Hvitvaskingstiltak var tema i 23 møter med DNB

År etter år ble DNBs mangelfulle hvitvaskingsarbeid tatt opp i møter med Næringsdepartementet. Likevel fant Finanstilsynet nye lovbrudd. Næringsminister Iselin Nybø (V) er bedt om å orientere Stortinget om saken.

– OPPTATT AV FREMDRIFT: – Staten som eier forventer at styret foretar seg det som er nødvendig, sier Nybøs departement om årelang hvitvaskingsdialogen med DNB. Mesteparten av dialogen hemmeligholdes.
 • Karl Wig
Publisert: Publisert:

Siden Finanstilsynet for første gang avdekket brudd på hvitvaskingsloven under et DNB-tilsyn i 2016, har bankens hvitvaskingstiltak blitt diskutert i 23 ulike møter mellom banken og Næringsdepartementet.

Det viser en departementsoversikt som E24 har fått innsyn i. Staten er DNBs største eier, med 34 prosent av aksjene.

Bankens sviktende hvitvaskingsarbeid ble sist tatt opp i et møte mellom DNB og departementet 7. mai. Både næringsminister Iselin Nybø (V), DNB-styreleder Olaug Svarva og bankens konsernsjef Kjerstin Braathen deltok.

Møtet fulgte dager etter at banken aksepterte et overtredelsesgebyr fra Finanstilsynet på 400 millioner kroner for gjentatte brudd på hvitvaskingsloven.

– Næringsdepartementet var tydelige på at de forventer at vi må innfri myndighetens forventninger for anti-hvitvaskingsarbeidet, uttalte DNB-styrelederen til E24 etter møtet.

Les også

Opposisjonen krever DNB-svar fra regjeringen – vil ha ekstern gransking

Ble lovet snarlige grep – Finanstilsynet fant nye brudd

Men det er ikke første gang DNB blir bedt om å innfri statens forventninger på hvitvaskingsfeltet.

Allerede for fire år siden mottok Næringsdepartementet forsikringer om at DNB snart hadde gjennomført en plan med tiltak for å etterleve hvitvaskingsloven, viser skriftlig korrespondanse som E24 har fått innsyn i.

Tross lovnadene fant Finanstilsynet lovbrudd i to påfølgende hvitvaskingstilsyn hos DNB, det siste i 2020.

De senere årene har hvitvaskingstiltak vært et tilbakevendende tema i møter, telefonsamtaler og brev mellom DNB og Næringsdepartementet.

E24 har bedt om innsyn i all skriftlig korrespondanse med DNB som omhandler hvitvaskingsarbeid siden 2016. Departementet har med enkelte unntak bestemt seg for å holde dialogen hemmelig.

Flere opposisjonspartier har bedt næringsminister Iselin Nybø (V) vise full åpenhet om hva hennes departementet har visst og gjort i DNB-saken.

Les også

DNB feilinformerte Finanstilsynet om hvitvaskingstiltak

– Frykter de har slått seg til ro med DNBs forsikringer

Kari Elisabeth Kaski, SVs finanspolitiske talsperson, har sendt en formell anmodning om at Nybø nå orienterer Stortinget.

– Vi ønsker svar på hvordan eierdialogen har vært med DNB, og hvordan departementet har fulgt opp de alvorlige manglene som Finanstilsynet har avdekket gjennom flere år, sier Kaski til E24.

– Har de gått inn i detaljene på disse manglene i oppfølgingen av banken, eller har de i realiteten bare slått seg til ro med DNBs forsikringer? Det er jo det siste jeg frykter, sier SV-profilen.

– Det er Finanstilsynets jobb å gjøre tilsyn. Når de finner mangler, og DNB sier de rydder opp i dem, så må vel Næringsdepartementet også legge det til grunn?

– Jeg mener staten må vise aktivt eierskap i en slik alvorlig sak. Mangelfull oppfølging av hvitvaskingsloven er ikke en statseid bank verdig.

– Burde departementet stilt større krav til DNB?

– Jeg har ikke grunnlag for å si at statens oppfølging av DNB har vært for dårlig. Det søker vi nå svar på.

Også Aps næringspolitiske talsperson, Terje Aasland, mener Nybø nå må utbrodere eierdialogen med DNB, og har kalt det «helt naturlig at Stortinget nå stiller spørsmål om dette».

Les også

DNB-toppene i møte med Næringsdepartementet: – De forventer at vi må innfri

Departementet så «vesentlige forbedringspotensialer» i 2017

Nybø opplyser til E24 at hun vil svare på SVs forespørsel om å orientere Stortinget, men understreker i en e-post at «det er styret og ledelsen i DNB som har ansvaret for ledelsen av DNB, herunder arbeidet mot hvitvasking og å følge opp Finanstilsynets funn».

Nybøs departement har like fullt involvert seg.

Høsten 2017 ba Næringsdepartementet om «en redegjørelse fra styret i DNB» om hvilke grep banken ville ta for å etterleve loven.

Bakgrunnen var Finanstilsynets nedslående funn under hvitvaskingstilsynet året før.

«Tilsynet gir i rapporten, slik vi forstår det, uttrykk for til dels vesentlige forbedringspotensialer i DNBs arbeid med temaet på flere sentrale områder», skriver departementet i et brev til banken.

DNB viste til treårig handlingsplan

I et svarbrev til departementet forsikret DNB at banken allerede hadde iverksatt en «treårig handlingsplan» før hvitvaskingstilsynet ble utført.

Planen inneholder «tiltak for å håndtere de aktuelle forholdene», men det gjensto fortsatt arbeid da Finanstilsynet banket på døren i 2016, forklarte banken.

«Det stedlige tilsynet som lå til grunn for Finanstilsynets rapport fant sted da det gjensto mer enn ett år av handlingsplanen. Gjennomføringen av planen vil, sammen med andre tiltak, styrke etterlevelsen av regelverket.»

Men i 2018 ble det gjort et nytt hvitvaskingstilsyn hos DNB. Finanstilsynet konkluderte med at banken fortsatt brøt sentrale lovbestemmelser.

To år senere, i 2020, ble lovbrudd avdekket i enda et hvitvaskingstilsyn. Finanstilsynet ga DNB sterk kritikk for å ikke gjennomføre opprydningstiltak som hadde blitt lovet.

I det nylige gebyrvedtaket vektlegges det også at banken har gitt uriktige opplysninger om hvilke hvitvaskingstiltak som har blitt utført, noe DNB har bekreftet og beklaget overfor E24.

Departementet: Innspill, ikke instrukser

E24 har bedt Nybø utdype dialogen med DNB de siste årene, og stilt flere spørsmål som ikke er besvart om hvordan departementet har fulgt opp tilsynsfunnene siden 2016:

 • Hvilke tiltak har departementet bedt banken gjennomføre etter dette og i påfølgende tilsyn som avdekket svikt?
 • På hvilket tidspunkt, om noe, begynte departementet å etterlyse fremgang i DNBs arbeid for å operere i tråd med kravene i hvitvaskingsloven?
 • Opplever departementet at DNB i løpet av de siste årenes dialog har gitt forsikringer om hvitvaskingstiltak som ikke ble fulgt opp?

– Staten som eier forventer at styret foretar seg det som er nødvendig for å sikre god etterlevelse av hvitvaskingsloven. Departementet er opptatt av fremdrift og har formidlet dette til styreleder, skriver statssekretær Lars Andreas Lunde i en e-post til E24.

Han beskriver en dialog «over lengre tid» mellom departementet og DNB om antihvitvaskingsarbeid, og bekrefter at det har vært tema «på en rekke møter».

Det er likevel ikke slik at staten som eier kan gi DNB instrukser om å ta konkrete grep, understreker statssekretæren.

– Av eierskapsmeldingen fremgår det at staten som eier har regelmessige møter med selskapene og at staten i eierdialogen kan ta opp forhold, stille spørsmål og formidle synspunkter selskapet kan vurdere, og at dette er innspill til selskapet, og ikke instrukser eller pålegg.

DNBs styreleder: – Departementet er opptatt av at DNB lykkes

E24 har også bedt DNB kommentere dialogen med departementet om hvitvaskingsarbeid siden 2016.

– Administrasjonen har svært mange møter med eiere hvert kvartal, og dette temaet kommer ofte opp fordi det er sentralt for hele finansbransjen, svarer styreleder Olaug Svarva i en e-post.

– I eierskapsoppfølging med NFD er dette temaet vært løpende på agendaen, også i møter med styrets leder.

– I hvilken grad har Næringsdepartementet etterlyst fremgang i DNBs hvitvaskingsarbeid som del av denne dialogen?

– Det er Finanstilsynet som har løpende tilsyn med DNB og som først og fremst setter myndighetenes forventninger til anti-hvitvaskingsarbeidet. NFD, og våre andre aksjonærer, er også opptatt av at DNB lykkes på dette området. Denne forventningen er tydelig uttrykt i den løpende eierskapsoppfølgingen, og har blant annet ført til en faglig styrking av styret på AML-området.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Hvitvasking
 2. DnB
 3. Olaug Svarva
 4. Finanstilsynet
 5. Iselin Nybø

Flere artikler

 1. DNB-toppene i møte med Næringsdepartementet: – De forventer at vi må innfri

 2. Nybø vil ikke redegjøre for DNB-dialog: – Skuffende

 3. Opposisjonen krever DNB-svar fra regjeringen – vil ha ekstern gransking

 4. Næringsministeren kaller DNB inn på teppet etter hvitvaskings-smekk

 5. DNB får gebyr på 400 millioner fra Finanstilsynet