Vil gi Skattekrim lov til å ransake

Et nytt forslag kan åpne for at Skatteetaten kan slå til uten hjelp fra politiet.

<p><b>BEVISJAKTEN:</b> Her er det Økonomiavsnittet i Oslo politidistrikt som gjennomfører en razzia i Oslo. Jan Bøhler vil nå at Skatteetatens eget etterforskningsorgan skal få lov til å gjennomføre samme type razziaer.</p>

BEVISJAKTEN: Her er det Økonomiavsnittet i Oslo politidistrikt som gjennomfører en razzia i Oslo. Jan Bøhler vil nå at Skatteetatens eget etterforskningsorgan skal få lov til å gjennomføre samme type razziaer.

- Skattekrim må få lov til å foreta ransaking og gjøre beslag i økonomiske saker uten å måtte be om hjelp fra politiet.

Det mener Aps nestleder i Stortingets justiskomité, Jan Bøhler, som har lansert sine tanker overfor Justisdepartementet. Forslaget er allerede godt mottatt av justisminister Grete Faremo.

- Regjeringen vil forsterke innsatsen mot økonomisk kriminalitet, og jeg er i utgangspunktet positiv til et samarbeid. Et tettere samarbeid mellom politi og skatteetaten slik forslaget legger opp til, øker mulighetene for å avdekke flere kriminelle forhold.

Jan Bøhler viser til at 130 milliarder kroner årlig unndras beskatning, avgifter og moms.

<p><b>NY LOV:</b> Jan Bøhler vil lovregulere skattekrims muligheter til å aksjonere raskt og selvstendig.</p>

NY LOV: Jan Bøhler vil lovregulere skattekrims muligheter til å aksjonere raskt og selvstendig.

Politiet har ikke kapasitet til å følge opp alle sakene Skattekrim ønsker å ta tak i. Han mener derfor at det er tvingende nødvendig å gi de økonomiske etterforskerne i skatteetaten et bedre redskap for på et selvstendig grunnlag å aksjonere uten bistand fra politiet.

Bedre ressursbruk

- Vi må gi skattekrim muligheten for selv å kunne foreta ransakinger og på den måten sikre nødvendige bevis.

- Mitt forslag er derfor at Skattekrim skal kunne gå til tingretten og be om kjennelse for å foreta ransaking og beslag, for eksempel av regnskaper og PC-er, slik at bevis ikke går til spille.

På denne måten vil vi kunne sikre bevismateriale i langt flere saker enn tilfelle er i dag.

- Nå må sakene anmeldes til politiet, som alene har myndighet til å gå til tingretten for å aksjonere, sier Bøhler.

Han viser også til at Konkurransetilsynet allerede har en slik myndighet som Skattekrim bør få. Det gir bedre ressursbruk og større oppdagelsesfare for de kriminelle.

På denne måten kan de to etatene - politi og Skattekrim - utnytte hverandre og bli enda bedre til å samarbeide slik at flere hvitsnippforbrytere kan tas og flere saker føres for retten.

Langsiktig plan

Han mener også at Skattekrim i større grad med dette vil kunne ferdigstille sakene før de sendes til påtalemyndigheten for endelig avgjørelse.

Justisminister Faremo sier at hun allerede i inneværende år vil sette av økte ressurser til en forsterket innsats fra politiets side mot økonomisk kriminalitet. Justis- og beredskapsdepartementet kommer tilbake til dette i årets tildelingsbrev til Politidirektoratet.

- Politianalysegruppen, som ble nedsatt før jul, vil dessuten legge fram en rapport i juni med forslag til en bedre utnyttelse av politiets ressurser og en langsiktig plan for prioriteringene fremover. Her vil de også kunne komme med forslag om hvordan ytterligere forsterke innsatsen på prioriterte områder, herunder økonomisk kriminalitet, sier Faremo.

Må melde pass

- Dette er vårt største problem i dag. En ting er vår manglende mulighet for å gjøre beslag på arbeidsplassen, enda verre er at stadig flere skjuler dokumenter og bevisene på sine hjemmeadresser. Heller ikke der kan vi aksjonere, sier skattekrim-sjef Jan-Egil Kristiansen i Skatt Øst.

Han tror mange skattesnytere bevisst benytter seg av muligheten til å skjule bevisene på private adresser, fordi de vet at skatteetaten med dagens lovverk ikke selv kan foreta ransakinger og sikre nødvendige dokumenter og andre beslag.

- Vi er derfor veldig godt fornøyd med forslaget som Jan Bøhler har fremsatt og som vi håper kan bli en realitet så raskt som mulig. Det vil være et godt - kanskje det beste - virkemidlet i kampen mot økonomisk kriminalitet. I dag opplever vi ofte, særlig i Oslo, at politiet ikke har kapasitet til å etterforske saker som vi anmelder, sier Kristiansen.

LES OGSÅ: 

På forsiden nå