Ny smell for Økokrim: Arctic-megler og investeringsrådgiver frifunnet igjen etter Økokrim-anke

De to ble tiltalt av Økokrim i april 2018, og frifunnet i tingretten samme år.

Publisert:

To personer er i Borgarting lagmannsrett frifunnet på samtlige punkter etter at Økokrim tiltalte de to for markedsmanipulasjon og innsidehandel i obligasjonsmarkedet.

De to ble også frifunnet i Oslo tingrett i desember 2018.

«Begge de tiltalte ble frifunnet både i tingretten og i lagmannsretten. I begge instanser var retten satt med fagkyndige meddommere, og i begge instanser var frifinnelsen enstemmig», skriver Borgarting lagmannsrett i en pressemelding tirsdag.

Forsvarer: – Eksperiment

– Det var for så vidt forventet. Dette er en riktig, solid og lang dom. Vi har ikke fått gått gjennom alle premissene ennå, men det ser ikke ut som Økokrim har fått medhold i noen av sine anførsler denne gangen heller, sier advokat Rasmus D. Woxholt i Elden, som forsvarte investeringsrådgiveren i begge instanser.

– Man glemmer ofte at det er mennesker involvert i disse sakene. For vår del er denne typen eksperimentering helt i ytterkanten av verdipapirhandel-jussen, menneskelig sett, veldig tøft for disse to menneskene, som har hatt en stor personlig utfordring med å leve med dette i så mange år, legger Woxholt til.

Han minner om at dommen ennå ikke er rettskraftig, men sier han håper Økokrim nå godtar dommen, all den tid hverken tingretten, lagmannsretten eller EFTA-domstolen (som lagmannsretten innhentet rådgivende uttalelse fra) har gitt dem medhold.

– Det finnes ikke lignende bestemmelser brukt på manipulasjon i markedet noe annet sted i Europa, så min klient føler han har vært gjenstand for et slags eksperiment, og at man fra Økokrims side har konstruert en rettstilstand det ikke var grunnlag for, sier Woxholt.

Kritiserer Økokrim

Partner Pål Sverre Hernæs og advokat Mikkel Toft-Gimse i Hjort har representert megleren i de to rettsinstansene, og sier de er godt fornøyde med lagmannsrettens dom.

– Den er grundig og veldig godt skrevet, og i likhet med tingrettens dom en klar og enstemmig frifinnelse, der vi får medhold i alle anførsler, sier Hernæs.

Han er ikke nådig i sin omtale av Økokrims håndtering av saken.

– Økokrim har gang på gang vist manglende forståelse for verdipapirhandelloven og for hvordan dette markedet fungerer. De har brukt betydelige ressurser på en sak vi mener i beste fall er eksperimentell juss. Samtidig klager de offentlig på manglende ressurser.

Hernæs legger til at han mener Økokrim gjennom dette har utsatt to privatpersoner for en enorm belastning, både personlig og karrieremessig.

– Dommen slår nå fast at de tiltaltes handlemåte, i strid med Økokrims påstand, har tjent markedets funksjon. Vi forventer at denne avgjørelsen ikke blir anket slik at vår klient kan gå videre i livet sitt.

Hernæs opplyser at et eventuelt erstatningssøksmål er noe de nå vil vurdere.

Økokrim: Vil bruke tid på dommen

Konstituert førstestatsadvokat Inge Svae-Grotli sier Økokrim foreløpig har tatt dommen til etterretning.

– Vi har mottatt dommen og vi gjennomgår den nå. Det er for så vidt en omfattende dom i beskrivelsene, og vi registrerer at enkelte av bevisvurderingene er annerledes enn for påtalemyndighetene. Samtidig er vi glade for at det har vært en grundig prosess og at vi har fått en del avklaringer gjennom EFTA-domstolen, sier Svae-Grotli.

Han mener EFTA-domstolens rådgivende uttalelse ikke nødvendigvis er til hinder for en potensiell anke, men sier det er for tidlig å si hvordan Økokrim nå vil reagere.

– Det vil inngå i vurderingen vi nå skal gjøre.

Mente de manipulerte markedet

Det var en investeringsrådgiver for et internasjonalt fond og en megler som ble tiltalt i forbindelse med handler av Beerenberg-obligasjoner i august 2016.

Økokrim mente at investeringsrådgiveren og obligasjonsmegleren hadde samarbeidet om å få gjennomført innsidehandel, ved først å selge obligasjoner til underpris for å tvinge kursen ned.

Deretter skulle den nå frikjente megleren ha gjennomført et kjøp av obligasjoner for 50 millioner kroner til en akseptabel pris for oppdragsgiveren, private equity-fondet Triton.

Handlene fant sted like etter at selskapet hadde annonsert at de hadde tapt en rammeavtale på Ekofisk-feltet i Nordsjøen som var verdt om lag 400 millioner kroner årlig for Beerenberg.

Triton har allerede vedtatt et inndragningsforelegg på 13,8 millioner kroner, men Økokrim har fra før presisert at de anses som en uskyldig part.

Les også

Arctic-megler og investeringsrådgiver tiltalt for innsidehandel

Publisert: