Morten Angelil dømt for grovt skattesvik

Men den tidligere toppsjefen ble frikjent for innsidehandel.

DØMT FOR SKATTESVIK: Morten Angelil var tiltalt for grovt skattesvik, samt to tilfeller av innsidehandel. Imidlertid har tingretten frifunnet den tidligere toppsjefen for tilfellene av innsidehandel.

Erlend Aas/ELTEK ASA
Publisert:,

Tidligere administrerende direktør i børsnoterte Eltek, Morten Angelil, er i Oslo tingrett dømt til fengsel i ett år og seks måneder.

Han er i tillegg ilagt en bot på 225.000 kroner.

Angelil var tiltalt for både grovt skattesvik, samt to tilfeller av innsidehandel.

«Domfelte hadde over flere år selv unndratt gevinster og formue opparbeidet i utlandet fra beskatning i Norge. Han medvirket også til skattesvik for andre, blant annet ansatte i selskapet han ledet» heter det i den ferske dommen.

Imidlertid har tingretten frifunnet den tidligere toppsjefen for tilfellene av innsidehandel.

Angelil var tiltalt for brudd på verdipapirhandelloven da han handlet aksjer i Eltek i forbindelse med oppkjøp av Voight og Haeffner i september 2003, og i forkant av fusjonen mellom Eltek og Nera i 2006.

Det er imidlertid en delt rett som har frifunnet Angelil for ulovlig innsidehandel. Fagdommer ville dømme ham, mens de to meddommerne sørget for frifinnelse.

Les også: Tidligere Eltek-sjef tiltalt for innsidehandel

- Uforstående

Angelil og hans forsvarere skriver i en pressemelding at de er meget glade for at han er frifunnet for begge postene vedrørende innsidehandel av Oslo tingrett i dag.
De stiller seg imidlertid uforstående til Oslo tingretts bevisvurdering og rettsanvendelse når det gjelder domfellelsen for grovt skattesvik.

«Angelil og forsvarerne kan ikke se at det er rettslig og faktisk grunnlag for å behandle Angelil på en annen måte enn Lars Jervan, hvor Høyesterett gav amnesti ved å gi straffeutmålingsutsettelse. Straffen er etter Angelil og forsvarernes oppfatning under enhver omstendighet utmålt for strengt, idet retten ikke har tatt tilstrekkelig hensyn til at Morten Angelil gav opplysningene om utenlandsformue og inntektene til myndighetene før etterforskningen mot Morten Angelil startet» går det frem av pressemeldingen fra advokat Per Magne Strandborg i Wikborg Rein.

Les også: Morten Angelil går av

Vil anke

«Likeledes at retten ikke har tatt hensyn til at forholdene han nå er straffet for ligger langt tilbake i tid, og den tid det har tatt å etterforske saken, noe Angelil ikke kan være ansvarlig for» skriver advokat Strandborg.

Advokaten varsler at Angelil derfor vil anke den skatterettslige delen av dommen.

Betinget straff
Seks måneder av straffen ble gjort betinget. Retten viser i dommen til at forholdene Angelil nå dømmes for, ble oppdaget i 2007.

«De inngikk i et større sakskompleks hvor også andre forhold ble etterforsket. Etter rettens vurdering burde likevel saken vært iretteført noe hurtigere. Retten finner at dette bør redusere straffen noe, og at det begrunner at deler av straffen gjøres betinget».

Utover fengselstraffen ble Angelil også ilagt en bot på 225.000 kroner for overtredelsene. Da han frifinnes for flere forhold, ilegges han ikke saksomkostninger.

I fjor ble Morten Angelils far, Eltek-gründer Alain Angelil, dømt til åtte års fengsel for grovt skattesvik og ulovlig innsidehandel.

Les også: Eltek-topp dømt til fengsel for grovt skattesvik