Dette er de nye kravene til statens selskaper

Regjeringen vil bremse ledernes lønnsutvikling. – Det kan ikke bare være det årlige lønnstillegget som er motivasjonen, sier Vestre.

Publisert:

Fredag presenterer Vestre regjeringens eierskapsmelding – en samlet plan for hva staten skal oppnå med å eie aksjer i en rekke selskaper.

– Det er tre år siden forrige eierskapsmelding ble lagt fram. Det er på høy tid å tilpasse eierskapspolitikken til et samfunn og en verden i endring, sier Vestre under pressekonferansen.

Den nye eierskapsmeldingen, kalt «et grønnere og mer aktivt eierskap», inneholder en rekke endringer knyttet til lønninger, bonus, klimarapportering og kategorisering av selskapene.

Ikke et mål å redusere statens eierskap

I dag har staten direkte eierskap i 70 selskaper. Ni av selskapene er børsnoterte.

Å redusere statens eierskap er ikke lenger et mål, sier Vestre.

– I det ligger det et utstrakt pragmatisk syn som gjør at staten kan øke eller redusere det statlige eierskapet etter det som tjener det beste for landet, peker han på.

Han mener det er pragmatisk sammenlignet med den forrige meldingen, lagt frem av Solberg-regjeringen i 2019, hvor det klart uttrykkes et mål om å redusere statens eierskap.

Gjennom det direkte statlige eierskapet i selskaper eier staten verdier for 1.179 milliarder kroner.

Av dette utgjorde 844 milliarder kroner, per 31.12.21, verdien av statens aksjer notert på Oslo Børs. Det tilsvarer i overkant av en femtedel av verdiene på Oslo Børs.

Les også

Gjør drastisk grep for å strupe galopperende lederlønninger

Brems i lønnsutvikling

En viktig del av eierskapsmeldingen er regjeringens ønsker å bremse ledernes lønnsvekst.

– Vi gjør en kraftig innstramming i forventningene til lønn, bonuser og andre ytelser for ledere i de statlige selskapene, uttaler Vestre.

– Å lede disse selskapene mener jeg nesten kan ses på som tillitsverv. Da kan det ikke bare være det årlige lønnstillegget som er motivasjon. For å være ærlig, dette tror jeg lederne i de fleste selskapene er enige i, sånn som jeg kjenner dem, sier Vestre.

Dersom ledere i et statlig eid selskap får høyere lønnsvekst enn gjennomsnittet for de øvrige ansatte i selskapet, må det begrunnes særskilt.

Et grønnere eierskap

Som navnet på eierskapsmeldingen tilsier, så har regjeringen vektlagt klima og miljø.

– Det er ikke tilfeldig at vi har lagt lanseringen til Klimahuset i botanisk hage i Oslo, sier næringsministeren ved åpningen av pressekonferansen.

Han sier stortingsmeldingen som legges frem tar det statlige eierskapet i en grønnere retning.

– Vi tar syvmilssteg på klima. Noen mener det var pompøst å si at dette endrer verden. Men jeg mener det er de små skrittene som gjelder. Det vi gjør her har global betydning, sier Vestre.

Staten forventer blant annet at selskapene setter mål og iverksetter tiltak for reduksjon i klimagassutslipp på kort og lang sikt i tråd med Parisavtalens mål om å begrense temperaturøkningen.

Bonus-nekt

Staten deler de statlig eide selskapene inn i ulike kategorier, som handler om hvorfor staten er inne på eiersiden.

Frem til nå har selskapene blitt delt inn i tre kategorier. Kategoriseringen blir forenklet i den nye eierskapsmeldingen.

Selskapene i dagens kategori 1 og 2 vil bli slått sammen til ny kategori 1 i den nye meldingen, og at dagens selskaper i kategori 3 vil bli ny kategori 2.

Regjeringen vil nå forby bonus i alle «kategori 2»-selskaper, og halvere maksimal bonus fra 50 til 25 prosent i «kategori 1»-selskaper.

Begrunnelse for statlig eierskap

I den nye eierskapsmeldingen endrer regjeringen på begrunnelsene for statlig eierskap.

Staten har nå seks ulike begrunnelser for når statlig eierskap kan være et hensiktsmessig tiltak for å oppnå ulike samfunnsbehov:

  • Hovedkontorfunksjoner i Norge
  • Samfunnssikkerhet og beredskap
  • Energi og naturressurser
  • Tilrettelegging for bærekraftig omstilling og økt verdiskaping
  • Infrastruktur, monopoler og tildelte rettigheter
  • Fellesgoder og/eller sosial og geografisk fordeling
Les også

Dette tjener de best betalte topplederne i statlige selskaper

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om