Kreves for 1,4 millioner i offentlig støtte – samme styreleder fikk ny godkjenning til annet selskap

Rusbehandlingssenteret fikk utbetalt støtte for perioder hvor pasienter ikke var i behandling, oppholdt seg i fengsel eller fikk behandling andre steder. Selskapet som drev senteret har klaget på deler av beløpet som kreves tilbake.

LEDET RUSBEHANDLINGSINSTITUSJON: Brødrene Jørn Hellevik (t.v.) og Rune Hellevik drev behandlingssenter ved Englegård gjennom sitt heleide selskap Care Service AS, frem til selskapet gikk konkurs i mars i fjor. Bildet er tatt i en annen sammenheng.
 • Ingvild Sagmoen
 • Sofie Amalie Fraser
 • Pål A. Solheimsnes
Publisert: Publisert:

E24 fortalte lørdag om brødrene Rune Hellevik og Jørn Hellevik som gjennom flere år drev rusbehandlingssenter på Englegård i Tvedestrand – til tross for at det ble avdekket grove avvik ved behandlingen pasientene fikk.

Brødrene startet opp ved Englegård da selskapet deres, Care Service, i 2018 fikk godkjenning fra Helfo til å bli leverandør av rusbehandling med offentlig støtte.

I mars i fjor gikk selskapet konkurs etter at Helfo noen uker tidligere hadde trukket tilbake godkjenningen til å drive behandling.

Høsten året før hadde Statsforvalteren i Agder gjennomført et tilsyn ved Englegård. Statsforvalteren fant lovbrudd som tilsa at det kunne ha blitt utbetalt penger behandlingsstedet ikke hadde krav på.

Les også

Englegård

Noen få dager etter konkursen varslet Helfo at det ville bli gjennomført en kontroll av pengene som var utbetalt til Care Service.

I september 2021 konkluderte Helfo med at selskapet må betale tilbake 1,38 millioner kroner som feilaktig har blitt utbetalt.

Helfo mener Care Service har krevd penger for tre pasienter i flere perioder der pasientene ikke fikk behandling.

Ettersom Care Service på dette tidspunktet var under konkursbehandling, ble kravet meldt til konkursboet.

Konkursboet ved bostyrer har klaget på deler av beløpet som Helfo krever tilbake, og saken er ikke saken avsluttet.

Jørn Hellevik sier han ikke ønsker å kommentere kontrollsaken fordi den ikke er endelig avgjort.

ENGLEGÅRD: På denne herskapelige eiendommen utenfor Tvedestrand sentrum drev brødrene Hellevik rusbehandlingssenter gjennom flere år.

Helfo ga ny godkjenning

To måneder etter at Care Service gikk konkurs og Helfo varslet kontroll, ga Helfo ny godkjenning til et rusbehandlingssenter på Englegård, men denne gangen under navnet Stiftelsen Holt behandlingssenter.

Her var Jørn Hellevik fortsatt styreleder, mens Rune Hellevik ikke lenger var formelt involvert i driften.

E24 har spurt Helfo om hvorfor det ble gitt godkjenning til å starte opp en ny rusbehandlingsvirksomhet på Englegård, på samme sted og med samme styreleder, samtidig som de mente den forrige virksomheten skyldte Helfo penger.

– Stiftelsen Holt behandlingssenter er en ny virksomhet, med eget organisasjonsnummer, og er et nytt rettssubjekt. Det er virksomheten som søker om godkjenning etter FBV-forskriften. Helfo vurderte at virksomheten Stiftelsen Holt behandlingssenter oppfylte vilkårene i FBV-forskriften og godkjente derfor søknaden, skriver avdelingsdirektør Kristin Bøgseth i Helfo pasientformidling i en e-post.

FBV-forskriften, som Bøgseth viser til, er forskriften som regulerer ordningen fritt behandlingsvalg (se faktaboks).

Hun skriver videre at Helsedirektoratet mottok klagen fra Care Service på tilbakekreving av de utbetalte pengene 30. desember i fjor, men at denne foreløpig ikke er ferdigbehandlet av Helsedirektoratet.

Bøgseth sier det ikke er gjennomført andre etterkontroller av utbetalinger til Care Service eller Holt behandlingssenter.

FORKLARER GODKJENNING: Avdelingsdirektør Kristin Bøgseth i Helfo pasientformidling.

Krevde vederlag for pasient som satt i fengsel

Statsforvalteren i Agder gjennomførte tilsyn hos Care Service både i 2020 og 2021.

Av tilsynsrapporten, som ble ferdigstilt i januar 2021, ble det påpekt flere lovbrudd ved helsetjenestene som ble gitt, og det kom frem at noen pasienter hadde hatt lange fravær fra institusjonen samtidig som de var innlagt for behandling.

Helfo ba så Statsforvalteren å sende mer informasjon om pasientene det gjaldt.

I juni i fjor fikk Care Service’ konkursbo beskjed om at Helfo vurderte å kreve tilbake et feilaktig beløp på 1,38 millioner.

Noen måneder senere konkluderte Helfo med at det var grunnlag for å kreve pengene tilbakebetalt.

Pasienten mottok ingen behandling etter behandlingsmetoder som er nevnt i den nasjonale faglige retningslinjen om behandling og rehabilitering av rusmiddelproblemer og avhengighet

I sitt brev til bostyrer, datert 8. september i fjor, skriver Helfo at «(K)ontrollen viser at at virksomheten for alle de tre pasientene har krevd vederlag for tverrfaglig spesialisert behandling i flere perioder da det ikke har vært grunnlag for slike krav».

Videre utdyper Helfo i hvilke sammenhenger de mener det mangler grunnlag for krav på utbetalinger:

 • Care Service fikk utbetalt vederlag for pasient 1 før pasienten hadde ankommet behandlingsinstitusjonen og mens pasienten i en periode oppholdt seg i fengsel.
 • Det ble videre krevd vederlag for perioder hvor pasienten mottok behandling ved annet helseforetak og etter at pasienten var utskrevet fra behandlingen.
 • Care Service fikk utbetalt vederlag for pasient 2 i en periode etter at pasienten hadde endt permisjon og ikke returnert til behandling.
 • Helfo mener Care Service kan ha hatt grunnlag for krav på vederlag i opptil en uke etter at pasienten skulle ha vært tilbake fra permisjonen. I hvor lang tid etter endt permisjon Care Service fortsatte å fakturere Helfo, er ukjent for E24.
 • Care Service fikk utbetalt vederlag for pasient 3 i en periode på åtte døgn før pasienten ble innlagt ved institusjonen. Selskapet fikk også utbetalt vederlag mens pasienten gjennomførte fengselsstraff. Det var svært begrenset kontakt med pasienten mens vedkommende satt i fengsel, påpeker Helfo.
 • I en periode mens pasienten oppholdt seg på behandlingssenteret, deltok ikke pasienten i institusjonens behandlingsopplegg og behandlingen som ble tilbudt var mangelfull, mener Helfo.
 • «Pasienten mottok ingen behandling etter behandlingsmetoder som er nevnt i den nasjonale faglige retningslinjen om behandling og rehabilitering av rusmiddelproblemer og avhengighet», skriver Helfo i brevet 8. september.

Har klaget på tilbaketrekkingen

For pasient 3, i perioden pasienten faktisk oppholdt seg på institusjonen, mener Helfo at Care Service må ha forstått at pasienten ikke mottok behandling.

«Behandlingsinstitusjonen har dessuten plikt til løpende og vurdere om pasienten har nødvendig behov for helsehjelpen som institusjonen kan gi», skriver Helfo.

Det er dette kravet Care Service ikke sier seg enige i.

Les også

Avdød pasients far om myndighetene: – Har sviktet totalt og må stilles til ansvar

I klagen til Helfo skriver Care Service’ bostyrer, Kristoffer Wibe Koch, at han har fremlagt Helfos påstander for den tidligere ledelsen ved Care Service.

«Ledelsen er uenig i at pasienten ikke fikk individuell terapibehandling i denne perioden. Det erkjennes at journalføringen undervegs har vært mangelfull. Dette er imidlertid ikke ensbetydende med at pasienten ikke har fått behandling som tilfredsstiller kravene til TSB (tverrfaglig spesialisert rusbehandling, journ.anm.)», skriver bostyreren.

Hverken behandlingen av konkursboet eller klagesaken er endelig avgjort.

Økte inntekter

Året Care Service fikk godkjenning til å drive rusbehandling, fikk selskapet utbetalt 4,37 millioner fra Helfo. I 2019 og 2020 steg utbetalingene til henholdsvis 16,59 millioner og 17,88 millioner kroner. Nær alle selskapets inntekter stammer fra Helfo-utbetalingene.

Etter å ha gått med et lite underskudd i 2018, leverte Care Service et resultat på 1,74 millioner kroner før skatt i 2019. E24 har ikke fått tilgang til regnskapstall for 2020.

I samme periode økte også Rune og Jørn Helleviks ligningsinntekt- og formue markant. Runes inntekter steg fra om lag 127.000 kroner i 2018 til 789.000 kroner i 2020, samtidig som formuen gikk fra 0 til litt under 320.000 kroner. Jørns formue økte i perioden fra 0 til 1,3 millioner kroner.

Jørn Hellevik sier at årsaken til at inntekten hans steg i 2019 var en lønnsøkning, og at hans endring i formue i 2019 skyldtes investering i næringseiendom.

Om sin egen inntekt skriver Rune Hellevik i en e-post til E24:

– Fordi inntekt nesten var fraværende i 2018, og i 2019 var det forsvarlig å ta ut en moderat lønn ifra virksomheten.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Statsforvalteren i Agder
 2. Tvedestrand
 3. Rusbehandling

Flere artikler

 1. Statsforvalter i telefonnotat: Helfo ville sende bekymringsmelding

 2. Avdød pasients far om myndighetene: – Har sviktet totalt og må stilles til ansvar

 3. Sendte bekymringsmelding om Englegård: Rådet pasienter til å velge andre behandlingssteder

 4. UDI opprettholder drift av flyktningmottaket på Englegård

 5. For mye tillit, for lite kontroll