Finans Norge: «Negerarbeid» ble ikke brukt diskriminerende

Finans Norge mener at diskrimineringsloven ikke ble brutt i jobbintervjuet med Wahid Shah. Selv påpeker 26-åringen at Finans Norge allerede har beklaget bruken av et ord som «uten tvil er diskriminerende».

INNKLAGET: Juridisk direktør i Finans Norge, Nils Henrik Heen (t.v.) var med i intervjuet med Shah. Kommunikasjonsdirektør Tom Staavi har håndtert mediesaken.
Publisert: Publisert:

Diskrimineringsnemnda skal behandle Wahid Shahs klage etter bruken av ordet «negerarbeid» under et jobbintervju han var i hos Finans Norge.

Shah mener at det at en ansatt i Finans Norge sa dette ordet var rasistisk, diskriminerende og trakasserende, gitt hans bakgrunn og etnisitet.

Finans Norge har beklaget til Shah og senere tatt selvkritikk for håndteringen etter at informasjonsdirektør Tom Staavi blant annet forklarte hendelsen med at det var «en tungeglipp».

Bransjeorganisasjonen, som har engasjert Advokatfirmaet Wiersholm til jobben, mener samtidig at det 26-åringen opplevde i intervjuet ikke utgjør brudd på likestilling- og diskrimineringsloven.

– Ble ikke behandlet dårligere enn andre

Wahid Shah mener at Finans Norge brøt flere bestemmelser i likestilling- og diskrimineringsloven.

For det første mener han at bruken av ordet «negerarbeid» brøt loven om direkte forskjellsbehandling. Med det menes at en person behandles dårligere enn det andre blir, har blitt eller ville blitt i tilsvarende situasjon – på grunn av diskriminerende forhold.

Finans Norge skriver i sitt svar til Diskrimineringsnemnda at denne saken handler om en ytring og at bestemmelsen ikke omfatter dette.

Advokatfullmektig Wahid Shah (26) har foreldre fra Pakistan, og er oppvokst på Grønland i Oslo.

Organisasjonen påpeker videre at Shah var i tre intervjuer, de to siste med Finans Norge direkte.

– Shah fikk dermed god anledning til å presentere seg selv for Finans Norge, og har ikke blitt behandlet dårligere enn andre, står det i tilsvaret.

En uke etter intervjuet fikk Shah beskjed om at jobben gikk til en annen kandidat.

Les også

Finans Norge har satt i gang intern evaluering: – Kan bli enda mer skjerpet

– Faller klart utenfor trakasseringsbegrepet

I tillegg til diskrimineringsbiten mener Shah at Finans Norge har brutt forbudet mot å trakassere.

Med trakassering menes handlinger, unnlatelser eller ytringer som har som formål eller virkning å være krenkende, skremmende, fiendtlige, nedverdigende eller ydmykende.

Finans Norge skriver at «det er enighet mellom partene om at uttrykket ikke var rettet mot Shah, men var en beskrivelse av deler av arbeidsoppgavene i stillingen Shah søkte på.»

De påpeker at det står i forarbeidene til loven at forbudet mot trakassering bare gjelder ytringer som rammer enkeltpersoner, at ytringen må ha en klar adressat og være rettet mot én eller flere enkeltpersoner.

– Etter Finans Norges syn faller ytringen klart utenfor trakasseringsbegrepet.

Mener man må se an konteksten

Etter å ha lest Finans Norges tilsvar, har Shah ønsket å komme med tilleggsmerknader.

Han påpeker at Finans Norge brukte ordet «negerarbeid» kun i intervju med ham, ikke med de andre kandidatene. Det henger sammen med hans bakgrunn og hudfarge, mener Shah.

Han mener at det er «mer sannsynlig enn ikke» at den ansatte som brukte ordet gjorde det fordi vedkommende fikk assosiasjoner som følge av Shahs etnisitet. At uttrykket ikke ble brukt overfor de andre kandidatene, underbygger dette, mener han.

– Det er derfor feil av Finans Norge å legge til grunn at uttrykket kun var en beskrivelse av arbeidsoppgavene, mener Shah.

– Man må se hen til konteksten ordet ble brukt i og hvorfor dette ordet i det hele tatt ble brukt, til forskjell for andre kandidater.

Les også

Banker etter Finans Norge-saken: – Viser at det er viktig å jobbe med mangfold

– Svært uheldig

I etterkant av E24s sak publiserte Finans Norge en tekst på egne sider der de skriver følgende:

«Begrepet som er brukt er rasistisk. Et slikt ord er uten tvil diskriminerende og kan overhodet ikke forsvares.»

Wahid Shah mener at det er påfallende å lese Finans Norges offentlige beklagelse i lys av tilsvarsbrevet.

– På den ene siden uttaler de at hva jeg er blitt utsatt for er diskriminerende, rasistisk og under enhver omstendighet ikke forsvarlig i en intervjuprosess. På den andre siden argumenter Finans Norge for at saken ikke er diskriminerende og trakasserende, fordi det er å anse som en ytring, en beskrivelse av arbeidsoppgaver og ikke var rettet mot meg.

– Tilsvaret viser at Finans Norge prøver å forsvare uttrykket «negerarbeid» på grunn av disse momentene. Dette er svært uheldig.

Les også

Fikk beskjed om at jobben innebar «negerarbeid»

– Påvirket ikke ansettelsesprosessen

E24 har spurt Finans Norge om hvordan de kan beklage bruken av et ord som «uten tvil er diskriminerende» for så å argumentere mot at diskrimineringsloven ble brutt.

Kommunikasjonsdirektør Tom Staavi ville ikke stille i telefonintervju. I et e-post-svar skriver juridisk direktør Nils Henrik Heen følgende:

Begrepet som ble brukt er helt uakseptabelt. Vi har gitt en uforbeholden unnskyldning for dette, og beklaget sterkt overfor kandidaten. Slike ord og begrep skal ikke benyttes av noen i Finans Norge. Det har vi også understreket i vårt klagetilsvar.

At dette uakseptable begrepet ble brukt, har imidlertid ikke innvirket på ansettelsesprosessen. Selve ansettelsesprosessen har ikke vært diskriminerende. Vi har ikke anledning til å kommentere en pågående sak i Diskrimineringsnemnda nærmere, da dette er underlagt taushetsplikt.

Uavhengig av behandlingen i nemnda er det viktig at Finans Norge som organisasjon lærer av dette. Derfor har vi igangsatt en intern evaluering hvor også de tillitsvalgte vil bli involvert.

Direktør Ashan Nishantha i Diskrimineringsnemnda sier til E24 at saken fremdeles er i den fasen hvor det innhentes informasjon fra partene. Saksbehandlingstiden avhenger av om det blir nemndbehandling. I så fall vil det mest sannsynlig skje over sommeren, sier Nishantha.

Publisert: