Tollefsen møter motstand mot boligplaner på historisk Oslo-tomt

Ivar Tollefsen-eide Heimstaden ønsker å bygge 31 nye boliger på Sandaker i Oslo, på en tomt som er regulert til bevaring. Kommunen mener planen har mange problematiske sider og anbefaler den ikke.

BYGGEPLANER: Til høyre for bygget, der buskene er, ønsker Heimstaden å bygge et boligkompleks som strekker seg innover, retning Akerselva.
Publisert:

– Jeg tror det skal veldig mye til for at vi kan anbefale dette forslaget, men det avhenger av eventuelle justeringer etter offentlig ettersyn. Vi har ikke engang laget et alternativt planforslag, fordi det ville vært så annerledes, sier enhetsleder Hanne Amalie Gøytil Lund i Plan- og bygningsetaten (PBE) i Oslo kommune.

Boligselskapet Heimstaden, som eies av eiendomsmilliardæren Ivar Tollefsen, har siden 2014 planlagt bygging av et boligkompleks ved siden av Sagene brannstasjon.

Etter mye forsinkelser ble et planforslag lagt frem i januar i år. I slutten av april kunngjorde PBE at de ikke anbefaler planforslaget, som nå er sendt på høring.

– Vi mener at planforslaget har mange problematiske sider, og at summen av dette gir et prosjekt med dårlig bokvalitet. Plan- og bygningsetaten anbefaler ikke at dette blir regulert slik, fordi innbyggerne fortjener gode bomiljøer med en arkitektur som er godt tilpasset nærområdet, sier Gøytil Lund.

VIL BYGGE: Eiendomsmilliardær Ivar Tollefsen har hatt byggeplaner på Sandaker siden 2014.

Spesialområde bevaring

Det aktuelle planområdet, som er en del av Akerselva miljøpark, består i dag av tidligere boliger for brannmannskap tilknyttet brannstasjonen og er regulert til «spesialområde bevaring».

Heimstaden ønsker å omregulere eiendommen og fortette den med et nytt boligbygg inntil dagens bygård. I planen skriver de at det også er aktuelt med kafé på hjørnet av bygget.

Men kommunen har en rekke innvendinger, blant dem at prosjektet vil skape en barriere mellom elven og området rundt.

– Det vil ha negativ virkning på hvordan folk vil oppleve de bevaringsverdige byggene rundt Sagene brannstasjon. Opplevelsen av brannstasjonen, mannskapsboligene og det karakteristiske slangetårnet vil bli forringet, sier Gøytil Lund.

Les på E24+

Det elleville eventyret om boligmilliardæren Ivar Tollefsen

For dårlig kvalitet

PBE mener også at leilighetene ikke er av tilfredsstillende kvalitet. Hanne Amalie Gøytil Lund påpeker høy støybelastning for beboerne, utearealer av for dårlig kvalitet og for høy andel små leiligheter i bygget.

KRITISK: Hanne Amalie Gøytil Lund i Oslo kommune mener at planforslaget har mange problematiske sider, og at summen av dette gir et prosjekt med dårlig bokvalitet.

– Dette gir generelt ustabile bomiljø som ofte har høy gjennomtrekk av beboere. I tillegg er det foreslått dårlige løsninger for HC-parkering, varelevering samt renovasjon og tilgang for brannbiler. Vann- og avløpsetatens anbefalinger er heller ikke fulgt opp.

– Hva skal til for at dere kan anbefale planen?

– Da må forslagsstiller klare å oppfylle bokvalitetskravene, lage gode leiligheter og ta hensyn til at dette anlegget er en del av en miljøpark. Det klarer de ikke med den nåværende planen, sier enhetssjefen i Plan- og bygningsetaten.

Les også

Ivar Tollefsens nye leietagere har kjempet i 15 år – nå frykter tsjekkerne sin norske eier

Privatpersoner protesterer

Saken er nå sendt på høring.

Når innbyggerne og andre høringsinstanser har sagt sitt, skal Plan- og bygningsetaten behandle kommentarene som kommer inn. Deretter blir planen sendt til politisk behandling.

Det er hittil kommet inn fem høringssvar fra privatpersoner. Alle er mot Heimstadens byggeplaner.

En skriver:

– Det gamle byggets verdi bør være første prioritet. Dessuten kan vi ikke fortette mer i bydelen vår.

ETTER OG FØR: Bildet til venstre viser hvordan boligkomplekset er tenkt satt opp. Bygget med murtak er det som vises på det høyre bildet.

– Litt overrasket

Representanter for Heimstaden hadde ikke anledning til å stille opp i intervju da E24 tok kontakt, men rådgivningsselskapet Cowi har tidligere kommentert kommunens ikke-anbefaling på vegne av boligselskapet.

Cowi påpeker her at planforslaget er i tråd med kommunens fortettingsstrategi, at PBE allerede har godkjent enda høyere bygg i nærhet til Sagene brannstasjon, at solfattige utearealer er tenkt kompensert med uteareal på tak, at forslagsstiller har forholdt seg til tekniske normer og forskrifter og at de ikke forstår hvilke vann- og avløpsmessige anbefalinger som ikke er ivaretatt.

Cowi bemerker også at endringer i krav og saksbehandlere underveis i den åreslange prosessen har bidratt til uforutsigbarhet og forsinket fremdrift.

Avslutningsvis skriver Cowi:

«Med hensyn til anbefaling av planforslaget har forslagsstiller forstått det som at PBE har hatt innvendinger, spesielt når det gjelder utnyttelse, høyder og hvordan planforslaget ivaretar det bevaringsverdige anlegget ved Sagene brannstasjon, men at etaten hele tiden har ment at det er riktig å bygge ut på tomten og anbefalt boligformålet.

(...)

Vi er derfor litt overrasket over at Plan- og bygningsetaten nå, såpass sent i prosessen og etter dialogen vi har hatt, velger å ikke anbefale planforslaget i det hele tatt.»

Les på E24+

Aftenbladets trykkeri blir batterifabrikk

Publisert: