Transocean kreves for 411 millioner av Skatt Vest

Nå begynner den sivile skattesaken mellom Transocean og Skatt Vest i lagmannsretten.


<p><b>KILDESKATT PÅ 411 MILLIONER KRONER:</b> Feil å ilegge kildeskatt mener advokaten til Transocean.</p>

KILDESKATT PÅ 411 MILLIONER KRONER: Feil å ilegge kildeskatt mener advokaten til Transocean.

På tirsdag 11. oktober begynner saken i Borgarting lagmannsrett mellom Transocean Offshore Ltd. og Transocean Offshore Ventures Ltd på den ene siden og Staten ved Skatt Vest på den andre siden.

Striden står om skatteklagenemdas vedtak om at Transocean-selskapene er pliktig til å betale kildeskatt av utbytte utdelt fra det norske selskapet Transhav AS til det danske holdingselskapet Transocean Holding ApS.

Tvist om  411 millioner i skatt

Kildeskatten utgjør etter skatteklagenemndas vedtak noe over 411 millioner kroner.

Denne saken startet i 2004 da Skatt Vest varslet endring av ligningen. Straffesaken ga full frifinnelse av alle tiltalte.

Advokat Hanne Skaarberg Holen, partner i Advokatfirmaet Thommessen, er prosessfullmektig i saken, og var medforsvarer i straffesaken mot Transocean.

– Saken her står i særstilling fordi utdelingen som skattlegges i all hovedsak består av innskutt kapital, sier Holen til E24.

Hun påpeker at det er all i hovedsak tilbakebetaling av innskutt kapital som ilegges kildeskatt ved det vedtaket som behandles i lagmannsretten nå.

– Dette er som om en lønnstaker betaler skatt på lønnen og ilegges skatt en gang til når han tar pengene ut av banken, sier hun.

 <p>Advokat Hanne Skaarberg Holen.</p>

Advokat Hanne Skaarberg Holen.

Hun mener samtidig at frifinnelsene i straffesaken var begrunnet med at det var betalt rett skatt i alle skattesakene, inklusive den sivile som skal behandles i lagmannsretten nå. Og at Transocean ser frem til at også denne siste sivile skattesaken får riktig løsning.

Advokat Holen viser til at den sivile skattesaken gjelder et utbytte utdelt fra Transhav AS til sitt danske morselskap, som var et alminnelig holdingselskap. Hun fremhever at Skatt Vest hevder det er en illojal omgåelse av skattelovgivningen å ha et slikt holdingselskap i eierstrukturen.

– Konsernstrukturer med holdingselskaper er anerkjent og akseptert av lovgiver, sier Holen til E24.

Hun mener også at den nordiske skatteavtalen og EØS-retten tar sikte på å eliminere eller begrense kjedebeskatning i en konsernstruktur, slik at inntekter som allerede er beskattet ikke skal beskattes om igjen når de flyttes innad i konsernet.

Hun mener samtidig at Transocean har krav på vern mot gjentatt beskatning av midler som allerede er beskattet.

Vil ikke prosedere saken i mediene

Avdelingsdirektør Nina Elise Domaas i Skatteetaten vil ikke foregripe rettssaken, og svarer slik etter at hun er blitt forelagt Holens uttalelser:

– Skatteetaten ønsker ikke å prosedere denne saken i mediene og viser til det som fremkommer i sluttinnlegget til lagmannsretten og den rettslige behandlingen av det materielle skattespørsmålet i tingrettsdommen, skriver Domaas i en e-post til E24.

Da saken gikk for tingretten, gjaldt saken både spørsmålet om kildeskatt, renter og tilleggsskatt, og tvistesummen var over en milliard norske kroner.

Statens anke over spørsmålet om tilleggsskatt er trukket på bakgrunn av en senere høyesterettsavgjørelse i en annen sak.

Riksadvokaten har nedsatt et utvalg for å evaluere Økokrims håndtering av saken, inklusive det tverrfaglige samarbeidet med skatteetaten.

Slik kommenterer Domaas i Skatteetaten at det tverrfaglige samarbeidet med skatteetaten og Økokrim er under evaluering.

– Skatteetaten er på generelt grunnlag positiv til evaluering i bakkant av store saker og ser frem til å sette oss inn i Riksadvoktens evaluering når den foreligger. Men når det gjelder mandatet for hva som skal evalueres, viser vi til Riksadvokaten, skriver Domaas.

Trakk anker og beklaget

Da Økokrim førte det som ble omtalt som norgeshistoriens største skattesak for retten, endte det med full frifinnelse for de fem tiltalte. Aktoratet mente det ble unndratt rundt 10 milliarder kroner fra beskatning i forbindelse med drift og internsalg av tolv borerigger fra virksomheten i Norge til forskjellige selskaper på Cayman Islands.

Økokrim anket tre av fem frifinnende deldommer, men trakk hele anken og henla saken dagen før den skulle opp til behandling i Borgarting lagmannsrett tidligere i år.

Økokrim-sjef Trond Eirik Schea beklaget «den uleiligheten de anklagede er påført» i forbindelse med nyheten. Samtidig ba han om en «gjennomgang av straffesaken i læringsøyemed».

Riksadvokaten har senere nedsatt et utvalg som skal ledes av professor i rettsvitenskap ved Universitetet i Bergen, Jon Petter Rui.

Utvalget skal granske Økokrim og Riksadvokatens håndtering av hele saken.

Vis kommentarer

Kjære kommentarfeltbruker!

Vi ønsker dine argumenter og meninger velkommen. Vær saklig og vis omtanke, mange leser det du skriver. Gjør debatten til en bedre opplevelse for både andre og deg selv.

Les mer om våre regler her.

På forsiden nå