Søppeljuksalarm

- Mange kommuner krever for høye avfallsgebyrer, og putter pengene inn i kommunale selskaper som konkurrerer med private.

Publisert:

Påstanden kommer fra Tore Veløy, leder for 64 gjenvinningsbedrifter i Maskinentreprenørenes Forbund (MEF). Han ber nå om et møte med kommunalminister Åslaug Haga for å ta opp en rekke forhold de mener er favorisering av kommunenes egne selskaper når de konkurrerer med private i anbudsrunder. - Mange av våre private bedrifter opplever at de har dårligere konkurransevilkår når de konkurrerer med interkommunale bedrifter og aksjeselskaper, sier næringspolitisk rådgiver Stein Gunnes i MEF. Forbundet lister opp mange hindre for rettferdig konkurranse:
* I kommunesektoren sitter bestiller og utfører av tjenesten ofte på samme side av bordet. * Kommunene blander ofte roller. Det er uheldig at f. eks. ordføreren sitter som styreleder i et kommunalt selskap som deltar i anbudsrunder i kommunen. * Kommunene blander ofte sammen konkurranseutsatt del av virksomheten med skjermet del av virksomheten. * Kommunene lar høye renovasjonsavgifter finansiere f. eks. investeringer i kommunale avfallsselskaper. Dette er en form for subsidiering som bryter både med selvkostprinsippet i kommunal renovasjon og med konkurranseloven. - Når ordførerne er styreledere i selskapene vi konkurrerer mot, kan dette skape mistillit i seg selv, understreker Gunnes. Han mener det er et stort problem at det er nesten umulig å følge pengestrømmene i de mange kommunale og interkommunale selskapene. Derfor er det vanskelig å få bekreftet eller avkreftet mistanker om at kommunene kryss-subsidierer - det vil si at de tar penger fra et annet forretningsområde for å finansiere driften av renovasjonstjenesten. Gunnes understreker at mange kommuner opptrer ryddig. Men han mener samtidig at mange opptrer svært uryddig. Blant annet fordi det er altfor dårlig kontroll med selvkostprinsippet, som innebærer at kommunen ikke har lov til å ta mer i avgift av innbyggerne enn det driften av renovasjonen koster. Utgiftene kan utlignes over tre-fire år via selvkostfond. MEF mener at kommunene har misbrukt disse fondene, ved for eksempel å bruke dem til større investeringer i de kommunale selskapene. På denne måten tar kommunene høyere renovasjonsavgift enn de har lov til. Samtidig vris konkurransen til fordel for offentlig eide aktører. - Vårt budskap til Haga er at hun må bedre kontrollen med selvkost. Det må komme klarere retningslinjer, sier Gunnes. Videre vil han be Haga om å innskjerpe overfor kommunene at de må skille bedre mellom konkurranseutsatt og skjermet sektor, samt mellom rollene som oppdragsgiver og bestiller. Renovasjonsavgiften varierer fra 500 til 3000 kroner i ulike kommuner. Det mener MEF kan være et tegn på at selvkostfond misbrukes.

Publisert: