Fjellinjen-direktør går av – avdekket kritikkverdige forhold

Anne-Karin Sogn er ferdig som sjef i bompengeselskapet. Deloitte-rapport konkluderer med kritikkverdige forhold rundt offentlige anskaffelser, reiseregninger og ansettelser.

Publisert:

Administrerende direktør Anne-Karin Sogn i Fjellinjen går etter enighet med styret av etter at det er avdekket kritikkverdige forhold i forbindelse med en gjennomgang av pengebruken i selskapet, opplyser selskapet i en pressemelding.

Inntil videre vil finansdirektør Magne Liestøl Larsen fungere som administrerende direktør i selskapet.

En rapport fra Deloitte viser at selskapets driftskostnader har gått ned med over 50 millioner fra 2011 til 2018. Samtidig bekrefter rapporten medieoppslag om at selskapet har brutt regler for anskaffelser og innleie.

«Gjennomgangen viser etter Deloittes vurdering at for flere av anskaffelsene har ikke Fjellinjen opptrådt i samsvar med de grunnleggende prinsippene som gjelder for offentlige anskaffelser om konkurranse/konkurranseeksponering, likebehandling, forutberegnelighet og etterprøvbarhet, jevnfør §4 i lov om offentlige anskaffelser», skriver Deloitte i rapporten.

Til sammen har Deloitte funnet rundt 15 kjøp mellom 100.000 kroner og 1,3 millioner kroner som ikke er konkurranseeksponert. Dette er ikke i tråd med paragraf 4 i lov om offentlige anskaffelser.

Fjellinjen har begrunnet enkelte av de nevnte kjøpene med akutt leveransebehov eller at det kun har vært en mulig leverandør.

Les også

Les også: Feil ved bomstasjoner i Oslo har kostet Fjellinjen 30 mill.

– Sterkt beklagelig

Revisjonsselskapet opplyser at det ved flere tilfeller er handlet direkte fra leverandør uten konkurranse. Videre er det gjort kjøp som overstiger grensen, hvor det er gjennomført en begrenset anbudskonkurranse uten offentlig godkjenning.

Styreleder Cato Hellesjø i Fjellinjen sier det er sterkt beklagelig at regelverket for anskaffelser og innleie ikke er fulgt til punkt og prikke.

– Fjellinjen er avhengige av tillit. Bilistene skal ha tiltro til at selskapet ikke bare driver effektivt, men også følger reglene. Nå er det allerede endret rutiner og selskapet skal sørge for at alle regler blir fulgt ved nye anskaffelser, sier styrelederen i en uttalelse.

E24 har vært i kontakt med Fjellinjen, som opplyser at Anne-Kristin Sogn ikke besvarer spørsmål tirsdag.

Les på E24+

E24+: Derfor betaler vi bompenger – og dette er alternativene

Ulovlige direkteanskaffelser

Fjellinjen får også kritikk for innleie av personell. Blant annet rundt en IKT-konsulent som har blitt engasjert fire ganger. To av disse tilfellene virker å være gjort som ulovlige direkteanskaffelser.

Selskapet har senere startet anbudskonkurranser rundt engasjementet uten at regelverket virker å være overholdt.

«I sum fremstår det som om Fjellinjen har gjort seg avhengig av en konsulent fra et selskap som virksomheten ikke har avtale med», skriver Deloitte.

I tillegg til dette er det avdekket et forhold av uheldig rolleblanding i forbindelse med at en konsulent fra et innleid firma deltok i intervjuet av kandidater til et konsulentoppdrag der den it-konsulenten som ble valgt var fra samme firma.

Brudd på dokumentasjonskrav i loven

Deloitte skriver også i rapporten at det forekommer flere brudd på bokføringslovens dokumentasjonskrav til reiseregninger. Samtidig har det blitt avdekket flere tilfeller der rimeligste reisealternativ ikke er benyttet, noe som strider med Fjellinjens retningslinjer.

NRK skrev i juni at selskapet i 2016 brukte 128.000 kroner for å fly tre ansatte på business class til Australia for å delta på den internasjonale bomkongressen. Samtidig betalte selskapet for opphold og overnatting.

Rapporten viser også at kun seks av 24 ansettelser siden 2017 har blitt eksternt utlyst. Av de internt utlyste stillingene har det tre ganger blitt ansatt personer utenfor selskapet.

Les også: Dale krever opprydning i pengebruken til bompengeselskapene

Leder ansatte en bekjent

Undersøkelsene har også avdekket at det ikke finnes faste dokumentasjonskrav knyttet til ansettelsesprosesser i selskapet, og at det meste av håndteringen og vurderingen skjer muntlig. Det er også avdekket at Fjellinjen ikke gjennomfører systematisk referansesjekk før ansettelser.

Fjellinjen har heller ikke krav til innstillinger av kandidater til nye stillinger. Dette forklarer selskapet med at det er etablert sedvane at ledere har myndighet til å rekruttere og tilsette. Deloitte understreker at slik fullmakt ikke er nedfelt skriftlig.

«I sum er ansettelsesprosessene i Fjellinjen liten grad etterprøvbare, og enkeltpersoner har vide fullmakter til å gjennomføre prosessene etter eget skjønn. At prosessene ivaretas på en betryggende måte er i stor grad tillitsbasert», skriver Deloitte.

Videre fremkommer det at en leder for et fagområde ansatte en bekjent, som lederen hadde en privat relasjon til. Dette skal ha blitt opplyst for administrerende direktør som ble konferert i forbindelse med ansettelsen, her skal også den aktuelle lederen ha opplyst at han mente den ansatte var best egnet for stillingen.

Fjellinjen opplyser at selskapet har endret rutiner for ansettelser til å være i tråd med forventningene til et offentlig eid selskap.

Oslo kommune og Akershus fylkeskommune eier henholdsvis 60 og 40 prosent av Fjellinjen.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om