Bruk olje til oppvarming

Oslo kommune vil gjøre Oslo-lufta mindre fylt av svevestøv, og oppfordrer oss til å fyre med ved - som er en av de største kildene til svevestøv. Regjeringen vil ha mindre vekst i importen av kullkraft, men fører en politikk som gjør oss mer avhengig av kullkraft. Dette henger ikke sammen, det er på tide å tenke nytt!
VG-innlegg
Erik Birkeland, generalsekretær Norsk Petroleumsinstitutt.

Manglende sammenheng mellom mål og midler er i ferd med å bli et hovedproblem i energi- og miljøpolitikken:

Oslo kommune vil få ned utslippene av partikler og svevestøv. Da burde kommunen stimulere Oslo-folk til å slutte med vedfyring og gå over til strøm eller oljefyring. Oljefyring gir langt mindre partikkelutslipp enn ved. I stedet stimulerer kommunen folk til å fortsette med vedfyring ved å subsidiere utskiftning av vedovner med 4000 kroner. Riktignok med mindre utslipp enn før, men utslippene er fortsatt unødvendig høye.

Regjeringen vil redusere veksten i strømforbruket og øke bruken av vannbåren varme. Da burde den stimulere til økt bruk av fyringsolje, som bidrar til å nå begge målene. I stedet vil Regjeringen innføre en ny avgift på fyringsolje, som fører til at strømforbruket øker og bruken av vannbåren varme reduseres.

Det kan virke som både Oslos politikere og Regjeringen lever i en verden hvor strøm og vedfyring er miljøvennlig, mens oljefyring er miljøfiendtlig. I så fall tar de grundig feil.

Miljøproblem

Når bruk av piggdekk nå reduseres i storbyene, kan vedfyring bli den største kilden til partikler og svevestøv i byer og tettsteder. Partikler er særlig et problem for astmatikere og allergikere. En tradisjonell vedovn slipper ut over 100 ganger så mye svevestøv som oljefyring. Selv de mest moderne vedovnene med katalysator har 25 ganger så høye utslipp som oljefyring. I Oslo står vedfyring for nesten 60 prosent av partikkelutslippene utenom piggdekk. Dersom all vedfyring i Oslo ble erstattet med oljefyring, ville det redusere partikkelutslippene i hovedstaden med 377 tonn.

Oslo kommune og Oslo Energi Enøk forteller gjennom store reklamekampanjer at Oslo-folk er miljøvennlige dersom de skifter ut sin gamle vedovn med en ny. Hvis de virkelig ønsket å gjøre noe med det største miljøproblemet i Oslo, skulle budskapet vært et helt annet: Slutt med vedfyring!

Strøm = kullkraft

De fleste nordmenn varmer opp boligene sine med strøm. Fra gammelt av har vi vært vant til å sette likhetstegn mellom strøm og ren, norsk vannkraft. Det er ikke lenger riktig nå som kraftmarkedet er blitt internasjonalt.

Forbruket av strøm her i landet øker sterkt, mens produksjonen av vannkraft står så å si stille. Norge importerer store mengder strøm fra utlandet (bortsett fra i år fordi det har vært spesielt mildt og spesielt mye nedbør). Denne importen er slett ikke ren vannkraft, men kullkraft og i en viss grad atomkraft. I et år med normale temperaturer og nedbør importerer vi nok kullkraft til å varme opp 350 000 boliger. Importen vil øke i takt med økende forbruk i årene fremover.

Oljefyring er miljømessig et langt bedre alternativ enn kullkraft. CO2-utslippene fra oljefyring er mindre enn en tredel sammenlignet med kullkraft. Når Regjeringen ønsker å redusere veksten i strømforbruket for å få ned importen av kullkraft, er økt bruk av oljefyring det mest effektive virkemiddelet som kan brukes.

Økt satsning

For å redusere strømforbruket vil Regjeringen satses på vannbåren varme. Fordelen med vannbåren varme er at folk kan bruke mange forskjellige energikilder, og det gir samtidig et godt inneklima. Men økt bruk av vannbåren varme krever betydelige investeringer. For å klare denne krevende oppgaven er det nødvendig å ha fyringsolje som et attraktivt alternativ i mange år framover. Det vil ta tid for alternativer som biomasse, varmepumper, spillvarme, geovarme og varme fra avfallsanlegg å bli konkurransedyktig slik at de kan brukes av en stor andel av det norske folk, og ikke bare i små nisjemarkeder. Det vil ta lang tid å endre oppvarmingssystem - eloppvarming vil være den viktigste oppvarmingsmåte i overskuelig fremtid.

Det er derfor viktig å beholde de vannbårne anleggene vi har i dag. Mange bolighus og bygårder har gamle vannbårne anlegg. Eierne av slike bygg vurderer nå om de skal rive ut radiatorene og erstatte dem med helelektrisk oppvarming. Dersom Regjeringen vil øke utbredelsen av vannbåren varme, må den stimulere til vedlikehold og installasjon av vannbårne systemer. Fyringsolje er for de fleste fortsatt det eneste realistiske alternativet til strøm. Resultatet av nye avgifter på fyringsolje vil bli færre boliger med vannbåren varme - stikk i strid med Regjeringens uttalte mål.

Oljefyring er miljøvennlig

Det er ennå fremmed for mange å si at fyringsolje er en miljøvennlig energikilde. Men faktum er at: Svovelinnholdet er kraftig redusert, og utslippene er nå faktisk lavere enn fra vedfyring. Bruk av fyringsolje medfører CO2-utslipp, men når Norge må importere kullkraft, bidrar vi til langt større utslipp av klimagasser hver gang vi skrur på panelovnene enn hvis vi bruker fyringsolje.

Partikkelutslippene er forsvinnende små i forhold til vedfyring. Moderne sentralfyringsanlegg utnytter over 90 prosent av energiinnholdet i oljen, mens den kullkraften vi importerer som strøm fra Danmark, bare utnytter 35 prosent. Lett fyringsolje er både mer energieffektiv og mer miljøvennlig som oppvarmingskilde enn både ved og strøm.

I de fleste land i Europa er oljefyring vanlig, mens eloppvarming er unntaket. I disse landene er det utviklet bedre og rimeligere fyringsteknologi som utnytter energien mer effektivt og reduserer utslippene. Denne teknologien vil vi etter hvert få i Norge.

Både landets og Oslos myndigheter har fornuftige mål: redusere svevestøvet, redusere importen av kullkraft, redusere CO2-utslippene og øke utbredelsen av vannbåren varme. Myndighetene bør imidlertid finne bedre virkemidler for å nå målene. Oljefyring har opplagt en sentral plass i dette arbeidet.

På forsiden nå