Advokat etter Haxi-dom: Tror løyveplikten står for fall

Transportlovekspert Jørgen Klaveness tror ukens Haxi-dom fort kan føre til at man går vekk fra løyveplikten når Samferdselsdepartementet nå ser på ny lov.

NYE REGLER: Haxi-dommen kan påvirke nytt lovverk for yrkestransport, som utformes nå.
Publisert:

Høyesterett har forkastet anken av Haxi-dommen, der tre sjåfører for transportappen Haxi ble frifunnet fra anklagen om å ha utført ulovlig persontransport mot vederlag.

Domstolen var enig med tingretten og lagmannsretten, som konkluderte med at det å tilby transport via mobilapplikasjonen Haxi ikke falt inn under loven, ettersom Haxi ikke kunne anses som «offentlig sted», heter det i en pressemelding.

Fortsatt løyveplikt?

Advokat og ekspert på transportloven, Jørgen Klaveness, mener dommen åpner for en praksis som ikke samsvarer med lovgivernes intensjon.

– Dette blir fort til at man går vekk fra løyveplikten. Jeg tror ikke det skal være så lett å komme utenom den. Samferdselsdepartementet må se på dette nå, sier han.

Han mener konsekvensene av ikke å gjøre noe i kjølvannet av dommen, vil føre til de største endringene.

– Hvis de velger ikke å gjøre noe med dette, mener jeg det er en vesentlig endring i norsk samferdselspolitikk. Konsekvensen av denne dommen stemmer neppe overens med det lovgiver hadde tenkt seg. Jeg kan ikke se for meg at dette ligger innenfor rammene av gjeldende norsk samferdselspolitikk, sier Klaveness.

Statsadvokat Arvid Malde, som representerer påtalemyndigheten, sier til E24 at ballen nå ligger hos lovgiverne.

– Nå har vi fått en rettsavklaring av den instansen som skal avklare slike lovtolkningsspørsmål, så nå blir det opp til lovgiver å vurdere om og eventuelt hvordan denne type handlinger skal reguleres, sier Malde.

SER PÅ REGLENE: Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp)

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen bekrefter i en SMS til E24 at de nå ser på regelverket for transportsektoren.

– Vi tar dommen i Haxi-saken til etterretning. Det foregår nå et arbeid i Samferdselsdepartementet med utforming av regelverket på yrkestransportområdet (altså regelverket for taxi). Dommen vil bli med i det videre arbeidet, sier Solvik-Olsen.

Vil se på løyvesystemet

Regjeringen satt i mars ned et utvalg for å se på mulighetene og utfordringene ved delingsøkonomien. Utvalget skal levere en rapport i februar neste år.

– De nye og gamle delene av taxinæringen må operere på samme vilkår, spesielt skattemessig. Nye aktører må betale skatt for det som reelt sett er lønnsinntekter eller inntekter fra næring. Samtidig må vi sikre arbeidstagere får et vern, sier professor Espen Rasmus Moen fra BI, som er med i utvalget.

Han mener utvalget må tenke bredt når nye løsninger skal etableres.

– Man bør vurdere om reguleringen av taxinæringen er optimal i dag. For eksempel er det nærliggende å se på løyvesystemet, og hvorvidt det er en optimal løsning i 2016, sier han.

Les også

Taxiforbundet om Haxi-dom: – Piratkjøring er og forblir forbudt

Frode Steen, professor ved Norges Handelshøyskole og ekspert på transportøkonomi, tror taxinæringen vil oppleve en noe friere regulering i fremtiden.

– Jeg tror ikke Uber og lignende tjenester kommer til å reguleres slik taxi reguleres i dag, men heller at næringen vil bli regulert på nytt. Jeg tenker at vi får en samling i midten av de to ytterpunkter, sier Steen.

Han mener det ikke er tvil om at de nye aktørene har bidratt til innovasjon i bransjen. Samtidig har de en kostnadsfordel, så lenge de ikke er regulert tilsvarende som konkurrentene.

– Det er opplagt et behov for å regulere nye tjenester, få orden på skattespørsmål, sikkerhet og så videre. Men ved å få inn Uber og lignende tjenester har det også blitt tydelig at det trolig er litt mye regulering i taxinæringen, sier Steen.

Internett ikke en offentlig plass

Gjennom flere måneder i fjor høst gjennomførte politiet i Stavanger politiaksjoner mot sjåfører som var registrert i taxi-appen Haxi.

Politiadvokat Stian Eskeland ved Rogaland politidistrikt sier til E24 at politiet naturligvis vil forholde seg til avklaringen Høyesterett har gitt dem.

– Det innebærer konkret at politiet ikke vil bøtelegge sjåfører som tilbyr transport under slike omstendigheter, sier Eskeland.

Les også

Justervesenet brukte to år på svaret: Derfor er ikke dette et taksameter

Politiet vil fremdeles straffeforfølge piratdrosjekjøring hvor tilbudet blir fremsatt på offentlig plass.

– Dette gjelder typisk hvor sjåførene tilbyr tilfeldige personer transport fra sentrum og nattetid i helgene, sier Eskeland.

– Så kjøring gjennom for eksempel Facebook vil ikke bli slått ned på?

– Enhver sak må vurderes konkret og jeg kan ikke ta stilling til det eksemplet du gir. Men er tilbudet ikke fremsatt på offentlig plass så vil det ikke rammes av yrkestransportloven §4 første ledd, annet punktum. Apper og internett er i denne forbindelse ikke offentlig plass, sier Eskeland.

TRANSPORTLOVEKSPERT: Advokat Jørgen Klaveness

Kun en av to bestemmelser

I transportloven heter det at man må ha løyve for å drive persontransport med motorvogn mot vederlag. Det samme gjelder den som driver transporttjenester som ligner drosjetjenester, når tilbudet er rettet mot allmennheten og på offentlig plass.

– Andre del av loven er egentlig innbefattet i første del, så det er litt smør på flesk. Siste del krever en avklaring av hva som er en «offentlig plass», og det er det vi har fått fra Høyesterett nå, sier Klaveness.

Eskeland understreker også at det bare er det siste punktet Høyesterett har tatt stilling til i denne omgang.

– Det verserer en sak mot en Uber-sjåfør i Oslo politidistrikt, der første del er aktuell. Den bestemmelsen innebærer at man må man ha løyve dersom man driver persontransport mot vederlag, uavhengig om tilbudet blir fremsatt på offentlig plass. Den saken er ennå ikke avgjort, sier Eskeland.

Les også

Uber henter 30 milliarder fra saudiarabisk fond

Les også

Oslo Taxi åpner for å inkludere Uber

Les også

– 90-tallets store hit var jo Timeshare

Publisert:
Gå til e24.no