Oljefondet kan bli på 16.400 milliarder

Synes du oljefondet er stort? Glem det. Det kan bli åttedoblet på 22 år, hvis dagens olje- og gasspriser holder seg.

Norges oljeformue har vokst og vokser dramatisk i takt med høy olje- og gassproduksjon og særlig høye priser.

Så stort er fondet allerede blitt at vi i år bruker rundt 70 milliarder kroner i oljepenger over statsbudsjettet, uten at vi tærer på fondets kapital.

I de fleste fremskrivninger legger Finansdepartementets regnemestre til grunn at olje- og gassprisene skal falle fra dagens høye nivåer.

Men i et svarbrev til Fremskrittspartiets Gjermund Hagesæter, kommer finansminister Kristin Halvorsen med nye anslag for hva fondet kan ha vokst til i 2030 hvis dagens olje- og gasspriser holder seg.

16.400 milliarder

"Dersom det forutsettes at olje- og gassprisen holder seg på dagens historisk høye nivå framover (henholdsvis 540 2008-kroner pr. fat og 183 øre pr. Sm3) vil Statens pensjonsfond – Utland kunne utgjøre 16.400 mrd. kroner i 2030, målt i løpende priser," skriver finansministeren i brevet.

Og det selv om stortinget løpende bruker realavkastningen fra fondet.

Det vil si at fondet vil utgjøre vel 3,46 millioner kroner per nordmann, hvis dagens folketall på vel 4,7 millioner nordmenn holder seg.

I dag er fondet på rundt 2000 milliarder kroner, eller vel 425.000 kroner per nordmann.

Men stopp en hal.

Halvorsen skrev "løpende priser". Det innebærer at anslaget er basert på 2030-kroner, som kan være verdt drøyt halvparten av dagens kroner.

Fondet vil ikke utgjøre mer enn 3,5 ganger fastlands-BNP i 2030, mot rundt 1,2 ganger fastlands-BNP i dag. Reelt sett vil imidlertid fastlands-BNP være høyere i 2030, enn i dag.

- Usikre anslag

I tillegg mener Halvorsen både prisforutsetningene og øvrige forutsetninger for hennes eget regnestykke er svært usikre.

"Framskrivingene er basert på at produksjonen av olje og gass utvikler seg som anslått i Nasjonalbudsjettet 2008. Som anslagene på framtidig oljepris, er også disse tallene usikre. De siste årene har samlet petroleumsproduksjon gjennomgående utviklet seg svakere enn lagt til grunn i budsjettdokumentene til tross for stigende oljepriser," skriver Halvorsen til Hagesæter.

Les flere nyheter E24.

På forsiden nå