OECD vil ha statlig effektivitetspoliti

OECD frykter at norske myndigheter bruker pengene ineffektivt.

BER NORGE OVERVÅKE EFFEKTIVITETEN: OECD, her ved OECDs generalsekretær Angel Gurria, anbefaler norske myndigheter å opprette en enhet som skal overvåke forholdet mellom kostnader og nytte i offentlig forbruk.
BER NORGE OVERVÅKE EFFEKTIVITETEN: OECD, her ved OECDs generalsekretær Angel Gurria, anbefaler norske myndigheter å opprette en enhet som skal overvåke forholdet mellom kostnader og nytte i offentlig forbruk.

- Norge har generelt gode retningslinjer for kost-nytte-analyser av offentlig forbruk, men det ser ikke alltid ut til at de følges. Det fremstår som underlig, sier Paul O'Brien, ved landstudiedivisjonen i Economics Department i OECD.

Onsdag er han på plass i Finansdepartementet sammen med sin kollega Patrick Lenain som er divisjonsdirektør i den samme enheten, for å presentere OECDs landrapport om norsk økonomi for finansminister Sigbjørn Johnsen.

Vil ha «effektivitetspoliti»

O'Brien gjør det klart at siden det offentlige forbruket utgjør en svært stor del av norsk økonomi, er det spesielt viktig å sørge for at pengene blir brukt best mulig.

Derfor anbefaler OECD nå å opprette en «effektivitetsenhet».

Denne skal overvåke statens kost-nytte-analyser, og påvirke hvordan vurderingene av forbruket gjøres i de ulike departementene.

Enheten bør opprette en prosedyre for analyser av effektiviteten i større statlige programmer og politiske beslutninger, mener OECD videre. Dersom disse analysene viser at det vil forbedre kostnadseffektiviteten, bør man være åpen for å sette offentlige tjenester ut til privat sektor i større grad.

Bruker mest i OECD

O'Brien peker videre på at Norge har et middels høyt offentlig forbruk som andel av bruttonasjonalproduktet (BNP), sammenlignet med andre OECD-land (se figur i bunn av artikkelen).

Ser man imidlertid utelukkende på forbruket som andel av fastlands-BNP, blir bildet et ganske annet: Da er Norge det landet som har det desidert høyeste offentlige forbruket målt ved andel av BNP.

KRITISK: Paul O'Brien fra OECD mener det er undelig at statlige beslutninger ikke i større grad er påvirket av kost-nytte-vurderingene som gjøres.
KRITISK: Paul O'Brien fra OECD mener det er undelig at statlige beslutninger ikke i større grad er påvirket av kost-nytte-vurderingene som gjøres.

- Når andelen er så høy, betyr det at du må være ekstra oppmerksom på at du får så mye som mulig ut av forbruket, sier O'Brien.

Også når man ser på andelen av befolkningen som jobber enten direkte eller indirekte i offentlig sektor, befinner Norge seg i ytterkanten av hva som er vanlig i OECD-land.

- Ineffektivt skolesystem

I rapporten trekkes det frem flere områder i tillegg til de nevne veiinvesteringene, som peker seg ut som ineffektive.

- Det er for eksempel mye som tyder på at forbruket innenfor skolesystemet er et område der man ikke får så god valuta for pengene, sier O'Brien.

Tidligere Economic Surveys, både i 2008 og 2009, har påpekt at det norske utdanningssystemet presterer for dårlig når man ser på mengden ressurser som går med her.

I 2009 viste PISA-resultatene imidlertid en positiv utvikling, der resultatene lå over OECD-snittet. Likevel var nivået ikke høyt nok til å rettferdiggjøre den betydelige ressursbruken.

Dyr regionalpolitikk

Heller ikke regionalpolitikken, der folk oppmuntres til å flytte ut av byene ved hjelp av lavere levekostnader, er nøye nok overveid, ifølge OECD.

Denne politikken har i dag høy grad av støtte i folket, og kan bidra til flere goder for samfunnet, for eksempel i form av mindre forurensing i de store byene.

- Men denne støtten kan delvis skyldes at kostnadene ikke er eksplisitte, heter det i OECDs rapport.

Organisasjonen anbefaler derfor at det kommer tydeligere frem hva det koster å tilby offentlige tjenester til mennesker i områder med lav befolkningstetthet.

Effektiv skatteinnkreving

Andre områder, som systemet for skatteinnkreving, er derimot relativt effektivt, og norske myndigheter får ros for flere av retningslinjene for vurdering av offentlig forbruk.

HAR HØYE AMBISJONER: Finansminister Sigbjørn Johnsen forsikrer at regjeringen har høye ambisjoner i arbeidet med å videreutvikle velferdsstaten.
HAR HØYE AMBISJONER: Finansminister Sigbjørn Johnsen forsikrer at regjeringen har høye ambisjoner i arbeidet med å videreutvikle velferdsstaten.

At de ikke følges nøye nok, gjør imidlertid at et utvalg bør overvåke at reglene styrer utviklingen i større grad, mener økonomen.

- En slik enhet bør ha både plikt og makt til å overvåke og kritisere dårlig bruk av penger i de ulike departementene. De bør se på hvordan beslutningene blir gjort, og se på hvordan de ulike interne mekanismene virker i den norske politikkmaskinen.

Les OECDs landrapport om Norge her (PDF-fil).

Vil videreutvikle velferdsstaten

- Regjeringen har høye ambisjoner i arbeidet med å videreutvikle velferdsstaten, sier finansminister Sigbjørn Johnsen i en kommentar til OECD-rapporten.

- Effektiv beskatning og effektiv utnyttelse av ressursene er da viktig. OECDs anbefalinger vil tjene som innspill i arbeidet med disse problemstillingene.

NORGE BRUKER MEST: Norge har det høyeste offentlige forbruket målt som andel av Fastlands-BNP i hele OECD. Målt som andel av total-BNP er forbruket nærmere gjennomsnittet av OECD-landenes forbruk.
NORGE BRUKER MEST: Norge har det høyeste offentlige forbruket målt som andel av Fastlands-BNP i hele OECD. Målt som andel av total-BNP er forbruket nærmere gjennomsnittet av OECD-landenes forbruk.
På forsiden nå