Flytoget uten støtte i 2021: Hareide har bedt om ny vurdering

Staten viderefører offentlig støtte til samtlige togselskaper, utenom Flytoget. Nå har departementet bedt om ny juridisk vurdering.

Samferdselsdepartementet har bedt Jernbarnedirektoratet om å vurdere tilleggsavtalene med togselskapene på nytt. Her ved samferdselsminister Knut Arild Hareide.
Publisert: Publisert:

Den nye vurderingen skal gjøres av Jernbanedirektoratet, som har blitt gitt en frist til å svare denne uken, viser dokumenter E24 har fått innsyn i.

I vurderingen ligger at direktoratet skal konkludere om Flytoget likevel skal inkluderes i støtteordningen for togselskapene, som de fra nyttår ble utelatt fra.

Bevilgningen til tilleggsavtaler var i 2020 på totalt 1.550 millioner kroner. I
2021 er det satt av 650 millioner til videreføring av ordningen i første halvår.

«I lys av utviklingen siden ordningen med tilleggsavtaler for 2021 ble utformet, har departementet nå bedt Jernbanedirektoratet om en selvstendig og helhetlig vurdering av tilleggsavtalene, herunder om det er grunnlag for å inkludere Flytoget for hele eller deler av første halvår 2021», heter det i et brev som ble sendt til Flytoget den 26. januar.

– Diskriminerende og konkurransevridende

Samme dato sendte departementet et såkalt supplerende tildelingsbrev til Jernbanedirektoratet, hvor oppdraget formelt gis:

«Jernbanedirektoratet skal foreta en selvstendig og helhetlig vurdering av om det er grunnlag for å inngå en tilleggsavtale også med Flytoget for hele eller deler av første halvår 2021, og/eller om det bør gjøres tilpasninger i tilleggsavtalen med Vy angående trafikk på strekninger som overlapper med Flytogets tilbud», skriver departementet i sin tildeling.

Les også

Flytoget anklaget regjeringen for lovbrudd i november – har fortsatt ikke fått svar

Det får Flytoget til å håpe på en statlig sporveksling i siste øyeblikk.

– Det å i 2021 ekskludere Flytoget, som eneste togselskap, fra denne ordningen, ville vært både diskriminerende og ikke minst sterkt konkurransevridende, sier kommunikasjonssjef Ida Marie Fottland i Flytoget.

Hun påpeker at både Samferdselsdepartementet og Jernbanedirektoratet har et ansvar for at konkurransen mellom operatørene ikke forrykkes ved at noen aktører kommer bedre ut av det under og etter pandemien.

– Vi er derfor veldig glade for at Samferdselsdepartementet har etterspurt nye vurderinger av tilleggsavtalene hos Jernbanedirektoratet og at departementet er så tydelige på at utformingen av avtalene skal vurderes etter likeverdige kriterier for alle togoperatører, sier hun.

Les på E24+

(+) Trond Mohn leste om koronastøtten til bilforretningen sin. Da grep han inn.

Utelot Flytoget

Før jul ble det nemlig kjent at departementet viderefører støtten til Vy, SJ og Go-Ahead frem til sommeren, mens Flytogets statsstøtte tok slutt ved nyttår.

Togselskapene får dermed dekket 85 prosent av sine økonomiske tap i perioden, mens Flytoget fra nå må betale av egen kasse.

Flytoget reagerte sporenstreks i et brev til departementet, hvor de i november stilte spørsmål ved om støttenekten kunne være ulovlig. De mener støtten til de andre kan være både konkurransevridende og i strid med loven.

I varskuet til departementet anslo Flytoget at de taper 40 millioner kroner i måneden med dagens drift.

Det vil kunne føre til at Flytoget ikke makter å møte de finansielle kravene som settes for å konkurrere om Flytogets virksomhet, når personfrakt til og fra Gardermoen legges ut på anbud de neste årene.

Som E24 skrev i januar, hadde Flytoget to måneder senere fortsatt ikke fått svar fra departementet.

Les også

Flytoget taper 40 millioner kroner i måneden

26. januar kom svaret:

«Samferdselsdepartementet har merket seg Flytogets anførsler. Det er viktig for departementet at utformingen av tilleggsavtalene vurderes etter likeverdige kriterier for alle operatører, slik at avtalene er innenfor rammene av kollektivtransportforordningen», skriver departementet i sitt brev til selskapet.

«Departementet vil også påpeke at ordningen med tilleggsavtaler med persontogselskapene er et av flere offentlige virkemidler for å kompensere for negative virkninger av pandemiutbruddet, og skal bidra til at den samfunnskritiske funksjonen transport opprettholdes på en tilfredsstillende måte.»

Får ny vurdering fredag

Samferdselsdepartementet opplyser overfor E24 at de har gitt Jernbanedirektoratet utsatt frist og vil motta en orientering i løpet av fredag 5. februar.

– 2020 og begynnelsen av 2021 har ikke vært et normalt år for noen. Departementet og våre etater er opptatt av å gi et tilstrekkelig togtilbud under pandemien, slik at folk som utøver samfunnskritiske funksjoner skal kunne komme seg på jobb uten større risiko for å bli smittet, skriver de i en e-post.

Jernbanedirektoratet har derfor inngått tilleggsavtaler med togoperatørene for å opprettholde et tilstrekkelig togtilbud til tross for bortfall av billettinntekter, opplyser de videre.

– Samferdselsdepartementet er opptatt av at togoperatørene behandles på en ikke-diskriminerende måte, og følger situasjonen for persontransporten med tog nøye. Jernbanedirektoratet sin orientering inngår som en del av dette.

– Det er Jernbanedirektoratet som forvalter ordningen med tilleggsavtaler innenfor gjeldende bevilgning og i tråd med kriteriene omtalt i supplerende tildelingsbrev. Vi viser også til at regjeringen foreslår å øke bevilgningen med 100 millioner kroner for å kunne sikre et godt togtilbud frem til sommeren.

Publisert: