Nye regler skal gjøre det lettere å stoppe ulovlig pyramidespill

Fra 1. juli kan Lotteritilsynet kreve informasjon om potensielt ulovlige pyramidevirksomheter via banker, Skatteetaten og andre tilsynsmyndigheter. Et europeisk samarbeid styrkes også.

Seniorrådgiver Monica Alisøy Kjelsnes i Lotteritilsynet.
Publisert: Publisert:

I slutten av april vedtok Stortinget flere endringer i lotteriloven. Ifølge Lotteritilsynet innebærer dette mer effektive virkemidler for å stoppe ulovlig pyramidespill.

Blant de viktigste endringene er ifølge seniorrådgiver Monica Alisøy Kjelsnes en utvidet opplysningsplikt som gjør at Lotteritilsynet kan kreve informasjon av «enhver» når de undersøker en virksomhet.

– Tidligere har vi måttet gå på selskapet og deltagerne selv for å få ut informasjon. Nå kan vi kreve det av banker, andre private selskaper, privatpersoner og offentlige myndigheter som Skatteetaten og Finanstilsynet, sier hun til E24.

Lovendringen, som er basert på en EU-forordning for samarbeid om forbrukerbeskyttelse, trer i kraft 1. juli.

Les på E24+

Eksperter: Investeringsfellen nybegynnere må unngå

Kan vedta midlertidig stans

Dersom Lotteritilsynet skal fatte vedtak om at en virksomhet må stanse driften som følge av at tilsynet vurderer det til å være et ulovlig pyramidespill, kreves en grundig gransking av nettverket.

– Slike undersøkelser er i utgangspunktet ressurskrevende. Lotteritilsynet har rettet mer og mer av sin virksomhet mot å advare mot disse selskapene, sier Monica Alisøy Kjelsnes.

Fra 1. juli kan imidlertid Lotteritilsynet fatte midlertidige vedtak med pålegg om retting eller stans av en pyramideordning dersom det er rimelig grunn til å anta at man har å gjøre med et ulovlig nettverk.

For at tilsynet skal gjøre dette, må det foreligge en risiko for alvorlig skade på forbrukernes interesser, og terskelen for midlertidig vedtak kommer derfor til å være høy, ifølge Kjelsnes.

Midlertidige vedtak kan vare i tre uker, men kan fornyes så lenge lovbruddet pågår.

NYE EU-REGLER: Lotteritilsynet kan fra 1. juli be domstolen om å vedta at internettleverandører må fjerne ulovlig innhold fra nettsider.

Forpliktende EU-samarbeid

Det mest ressurskrevende å påvise for at Lotteritilsynet skal kunne konkludere med at en pyramideordning er ulovlig er ofte spørsmålet om hvor selskapets inntekter kommer fra.

Grovt sett kan man si at om over halvparten kommer fra det nye medlemmer betaler for å bli med, så har man å gjøre med et ulovlig pyramidespill.

Les også

Anbefaler pyramidenettverk for permitterte nordmenn

Dette endres ikke med de nye reglene.

– Så dersom mangelen på ressurser har hindret Lotteritilsynet fra å granske virksomheter, så endres ikke dette nå?

– Utgangspunktet er at vi skal gjøre tilsyn med de selskapene som har størst utbredelse i Norge dersom vi ser at vi kan oppnå noe. Og så kommer regelendringene nå med både mer effektive virkemidler og økte forpliktelser overfor andre EU- og EØS-land, sier Alisøy Kjelsnes.

Dersom et lands tilsynsmyndighet ber om opplysninger fra et annet, skal responsen komme innen 30 dager. Og dersom Lotteritilsynet etterspør et håndhevingstiltak, skal dette iverksettes i løpet av 6 måneder, heter det i lovteksten.

Les også

Lotteritilsynet får tips daglig – kun to av 70 jobber med pyramidespill

Kan fjerne innhold på nett

I tillegg til den utvidede opplysningsplikten, muligheten for midlertidige vedtak og det mer forpliktende internasjonale samarbeidet, fremhever Lotteritilsynet at de fra 1. juli kan gi pålegg om fjerning av digitalt innhold.

– Dette er en ny bestemmelse som gjør at vi kan gå til domstolen, det blir Oslo byfogdembete, og kreve at en internettleverandør fjerner innhold på en nettside, sier Alisøy Kjelsnes.

Hun forklarer at dette vil være aktuelt i saker hvor den ansvarlige nekter å samarbeide, eller hvor identiteten til vedkommende er skjult.

Dette virkemiddelet skal kun brukes når det ikke finnes andre måter å stanse brudd på pyramidebestemmelsen og dersom lovbruddene medfører risiko for alvorlig skade på forbrukernes interesser.

Publisert:
Gå til e24.no