«DÅRLIG EIER»: E24s spaltist står bak utsagnet om at staten er en dårlig eier etter å ha sett næringsminister Trond Giskes eierskapsutøvelse i statskontrollerte selskaper.

Ny kamp om statlig eierskapsutøvelse

Etter å ha sett Trond Giskes få kritikk for sin eierskapsutøvelse i statskontrollerte selskaper står jeg bak utsagnet om «staten er en dårlig eier».

Publisert: Publisert:
Dette er en kronikk
Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning.

I en kronikk i Aftenposten 22. februar får næringsminister Trond Giske kraftig kritikk for sin eierskapsutøvelse i statskontrollerte selskaper. Det får Martin Kolberg til å steile.

Det er Norsk Institutt for Styremedlemmer som går ut med den kraftige kritikken. Der sitter blant annet Harald Norvik og Olaug Svarva som styremedlemmer.

Bakgrunnen for kritikken er at Trond Giske i fjor jobbet for å få sine kompiser inn i styrene i Telenor og Kongsberg Gruppen. Det lyktes for ham å få inn LO-sjef Roar Flåthen i Kongsberg-styret, men vennen Tore Sandvik ble for lett for Telenor-styret. For dette fikk Trond Giske nylig kraftig kritikk fra Kontroll- og konstitusjonskomiteen.

Harald Norvik og Olaug Svarva er ingen hvem som helst i norsk næringsliv. Tidligere konsernsjef i Statoil Harald Norvik ble som kjent sparket som styreleder i Telenor i fjor etter at han nektet å gi etter for Trond Giskes krav om å stanse salget av TV2 til Danmark. Olaug Svarva leder Folketrygdfondet som er største finansielle investor på Oslo Børs.

Hennes mandat er å sikre god avkastning på pensjonsmidler som tilhører oss alle.

Arbeiderpartiets Martin Kolberg reagerer sterkt på det han kaller politiske innlegg fra statens representanter. «Det er meget bemerkelsesverdig at de tillater seg dette i rollene de har» uttaler Kolberg. Dette utsagnet kan ikke tolkes som annet enn en politisk motivert trussel mot både lederen av Folketrygdfondet og styremedlemmer i statlige selskaper om at de kan bli fjernet dersom de uttaler seg om «politiske forhold» eller ikke etterkommer regjeringens politiske særkrav ved utøvelsen av styreverv. Prosessen mot Harald Norvik viser at dette ikke er en tom trussel.

Vi i Sissener er som kapitalforvaltere svært opptatt av at de delstatlige selskapene styres etter sunne prinsipper. Grunnen til det er at sammenblanding av politikk og butikk er en direkte trussel mot avkastningen til kundene våre. Dominerende eieres utenforliggende hensyn, det være seg statens politiske agenda eller store private eieres egne interesser, vil gå på bekostning av selskapets interesser og verdier dersom de får gjennomslag.

Derfor plikter styremedlemmer både etter selskapslovgivningen og etter sunne eierprinsipper å sette selskapets interesser foran enkelteieres særinteresser. Politikk bør utøves gjennom lover og skattlegging, ikke skjult gjennom styreverv.

Statens eierprinsipper finner vi på Næringsdepartementets hjemmeside. Første kulepunkt er at aksjonærer skal likebehandles. Det er bra! I debattinnlegg i Aftenposten 23. februar understreker derimot Giske at det er statens interesse som eier som er førende for valg av styremedlemmer. I de sakene som er behandlet i Stortinget har han langt på vei vist at det er politiske særinteresser han legger i dette.

Slikt er uakseptabelt og innebærer at statsselskapene blir en politisk legegrind på våre kunders bekostning. God eierstyring og selskapsledelse er et av hovedkriteriene når vi velger hvilke selskaper vi investerer i. Trond Giskes opptreden kan medføre at vi investerer pengene andre steder.

Trond Giske og Martin Kolberg har gjennom sine uttalelser vist at de ikke forstår noen ting av hva god eierstyring er. Dette innebærer svakere verdiskapning for de statsdominerte selskapene, lavere verdsettelse og svakere kapitaltilgang. Svakere verdiskapning for samfunnet og trussel mot velferden blir endelig resultat. Derfor er statens eierstyring et viktig spørsmål som angår oss alle.

Midt under Sylvia Brustad sin klønete håndtering av Aker-saken i 2009 skrev jeg en kronikk i Dagens Næringsliv med tittelen «Staten er en dårlig eier».

Etter å ha sett Trond Giske og Martin Kolberg sin opptreden, står jeg fullt og helt bak det utsagnet fremdeles.

Publisert: