Sterk motstand mot sammenslåing av domstoler – regjeringen lyttet ikke

Justisdepartementet foreslår å slå sammen Oslo tingrett og Oslo byfogdembete til tross for stort sett negative høringssvar. Bostyrere frykter at det i verste fall kan føre til at selskaper som kunne blitt reddet, ikke blir det.

MOT FORSLAG: Håvard Wiker og Ellen Schult Ulriksen er ledende konkursadvokater. De frykter den foreslåtte sammenslåingen vil ramme deres felt.
Publisert:

Skatteetaten er mot, Advokatforeningen er mot, Oslo kemnerkontor er mot, Oslo byfogdembete er mot, 12 av 13 embetsdommere ved samme domstol er mot og et samlet korps av hovedstadens bostyrere er mot.

Likevel har justisdepartementet lagt frem et forslag overfor Stortinget om å slå sammen Oslo tingrett og Oslo byfogdembete, uten å ha foretatt en nærmere utredning.

Regjeringen lener seg på domstolskommisjonen som i fjor leverte en såkalt NOU, der de argumenterer for at en sammenslåing vil gi økt fleksibilitet og lavere kostnader.

Denne bommer, mener «brukerne» av retten.

En rekke bostyrere har påpekt i et samlet høringssvar hvordan sammenslåingen vil få motsatt effekt. De frykter blant annet lengre saksbehandlingstid og lavere kompetanse over tid.

– I verste fall kan det føre til at selskaper som kunne blitt reddet, ikke blir det, sier advokat Håvard Wiker i Ro Sommernes.

I etterkant av publisering har Justisdepartementet bedt om å få komme med et tilsvar. Det ligger nederst i saken.

Les på E24+

Dette er høstens heteste oppkjøpskandidater på Oslo Børs

Der de store konkursene behandles

Oslo byfogdembete omtales som en spesialdomstol, med spisskompetanse på saksfelt som konkurs, gjeldsordning og arrest (pengekrav).

Det er denne domstolen Håvard Wiker har forholdt seg til i forbindelse med vårens konkurs hos sportsgiganten Gresvig og senere gjennom rekonstruksjonen av kleskjeden Polarn O. Pyret.

Det samme gjelder for Ellen Schult Ulriksen i Advokatfirmaet Haavind, som i år har vært bostyrer for konkursen hos kleskjedene Brandstad og Wagner.

– Alle de tidligere forsøkene på denne sammenslåingen har blitt sablet ned, blant annet fordi man har innsett at spesialisering på dette feltet er viktig. Ingenting har endret seg siden sist, men likevel har dette forslaget sklidd gjennom. Det er ganske hårreisende at sentrale brukere ikke er blitt hørt, sier hun.

Ellen Schult Ulriksen har i år vært bostyrer for konkursen i selskapet Wagno, som omfattet kleskjedene Brandstad og Wagner.
Les på E24+

Marianne hyret konkursgjengangere til å bygge om huset. – Dette har vært et mareritt.

Frykter at systemet forvitrer

Håvard Wiker sier han føler seg nærmest sikker på at Oslo byfogdembetes kompetanse kommer til å bli vannet ut dersom sammenslåingen blir et faktum.

– Vi har i dag et system som vet hva dette handler om, som behandler saker i det tempoet som er nødvendig, og som forstår litt næringsliv. Vi frykter at ikke bare kompetansen blir borte, men at systemet forvitrer.

Den praktiske konsekvensen av det vil i en konkursbehandling i det minste bety at ting tar lengre tid fordi mindre trente dommere må jobbe lenger og mer, ifølge Wiker.

– I konkurs- og rekonstruksjonssaker er ikke tid bare penger, men det kan være helt avgjørende. I verste fall kan det føre til at selskaper som kunne blitt reddet, ikke blir det.

– Det kan kanskje høres ut som at vi maler fanden på veggen, men dette er et regime som skal vare i lang tid, og det skal ikke mange forsinkelser til i løpet av et år før det til sammen får en voldsom innvirkning på næringslivet. Spesielt i rekonstruksjonsforhandlinger tror jeg dette kan være veldig skadelig, sier Wiker.

Les på E24+

Georg Eide var på listen over landets rikeste. I dag står han tiltalt for forsøk på ulovlig hogging av skip.

I motsatt retning av EU

I mai i år trådte en ny midlertidig lov om rekonstruksjon i kraft, på folkemunne en form for konkursbeskyttelse, ment for å hjelpe coronarammede bedrifter.

Dommeren i slike saker skal ta stilling til planene som selskapet utarbeider og må ha ganske god innsikt i hvordan den økonomiske situasjonen til selskapet ser ut, påpeker Ellen Schult Ulriksen.

– Dommere må blant annet på kort varsel og raskt kunne treffe beslutninger om finansiering av et selskap under rekonstruksjon, som igjen kan påvirke panthaveres interesse. Da er det viktig med en god økonomisk kompetanse og forståelse for næringslivet.

- Dette har også EU påpekt i et EØS-relevant direktiv fra i fjor sommer som har til hensikt å sørge for et effektivt rekonstruksjonsregime. Ett av virkemidlene for å sikre dette er å ha spesialdomstoler, påpekte EU. Da er det veldig rart at regjeringen ønsker å gå i motsatt retning.

Konkursadvokatene frykter å møte på dommere som har langt mindre erfaring med konkursbehandlinger enn dagens dommere i Oslo byfogdembete har.
Les på E24+

De har tapt 18 millioner på fire år. Men investorene strømmer likevel til hydrogenselskapet.

Foreslår egen avdeling i Oslo tingrett

Justisdepartementet har i sin proposisjon til Stortinget tatt opp noen av innvendingene som er kommet i høringsrunden, deriblant frykten for Oslo byfogdembetes kompetanse.

For å sikre videreføringen av denne, foreslår og forutsetter departementet at byfogdembetes saksområder organiseres i én eller flere avdelinger i Oslo tingrett.

Det er ingen god løsning, mener konkursadvokatene.

– I forslaget ligger et argument om at sammenslåingen skal gi en bedre og mer fleksibel utnyttelse av dommerstanden. Det betyr jo at vi som bostyrere kan risikere å treffe dommere som ikke vet hva dette dreier seg om, sier Håvard Wiker.

De frykter i tillegg for rekrutteringsprosessen når nye dommere skal ansettes.

– I dag vet de som søker stilling i Oslo byfogdembete godt hva de søker på, og man får dermed dommere med en viss interesse for feltet.

Wiker og Schult Ulriksen stiller også spørsmål ved argumentet om kostnadsbesparelser.

– Det kan ikke dreie seg om mer enn å kutte en stilling eller to. Sett opp mot hva med må koste med selve sammenslåingen, virker det som små summer.

Les på E24+

Analyse: Hvorfor Wizz Air kom til Norge

Kritisk til timingen

De kritiske høringssvarene har ikke bare påpekt det de mener er negative konsekvenser på lang sikt, men også timingen.

Oslo byfogdembete skrev i sitt svar fra juni at de forventer et stort antall konkurs- og rekonstruksjonssaker i tiden som kommer, noe som stiller domstolen overfor en utfordrende arbeidssituasjon.

– En ressurskrevende omstillingsprosess vil være svært uheldig i en slik tid, heter det i brevet.

Nå har mengden konkurser fortsatt å være overraskende lav siden den gang, men Ellen Schult Ulriksen sier de hun snakker med er ganske samstemt i troen på at det kommer et skred av konkurser som følge av coronakrisen.

– Det å sette i gang med en sammenslåing nå, skaper ikke den nødvendige tryggheten.  Stabilitet og høy kompetanse i landets kompetansesenter for insolvens- og rekontruksjonslovgivningen vil være viktigere nå enn noen gang.

Justisdepartementet svarer

Statssekretær Lars Jacob Hiim (H) i Justisdepartementet skriver det følgende i en e-post etter å ha lest artikkelen:

– Det fremgår av artikkelen at flere høringsinstanser er imot sammenslåing. I den forbindelse vil jeg påpeke at det også er høringsinstanser som er for, som Oslo tingrett, Borgarting lagmannsrett, og Domstoladministrasjonen.

– Det påstås at departementet ikke har utredet spørsmålet. Det er ikke riktig. Departementet har gitt Domstolkommisjonen i oppdrag å foreslå en ny domstolstruktur, sendt saken på bred høring og deretter gjort en selvstendig vurdering av spørsmålet, jf. omtalen i proposisjonen. På bakgrunn av høringsrunden har departementet hatt møter med både Oslo byfogdembete og Oslo tingrett om saken.

– Jeg har forståelse for synspunktene fra høringsinstansene som er bekymret for at spesialkompetansen hos byfogdembetet vil bli svekket av en sammenslåing. For å unngå at dette skjer forutsetter departementet at byfogdembetets saksområder organiseres i en eller flere avdelinger i Oslo tingrett. 

– Det er grunn til å peke på at Oslo tingrett allerede er organisert i avdelinger og selv behandler en stor andel hastesaker. Departementet mener derfor det ikke er grunn til å frykte at hasteelementet vil gå tapt. Tvert imot mener vi at en sammenslåing vil være positivt for brukerne, som bare må forholde seg til én domstol i førsteinstans, som ellers i landet, slik også en av dommerne ved Oslo byfogdembete har påpekt i sitt høringssvar.

– Spørsmålet om spesialdomstoler versus fullfaglige domstoler er utredet ved flere anledninger. Både regjeringen og Stortinget har gitt sin tilslutning til at domstolene bør være fullfaglige. Bakgrunnen for at Oslo byfogdembete og Oslo tingrett ikke ble slått sammen da de øvrige byfogdembetene ble slått sammen med byrettene i Bergen, Stavanger og Trondheim, var at Oslo tingrett den gang hadde problemer med saksavviklingen. Dette er ikke lenger en aktuell problemstilling. 

– Jeg har forståelse for at det er krevende med en omorganisering i en periode hvor Oslo byfogdembete forventer en økning i saksmengden. Til dette vil jeg bemerke at de to domstolene allerede er samlokalisert, og at en sammenslåing vil føre til at ressurser vil kunne forflyttes mellom saksområdene ved behov.

– Skulle det komme en stor økning i konkurs- og rekonstruksjonssaker, vil man kunne trekke på dommere fra hele den sammenslåtte domstolen. Eksempelvis kan dommere som ikke til daglig jobber med saker innenfor dette feltet behandle mindre kompliserte saker og dermed avlaste de spesialiserte dommere som må ta seg av tunge og kompliserte saker. Det er derfor grunn til å tro at en sammenslåing vil gjøre at man i Oslo vil bli bedre rustet til å møte en situasjon med mange konkurser enn i dag.

– Rekrutteringen til Oslo tingrett er svært god og det er ikke holdepunkter for at sammenslåingen vil svekke rekrutteringen innenfor dagens byfogdembetes saksområder.

– Sammenslåingen vil også føre til en bedre utnyttelse av Oslo tinghus. Det er spesielt viktig i disse tider, hvor flere domstoler må leie eksterne lokaler av hensyn til smittevern.

Publisert:
Gå til e24.no