Konkurransetilsynet snudde om gigantfusjon etter krasse advokat-brev

Etter omfattende vurderinger varslet Konkurransetilsynet at de ville stanse gigantfusjonen mellom Gresvig og Sport 1. 30 dager senere ga de likevel grønt lys til Norges største sportsaktør – etter hard motstand fra to advokater.

KONTAKTET DIREKTE: Advokat Helge Stemshaug og Håvard Wiker kontaktet konkurransedirektør Lars Sørgard (bildet) direkte etter varselet om at tilsynet ville kunne stanse fusjonen mellom Gresvig og Sport 1. Innfelt er noen av brevene og epostene som ble sendt til Konkurransetilsynet i de fire ukene som gikk mellom varselet og godkjennelsen av fusjonen.
Publisert:

E24 kan nå fortelle mer om hva som skjedde i tidsrommet mellom tilsynets varsel om at de ville stanse sammenslåingen 21. august, og helomvendingen denne uken – hvor tidligere Gresvig-eier Olav Nils Sunde og Sport 1-eier Bjørn Rune Gjelsten likevel får lov til å slå seg sammen etter en «helhetsvurdering».

I utgangspunktet mente Konkurransetilsynet at fusjonen var dypt problematisk, ettersom Sport 1 og Gresvig var hverandres nærmeste konkurrenter.

Sammenslåingen gir Norges største sportsaktør, og det betyr en maktkonsentrasjon som kan gi økte priser og dårligere varetilbud ut til forbrukerne, fryktet tilsynet.

Men korrespondanse E24 har fått innsyn i, viser hvordan Konkurransetilsynet de siste ukene har blitt hardt presset om å reversere sin vurdering fra to ulike hold – hvor advokater har gått til angrep på både prosessen og tilsynets kompetanse via e-poster, brev og i møter.

Les på E24+

Det tre uker lange dramaet etter Gresvig-konkursen: Derfor måtte Sunde reddes av Gjelsten

«Kan rokke ved tilliten»

27. august, noen dager etter at tilsynet kom med et såkalt begrunnet varsel om å gripe inn mot fusjonen, får konkurransedirektør Lars Sørgard en e-post av advokat Helge Stemshaug hos advokatfirmaet Bahr.

«Det er sider ved saksbehandlingen og varselet av 21. august som partene oppfatter kan rokke ved tilliten til at Konkurransetilsynet har foretatt en nøytral og objektiv vurdering av saken», skriver advokaten som er tidligere juridisk direktør i Konkurransetilsynet.

På vegne av partene anklager Stemshaug deretter tilsynet for å behandle opplysninger «selektivt», fatte en beslutning basert på «rent skjønnsmessige betraktninger uten faktisk grunnlag», og utvise «manglende kildekritikk» overfor XXL og andre sportsaktører som har talt fusjonen imot.

Dagen etter blir konkurransedirektøren kontaktet av en annen advokat, Håvard Wiker. Han reagerer på vegne av Gresvig-konkursboet.

Bostyreren ber om et møte med konkurransedirektøren basert på det han mener er svært kritikkverdig saksbehandling bygget på «klart uriktige forutsetninger».

Les også

Konkurransetilsynet om Gresvig og Sport1-fusjon: – Det ville uansett skjedd en endring

Lars Kristian Lindberg, administrerende direktør i Gresvig

– Ignorerte vår informasjon

«Fremstillingen og begrunnelsen for konklusjonen synes å mangle grunnleggende forståelse for konkursboers arbeid», skriver han i en e-post.

Advokaten følger deretter opp med et lengre brev av mer formell karakter, som han sender 3. september.

Wiker bekrefter til E24 at han også la frem boets innvendinger i et møte. Konkurransedirektøren og syv andre fra tilsynet deltok, sier bostyreren.

Wiker sier han i utgangspunktet ikke ville blande seg inn i tilsynets fusjons-beslutning, men at han i dette tilfellet måtte si klart ifra:

– Da varselet kom, opplevde jeg at tilsynet hadde ignorert konkret informasjonen vi ga dem i våre brev, og i stedet basert seg på feilaktige antagelser, sier Wiker til E24.

– Men etter at jeg skrev mitt brev 3. september, opplevde jeg at de på alle måter behandlet saken grundig og alvorlig. Og så har de åpenbart gjort en ny vurdering, fortsetter advokaten.

Les også

Konkurransetilsynet tillater fusjon mellom Gresvig og Sport 1

BOSTYRER: Advokat Håvard Wiker i Ro Sommernes var bostyrer etter Gresvig-konkursen. I et brev til Konkurransetilsynet bestrider han at det fantes alternative kjøpere til boet som kunne videreført driften.

Strid om alternativ kjøper

Et sentralt spørsmål i vurderingen av om Gresvig og Sport 1 skal få slå seg sammen, er om det egentlig var noe godt alternativ.

Kunne noen andre kjøpt Gresvig-boet og i stedet videreført driften?

Ja, sannsynligvis, mente tilsynet først – noe som talte imot å tillate sammenslåingen.

Bostyrer Wiker sier dette var det viktigste for ham å overtale tilsynet til å endre mening om. Ingenting tydet på at det fantes en slik alternativ kjøper, fastslår han.

– De aktørene tilsynet her viste til, hadde ikke tilkjennegitt noe i nærheten av dette til oss, sier han til E24.

I brevet til Konkurransetilsynet 4. september går advokaten kraftig i rette med tilsynets vurdering:

«Boet mener det er klart uriktig når tilsynet konkluderer med at den mest sannsynlige markedsutviklingen i fravær av foretakssammenslutningen er at virksomheten til Gresvig ville blitt solgt til en annen aktør for videreføring».

«Udokumenterbare betraktninger»

«Sannheten er snarere at en slik utvikling på salgstidspunktet var usannsynlig», fortsetter advokaten.

Wiker tror han også lyktes med å nå frem: Han tolker tirsdagens kunngjøring som at tilsynet omsider «har tatt inn over seg» at det eneste sannsynlige alternativet til salget, var en nedleggelse.

Parallelt med bostyrerens angrep mot saksbehandlingen i e-poster og brev, har Konkurransetilsynet måttet forholde seg til voksende motstand fra partenes advokat, Helge Stemshaug.

10. september følger advokaten opp sine tidligere innsigelser med et 106 punkter langt tilsvar over 21 sider.

E24 har fått tilgang til en sladdet versjon av tilsvaret, hvor advokaten anklager tilsynet for å ha «unnlatt å innhente og motsatt seg å motta opplysninger som er relevant for sakens sentrale spørsmål.»

I mangelen på nødvendige fakta har tilsynet i stedet lent seg på «udokumenterbare betraktninger», og har også «misforstått mye av informasjonen i saken», ifølge advokaten.

EIER: Bjørn Rune Gjelsten kjøpte Gresvig-boet sammen med Olav Nils Sunde. Sammen skal de drive selskapets butikker videre under konsernet Sports Holding.

«Preget av feil og mangler»

Stemshaug bruker mye plass på å tilbakevise tilsynets vurdering av at sammenslåingen vil skade konkurransen i markedet og gi dårligere produktutvalg til forbrukerne.

Det heter blant annet at tilsynets markedsanalyse er «preget av feil og mangler», hvor tilsynet har underspilt tilstedeværelsen av andre aktører som opprettholder konkurranse i markedet.

«Gjennomgående ignoreres dessuten konkurransen fra nettbutikker», fremholder advokaten.

Stemshaug argumenterer også for at tilsynets varsel om inngrep mot fusjonen må anses som ugyldig, fordi det kom for sent: Advokaten mener tilsynet ikke overholdt fristen om å varsle inngrep senest 85 dager etter den første meldingen om sammenslutningen.

I tillegg mener advokaten at «tilsynets saksbehandling kan medføre tap av arbeidsplasser og forringelse av samfunnsverdier.

Les på E24+

Kremen av finans: Slik lykkes du i oppkjøpsbransjen

Tilsynet vil ikke svare

Konkurransetilsynet ønsker ikke å svare på kritikken av saksbehandlingen eller øvrige påstander som fremkommer i advokatenes skriftlige innsigelser.

Avdelingsdirektør Magnus Gabrielsen bekrefter at tilsynet fikk «ny informasjon» fra flere hold etter at de først varslet tommel ned for fusjonen. Tilsynet har også innhentet ny informasjon, sier han.

– Og en del av den informasjonen har vært relevant for at vi nå tillater sammenslåingen etter en totalvurdering, sier Gabrielsen til E24.

Han bekrefter at både innsigelsene til bostyrer Wiker, samt tilsvaret fra partene, har inngått i beslutningsgrunnlaget – men avslår å utbrodere hva tilsynet konkret har endret syn på.

– Hvorfor vil du ikke det?

– Utgangspunktet er at tilsynet ikke kommer med noe omfattende vedtak når vi legger bort en sak. Men vi jobber nå med en skriftlig avgjørelse til partene, hvor vi kommer til å begrunne kort hvorfor vi mener det ikke er grunnlag for inngrep i sammenslåingen.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om