E24 felt i PFU

Pressens faglige utvalg slår fast at E24 har brutt punkt 4.17 i Vær Varsom-plakaten.

 • E24
Publisert: Publisert:

Pressens faglige utvalg (PFU) uttaler:

E24 publiserte i november 2019 en artikkel med tittelen «Professorer kritiserte lakseskatt – var sponset av næringen». I ingressen sto det at professorene hadde publisert kronikker om forslaget til ekstraskatt på laksebransjen, uten å opplyse at forskningen var betalt av laksenæringen. E24 fulgte opp med flere artikler der det ble henvist og lenket til den første artikkelen om professorene.

Klager er de tre omtalte professorene – Bård Misund, Petter Osmundsen og Ragnar Tveterås. De mener E24 har gått lenger enn det er dekning for i tittel og ingress, at omtalen er feilaktig og mangelfull, og at de ikke fikk tilstrekkelig mulighet for å ta til motmæle. Dette fordi avisen utelot viktige deler av deres svar knyttet til hvordan forskningen har vært finansiert, og hvorfor informasjon om finanseringen ikke alltid har vært opplyst. De reagerer også på at E24 ikke lenket til deres tilsvar i oppfølgende publiseringer. Slik klagerne ser det, har E24 skapt et inntrykk av at de aldri har oppgitt finansiering og forsøkt å holde denne skjult. De påpeker også at de aldri har advart mot lakseskatt. Klagerne mener den misvisende omtalen gjenspeiles i kommentarfeltet, og at det er publisert uakseptable leserkommentarer.

E24 bestrider anførte presseetiske brudd, og mener saken har offentlig interesse. Slik avisen ser det, er klagernes rett til samtidig imøtegåelse ivaretatt. Klagerne fikk sitatsjekk, og E24 mener klagernes innspill ble tatt til etterretning. Avisen anfører at den har praktisert en raus tilsvarspraksis. E24 kan ikke se at det er påvist faktafeil, og mener det er dekning for det publiserte. E24 viser til at Fiskeri- og Havbruksnæringens Forskningsfinansering (FHF) som klagerne fikk midler fra, er hundre prosent finansiert av næringen. Dessuten skriver E24 at klagerne også vedgikk at finansiering og bindinger ikke var oppgitt i forbindelse med flere medieutspill, og de beklaget og fremhevet at de ville være påpasselige med dette i fremtiden. Slik E24 ser det, må publiserte leserkommentarer aksepteres, men avisen opplyser at enkelte likevel er fjernet.

Pressens Faglige Utvalg (PFU) mener E24 var i sin fulle rett til å omtale at klagerne i flere kronikker ikke hadde opplyst om finanseringen av egen forskning. Utvalget mener også at mulige interessekonflikter i både næring og forskning har offentlig interesse.

Slik utvalget ser det, er det sentrale presseetiske spørsmålet her hvorvidt E24 har gitt en riktig fremstilling av saken.

Utvalget mener E24 har spisset både vinklingen i første publisering og omtalen av saken i oppfølgende publiseringer. Som utvalget har uttalt tidligere, må det være rom for forenkling i journalistikken, men det må ikke gå på bekostning av kravet til en korrekt fremstilling, jf. punkt 3.2 i Vær Varsom-plakaten (VVP). Vinklingen må derfor heller ikke gå lenger enn det er dekning for, jf. VVP 4.4.

Etter utvalgets mening måtte E24 kunne skrive at forskerne var «sponset av næringen», og innsnevre omtalen i ingressen til «lakseskatt» og «laksenæringen», selv om sistnevnte er noe upresist.

Det utvalget imidlertid finner problematisk, er at E24 underspilte det faktum at forskerne også hadde midler fra «den andre parten», Finansdepartementet. Slik utvalget ser det, bidro det til å gi et misvisende inntrykk av forskerne og forskningen.

Utvalget merker seg at klagerne før publisering påpekte at det måtte komme med at de har hatt finansiering fra «begge parter», og PFU minner om at mediene ikke bare skal gi kritiserte parter mulighet for å svare; innholdet i svarene må også gjengis på en dekkende måte. Slik utvalget ser det, handler utelatelsen her likevel ikke om manglende samtidig imøtegåelse (VVP 4.14), men om at saken ikke ble godt nok opplyst, jf. VVP 3.2. Utvalget noterer seg også at E24 utelot et annet moment som var viktig for klagerne å få frem; at forskerne i noen tilfeller også hadde oppgitt finansieringskilder, men at mediene hadde kuttet opplysningene ved publisering. Utvalget ser at også dette kunne bidradd til mer balanse, da det teller til klagernes fordel.

Videre konstaterer utvalget at E24 oppdaterte den første publiseringen med et tillegg fra klagerne, der de manglende opplysningene ble påpekt. Klagerne fikk også på et tilsvar (leserinnlegg). Slik utvalget ser det, veier dette likevel ikke fullt ut opp for manglene i den første publiseringen, da den skapte et misvisende inntrykk som rammer klagerne. For utvalget synes det også å ha påvirket hvordan saken ble omtalt i oppfølgende artikler, samt i leserkommentarer.

Når det gjelder leserkommentarene, krever VVP 4.17 at redaksjoner på selvstendig grunnlag fjerner innlegg som bryter med god presseskikk. Klagerne ble i leserkommentarer under den første publiseringen utsatt for både usaklige og sterke beskyldninger. Ettersom innleggene ble liggende i flere måneder og først fjernet etter mottatt PFU-klage, mener utvalget at E24 ikke har hatt gode nok rutiner for å fange opp slike innlegg.

E24 har opptrådt kritikkverdig på punkt 3.2 og brutt god presseskikk på punkt 4.17 i Vær Varsom-plakaten.

Oslo, 23. juni 2020

Stein Bjøntegård, Liv Ekeberg, Nina Hernæs,
Øyvind Kvalnes, Nina Fjeldheim

DISSENS:

Utvalgets mindretall slutter seg til utvalgets konklusjon hva angår VVP 4.17.

Når det gjelder VVP 3.2 registrerer mindretallet at E24 i den første versjonen av publiseringen ikke hadde med opplysninger om at forskerne også hadde midler fra «den andre parten», Finansdepartementet. Mindretallet minner om kravet til kontroll av opplysninger og kildebredde. Mindretallet ser at fremstillingen av forskerne og forskningen ble noe skjev, men mener medier må kunne velge seg en vinkel og et utsnitt av et sakskompleks. Det er ikke presseetisk påkrevd å opplyse om absolutt alle fakta i et bredt sakskompleks.

Videre konstaterer utvalgets mindretall at E24 oppdaterte den første publiseringen med et tillegg fra klagerne, der det klagerne oppfattet som manglende opplysninger, ble påpekt. Klagerne fikk også på et tilsvar (leserinnlegg).

På dette punkt, VVP 3.2, mener utvalgets mindretall etter en samlet vurdering at E24 ikke har brutt god presseskikk.

Anne Weider Aasen, Kristin Taraldsrud Hoff

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. E24
 2. Pressens Faglige Utvalg

Flere artikler

 1. Diskrimineringsblinde minoriteter på glasstaket

 2. Journalistikk om økonomi og næringsliv har aldri vært viktigere. Nå skal vi levere enda mer av det

 3. E24-podden om Norwegians forferdelige år: – Konkurs så det synger

 4. E24-podden: Investoren og fornybardirektøren om det grønne skiftet

 5. E24-podden: Fem grunner til at 2021 blir bedre

 6. Betalt innhold

  Russlands største produsent av krigsskip vil samarbeide med Bergen Engines-kjøper: – Problematisk