sakskostnader på i alt 6,26 millioner kroner.

Lik forståelse som i straffesaken

Dermed legger lagmannsretten samme forståelse som Oslo tingrett la til grunn for straffesaken som ble tatt ut i forbindelse med etterforskningen av saken.

«Lagmannsretten kom til at grunnvilkåret for gjennomskjæring – at skattyters hovedsakelige motivasjon var å unngå skatt – ikke var oppfylt. Lagmannsretten fant at det heller ikke var grunnlag for å fastslå at selskapene på Cayman Islands var reelle rettighetshavere til utbyttet fra Transhav AS. Lagmannsretten kom dermed til det samme resultat som Oslo tingrett i straffesaken, men motsatt av hva Oslo tingrett kom til i den sivile saken, som er den påankede sak,» heter det i pressemeldingen fra lagmannsretten.

Selv om dommen i straffesaken ikke la til grunn at transaksjonene hovedsakelig var motivert utfra ønsket om å spare skatt, behøvde ikke lagmannsretten komme til samme konklusjon.

I straffesaker er beviskravet strengere enn i sivile saker.

En av lagmannsrettens fem dommere er forøvrig uenig i kjennelsen, ifølge pressemeldingen.

Lang Økokrim-etterforskning

Økokrim har i en årrekke etterforsket Transocean-selskapene for påståtte skatteunndragelser i forbindelse med transaksjonene som Borgarting lagmannsrett nå har behandlet.

I tillegg til at skattemyndighetene har kjørt skattesaker mot Transocean og de involverte, tok Økokrim ut straffesak med påstand om at til sammen har bidratt til å unndra 11 milliarder kroner fra beskatning.

Selskapet og deres rådgivere ble sommeren 2014 frifunnet i Oslo tingrett.

Og i januar i år ble det kjent at Økokrim trakk anken og at frifinnelsen fra 2014 ble stående.

Økokrim har i ettertid langt på vei beklaget saken i ettertid og Riksadvokaten har nedsatt et eksternt utvalg for å granske Økokrims håndtering av saken.

Vis kommentarer

Kjære kommentarfeltbruker!

Vi ønsker dine argumenter og meninger velkommen. Vær saklig og vis omtanke, mange leser det du skriver. Gjør debatten til en bedre opplevelse for både andre og deg selv.

Les mer om våre regler her.

På forsiden nå