Dette svarer Norwegian om millionbonusene

Norwegian hevder i sitt svar til Næringsdepartementet at det ikke har brutt statlige lånebetingelser i forbindelse med tildeling av millionbonusene til ledelsen.

Norwegian-sjef Geir Karlsen og tidligere sjef Jacob Schram fikk utbetalt 11 millioner kroner hver i ukjente bonuser. Det har skapt sterke reaksjoner.
  • Eivind Bøe
Publisert:

Næringsminister Iselin Nybø har krevd en full redegjørelse fra Norwegian etter debatten om millionbonusene til ledelsen. Tirsdag har departementet lagt ut brevet på sine sider.

Nybø sier hun er skuffet og at Norwegian «har en stor jobb» foran seg med å bygge opp omdømme sitt igjen.

Les også

Iselin Nybø etter Norwegians bonus-svar: – Dårlig dømmekraft

Her er spørsmålene fra Næringsdepartementet (i uthevet skrift) og svarene fra Norwegian:

«Når ble de påståtte bonusene til ledende ansatte vedtatt? Ble vedtak truffet av NAS (Norwegian, journ. anm.) Styret? Var rekonstruktøren og/eller domstolene involvert/informert?»

«Ekstra kompensasjon for ledende ansatte var som beskrevet foran gjenstand for drøftelser i flere styremøter, blant annet 1. desember 2020, 10. desember 2020, 18. desember 2020, 21. april 2021 og 12. mai 2021. De endelige bonusavtalene ble fastsatt etter det sistnevnte styremøtet og signert 15. mai, på de betingelser som er beskrevet foran. Rekonstruktøren og/eller domstolene var ikke involvert i tildelingen, ref. begrunnelsen gitt i gjennomgangen foran.»

Fikk kontantutbetaling fredag

«Er vedtakene betinget? I såfall av hva?»

«Alle de inngåtte avtalene var betinget, med betingelser etablert med kreditorenes, herunder statens, interesser for øye. Det vises til gjennomgangen i punkt 2.»

«Er bonusene tildelt? Eller er de ev. bare vedtatt, men med senere tildeling? Er de utbetalt?»

«Kontantdelen av bonusutbetalingene ble gjennomført/vil bli gjennomført 25. juni 2021/i juli 2021. Den delen av bonusen som mottakerne forpliktet seg til å reinvestere i NAS-aksjer, ble etter skatt overført 25. mai 2021 med levering av aksjene etter 26. mai. Mottakerne kan ikke selge aksjene før 1. januar 2022.»

Les også

Norwegians toppledelse mottok hittil ukjent millionbonus i mai

«På hvilken ev. måte har NAS besørget at statens vilkår i Proposisjonen og i Låneavtalen er oppfylt?»

«Bonus kunne etter bestemmelsene i Låneavtalen ikke komme til utbetaling før etter opphøret av NAS sine realforpliktelser etter Låneavtalen. Som vist foran ble bonusene ikke reelt utbetalt før etter opphøret av realforpliktelsene, og Statens vilkår i proposisjonen og Låneavtalen er dermed oppfylt.»

«Dersom det sittende NAS-styret skulle komme til at bonusene er i strid med statens vilkår i Proposisjonen og Låneavtalen, hva akter NAS-styret å foreta seg?»

«Ettersom bonusordningen er rettmessig, har styret ikke vurdert hvordan det eventuelt ville ha håndtert en slik hypotetisk situasjon.»

Les også

Toppledelsen i Norwegian skal ha fått rundt 30 millioner kroner til sammen i «hemmelig» bonus

– I samsvar med loven

«Hva er NAS-styrets vurdering av bonusene med hensyn til kravene i allmennaksjeloven § 6-16a og omtalen av lønn/incentivordninger omtalt i prospektet for hybridlånet i forbindelse med rekonstruksjonen?»

«Innledningsvis gjør vi oppmerksom på at prospektet som ble utarbeidet, ble laget for aksjeemisjonen og ikke hybridlånet. Hybridlånet er unntatt prospektplikten basert på kravet om en minimumstegning på EUR 100 000, jf. artikkel 1, pkt. 4 (c) i prospektforordningen ((EU) 2017/1129)).

Aksjeprospektet ble utarbeidet etter de forenklede prospektreglene for «secondary issuances of equity securities», jf. Annex 3 og Annex 12 til kommisjonsforordning (EU) 2019/980. Her oppstilles det ingen krav til informasjon om utbetalt kompensasjon.

Prospektforordningen inneholder også et generelt krav om at prospektet, uavhengig av konkrete innholdskrav som fremkommer av relevante sjekklister, skal inneholde «the necessary information which is material to an investor for making an informed assessment of [the issuer]». Da prospektet ble godkjent av Finanstilsynet, ble den samlede størrelsen på den mulige bonusen ikke ansett for å være «material to an investor for making and informed assessment» av NAS og selskapets aksjer. NAS mener på denne bakgrunn at prospektet oppfyller alle relevante innholdskrav i tråd med prospektforordningen.

Hendelsene etter at prospektet ble godkjent, ble dette heller ikke ansett for å være en «significant new factor, material mistake or material inaccuracy […] which may affect the assessment of the securities» som utløser tilleggsprospekt etter prospektforordningen artikkel 23. Videre fant tildeling av bonus til de ledende ansatte sted før den ordinære generalforsamlingen i NAS godkjente nye bindende retningslinjer for lederlønninger den 4. juni 2021.

Frem til dette tidspunktet gjaldt retningslinjene som ble vedtatt på den ordinære generalforsamlingen 30. juni 2020. Disse retningslinjene var ikke til hinder for at styret besluttet å tildele kontantbonus til ledende ansatte. Videre godkjente generalforsamlingen den 17. desember 2020 at de ledende ansattes krav på lønn kunne gjøres opp ved at NAS utstedte aksjer til dem. Dette innebærer at bonusordningen i NAS er i samsvar med allmennaksjeloven.»

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

  1. Norwegian
  2. Nærings- og fiskeridepartementet
  3. Iselin Nybø

Flere artikler

  1. Slik mener Norwegian de kunne slippe å fortelle om bonusene

  2. Iselin Nybø etter Norwegians bonus-svar: – Dårlig dømmekraft

  3. LO-topp om bonusfest: – Grotesk og meningsløst

  4. Norwegians styreleder: Første del av topplederbonusene ble utbetalt i dag

  5. SAS om bonuser til toppledelsen: – Helt uaktuelt