Full strid om eksportstøtte

Flere aktører ønsker at Giek og Eksportkreditt skal slås sammen, så norske bedrifter får én felles inngangsdør til statsgarantier og lån. Eksportkreditt sier nei, Giek ja.

ULIKE SYN: Flere aktører mener Giek og Eksportkreditt bør slå seg sammen, i håp om at flere små og mellomstore selskaper vil finne det lettere å søke om lån og garantier som kan bidra til vekst og omstiling. Giek sier ja, men Eksportkreditt sier nei. Her er Giek-direktør Wenche Nistad sammen med Yara-direktør Petter Østbø (t.v.) og næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (i midten) på Yara Porsgrunn.
Publisert:

Flere aktører mener at norske eksportbedrifter og banker bør ha ett felles kontor å gå til når de vil be om statlige lån og garantier.

Det kommer frem i svarene på en høring hvor fristen gikk ut onsdag.

Der kommenterer blant andre Finans Norge, Norsk Industri og Industri Energi en evaluering av Giek og Eksportkreditt som regjeringen fikk overlevert i desember.

I høringsinnspillene tar flere aktører til orde for en sammenslåing av Giek og Eksportkreditt, noe de to organisasjonene er uenige om.

Giek ønsker en sammenslåing, men Eksportkreditt ønsker det ikke, ifølge høringssvarene.

– Eksportkreditt er bevisst at det finnes argumenter for og imot å slå sammen aktørene i virkemiddelapparatet. Vi har samlet oss om at dagens modell bør videreføres, skriver Eksportkreditt i sitt høringssvar.

Ønsker sammenslåing

Finans Norge mener flere ordninger under Giek, Giek Kredittforsikring, Eksportkreditt Norge og Innovasjon Norge bør vurderes samlet i ett organ, og at det bør skje snarlig.

– Siktemålet for en omorganisering av det offentlige systemet for eksportfinansiering må være at både eksportrettet næringsliv og private finansforetak skal kunne forholde seg til én virksomhet, skriver Finans Norge i sin høringsuttalelse.

Organisasjonen frykter blant annet at private aktører får unødige kostnader med dagens organisering, hvor de må forholde seg til flere institusjoner og prosesser.

– Dette er kostnader som trolig kan bli vesentlig redusert om bedrifter og private finansforetak gis mulighet til å kunne forholde seg til én offentlig eksportfinansieringsinstitusjon, skriver organisasjonen.

Er ikke ineffektive

I desember fikk regjeringen overlevert en gjennomgang av Giek og Eksportkreditt fra konsulentbedriftene Oslo Economics, BDO og Erik Holtedahl, som vurderte om ordningene når sine mål.

Rapporten fant ikke grunnlag for å si at Giek og Eksportkreditt er ineffektive, men konkluderte med at det trengs bedre overvåkning for å finne ut om aktørene bruker ressursene sine effektivt.

Evalueringen antydet at systemet med flere separate aktører kan virke komplisert for kunder og banker, og at det kan være mer effektivt å slå sammen Giek og Eksportkreditt.

Men rapporten kommer også med motforestillinger, og antyder blant annet at et sammenslått organ kan komme i strid med EØS-avtalen.

NHO-forbund er i tvil

Det samme peker NHO-organisasjonen Norsk Industri på i sitt høringssvar. Norsk Industri uttrykker tvil til en sammenslåing av Giek og Eksportkreditt.

Årsaken er blant annet at Eksportkreditt i dag har tidsubegrenset godkjenning av sine markedslån, mens det finnes en risiko for at EØS-myndigheten ESA ikke vil godkjenne en ny og sammenslått organisasjon, skriver Norsk Industri.

Organisasjonen sier at felles inngangsdør høres besnærende ut, men understreker at det er viktigere hvilke ordninger som skjuler seg bak døren.

– Vi forventer at virkemiddelaktørene kjenner såpass til hverandre og er såpass kundeorienterte at man får råd om hvor man bør gå, om søknader er på kryss og tvers av virkemiddelapparatet, skriver Norsk Industri.

Giek sier ja

Giek støtter en sammenslåing med Eksportkreditt, og viser til at det kan bli enklere for brukerne og at eksportordningene er mer samlet i noen av Norges naboland.

– Ut fra en mer helhetlig vurdering mener Giek at det er sannsynlig at effektiviteten kan økes ved en organisatorisk sammenslåing, skriver Giek i sitt høringssvar.

– Vi mener at de mulige motforestillingene mot en sammenslåing som drøftes i evalueringen kan ivaretas på en tilfredsstillende måte også innenfor én organisasjon med tydelige roller og ansvarsdeling, skriver Giek.

Også Giek Kredittforsikring, som er et separat organ, mener det er fordeler ved å samordne dagens ordninger i ett organ som kunder og banker kan forholde seg til.

Eksportkreditt mener at kundene er tilfredse med tilbudet, og sier at en sammenslåing av aktører ikke nødvendigvis fører til mindre kompleksitet.

– Vår oppfatning er at dagens utfordringer i større grad er knyttet til tilbudet av virkemidler enn til organiseringen av enhetene som forvalter dem, skriver Eksportkreditt.

Praksisen varierer mellom land

Ifølge Oslo Economics og BDO har Danmark samlet sine ordninger i Eksport Kredit Fonden, Finland har samlet sine i Finnvera og franske ordninger har felles inngangsdør i Bpifrance.

Tyskland og Sverige har derimot flere ulike ordninger for eksportkreditt, slik som Norge.

Flere europeiske land har utvidet mandater og tilbud for sine eksportordninger etter finanskrisen, for å styrke innenlandsk næringsliv.

Ønsker tettere samarbeid

Flere av høringsinnspillene tar til orde for forenklinger, uten at man nødvendigvis slår sammen Giek og Eksportkreditt.

Innovasjon Norge understreker at det i stor grad er store industribedrifter som bruker dagens ordninger for eksportstøtte, mens små og mellomstore bedrifter i liten grad gjør det.

– Men evalueringen kan ikke svare på om det er manglende behov, manglende kjennskap eller manglende relevans som gjør at få små og mellomstore bedrifter benytter tilbudet, skriver Innovasjon Norge i sitt høringssvar.

Innovasjon Norge etterlyser tettere samarbeid mellom Giek, Eksportkreditt og Innovasjon Norges kundeportal, for å styrke markedsføring, formidling og nettverksbygging.

Vil forenkle ordningene

Sjømat Norge, som organiserer bedrifter innen fiskeindustri og havbruk, mener at dagens ordninger har vært dominert av oljenæringene, og mener det kan gjøres mer for å forenkle søknadsprosessene slik at flere kan ta ordningene i bruk.

– Her mener vi det er naturlig å vurdere en sammenslåing av dagens ordninger som løsning, skriver Sjømat Norge i sin høringsuttalelse.

Norwegian Energy Partners, som jobber for å selge norske energiaktørers produkter og tjenester i utlandet, mener derimot at dagens ordninger bør bestå.

– Vi deler også evalueringens konklusjon om at det ikke er nødvendig å slå sammen de to organisasjonene så lenge de jobber så tett sammen, koordinert og jobber kontinuerlig for forbedringer i samhandlingen, skriver NEP i sitt høringssvar.

Også fagforeningen Industri Energi mener at Giek og Eksportkreditt skal være to enheter.

– Vi mener at ordningene fungerer godt etter hensikten og vurderer ulempen ved en eventuell organisatorisk endring som større enn fordelen, skriver IndustriEnergi i sitt høringssvar.

Fagforeningen utdyper ikke sine synspunkter ut over dette.

Publisert: