Aker-sjefens alarmbrev: - Jeg har aldri opplevd maken

Kjell Inge Røkkes høyre hånd, konsernsjef Øyvind Eriksen i Aker ASA, har skrevet et alarmerende brev for å beskrive krisen Norge står foran.

ADVARER: Konsernsjef Øyvind Eriksen i Aker ASA sier de ikke har opplevd maken i selskapets 180 årige historie.
 • Bjørn Haugan
Publisert:

I et brev til NHO-sjef Ole Erik Almlid, som VG har fått tilgang til, slår Eriksen både alarm og ber om en rekke konkrete tiltak.

«Norsk næringsliv er i krise. Jeg har aldri opplevd maken eller hørt om noe lignende i Akers 180 år lange industrihistorie. Vi vet ikke hvordan dette kommer til å spille seg ut videre. Industri og næringsliv er nå avhengig av strakstiltak som monner og gir forutsigbarhet. Ved denne anledningen ønsker jeg å fokusere på noen prioriterte, nødvendige tiltak for å berge arbeidsplasser og opprettholde aktivitet», innleder sjefen for Aker-konsernet, som omsetter for 70 milliarder kroner, har 28 000 ansatte og innleide, hvor halvparten jobber i Norge.

Sentrale krav

Han krever blant annet:

 • Permitterte arbeidstakere må gjennom det offentlige sikres månedlige utbetalinger på 90 prosent av lønn etter skatt.
 • Etablere en handlingsplan for å sikre at produksjonen opprettholdes.
 • Krav om bransjetilpasset karens 14 dager før tjeneste offshore. Karenstiden er pålagt av det offentlige, og lønn i denne perioden må dekkes 100 prosent av det offentlige.
 • Partene i arbeidslivet må omgående blir enige om at permitteringer kan iverksettes med to dagers varsel.
 • Samme regler og praksis må gjelde for arbeidsgiverperioden ved sykmeldinger på grunn av Corona, og dekning av kostnader for omsorgspermisjon (f.eks foreldre som passer barn). Personer som på grunn av det offentliges krav om karantene, og som uforskyldt er i karantene, må dekke 100 prosent lønn gjennom det offentlige.

– For Aker-bedriftene står tusenvis av arbeidsplasser på spill

Almlid sier til VG:

- Dette illustrerer hvor alvorlig dette er, og jeg er veldig glad for at Øyvind er så åpen om situasjonen. Jeg får mange slike tilbakemeldinger om dagen, og det gjør sterkt inntrykk!

Han sier han er veldig enig med Eriksen i at løsningen på mange av utfordringene vi står overfor best løses i samarbeid mellom arbeidslivets parter.

- Det er viktig at politiske myndigheter har en god direktedialog med bedriftsledere, som kan formidle hvordan krisen oppleves i hele landet akkurat nå, sier Almlid.

Eriksen skriver i brevet at krisen er som omfattende fordi konsekvensene av corona-pandemien kommer på toppen av kollaps i oljepris, frykt for resesjon og et fundamentalt behov for innovasjon for å ivareta viktige miljøhensyn.

«For Aker-bedriftene står tusenvis av arbeidsplasser på spill. Dagens dramatiske situasjon vil føre til varige endringer. For Norge dreier det seg om å sikre kapasitet og kompetanse i den olje- og gassindustrien som både er et premiss for dagens velferdssamfunn og for transisjonen til et mer fornybart energisystem. Det er derfor kritisk for Norge, for norsk næringsliv og for Aker at det nå iverksettes kraftfulle tiltak som sikrer eksisterende virksomheter og som samtidig forserer overgangen til fornybar energi og miljøteknologi. Tilgang på kvalifiserte og kompetente personer fra olje- og gassnæringen vil være avgjørende også for dette», skriver han.

Eriksen fremholder at regjeringens håndtering av situasjonen vil være avgjørende for hvordan landet og norsk næringsliv kommer seg gjennom krisen.

– Sikre at produksjonen av olje og gass blir opprettholdt

Han lister opp hva som må gjøres:

1. Sikre olje- og gassproduksjon og drift av plattformer:

«Både for Norge og for Aker er det viktigste at tiltak iverksettes for å sikre at produksjonen av olje og gass blir opprettholdt» skriver han.

Les også

SAS permitterer opptil 10.000 ansatte

Han viser til at det pr. nå er praktiske utfordringer knyttet til transport av personell, logistikk og offshore arbeidstidsbestemmelser.

« Her må vi gjennom trepartssamarbeidet komme frem til arbeidsordninger som sikrer kontinuitet og robuste løsninger. Høyeste sikkerhet og tiltak som reduserer smittefaren må selvsagt ivaretas fullt ut». 

Staten må ta regningen

Her er hans konkrete forslag:

A) Etablere en handlingsplan for å sikre at produksjonen opprettholdes.

i) Tiltak for å at hver enkelt operatør kan opprettholde virksomheten, for eksempel endret rotasjonsordning med utvidet arbeidstid offshore.

ii) Krav om bransjetilpasset karens 14 dager før tjeneste offshore. Karenstiden er pålagt av det offentlige, og lønn i denne perioden må dekkes 100 prosent av det offentlige. Hoteller kan benyttes for personell i karantene, dekket av det offentlige. Regjeringens økonomiske bidra bør blant annet kunne begrunnes i petroleumsskattesystemet.

iii) Tiltak for å sikre transport av offshorepersonell.

iv) Beredskapsplaner for å sikre drift av installasjoner offshore som får Korona syke medarbeidere.

Høie: Ber landets helsestudenter melde seg til corona-tjeneste
 1. Bransjetiltak

i) Etablere rutiner for samarbeid og deling av ressurser for å opprettholde drift.

ii) Etablere prioriteringsliste for nedstenging av felt slik at de med størst samfunnsmessig betydning blir stengt sist.

iii) Dispensasjoner og tilpasninger for å legge til rette for mobilitet av personell for å sikre opprettholdelse av drift på prioriterte installasjoner.

iv) Tiltaksplan for å sikre kapasitet og kompetanse i norsk leverandørindustri.

Vil ha flere utenlandske arbeidere

2. Omgående bidra til markedstilpasninger for Ieverandørbedrifter:

I norsk leverandørindustri er Aker største aktør med Aker Solutions, Kværner og MH Wirth som hjørnestensbedrifter. Dette er bedrifter som har behov for tiltak som muliggjør rask tilpasning til et lavere aktivitetsnivå uten at de mister kapasitet og kompetanse. Dette er påkrevd for å supportere fremtidig olje- og gassindustri og for å utvikle teknologi og løsninger som kan gjøre norske bedrifter til kompetanse- og teknologisentra for blant annet havvind og miljøteknologier som karbonfangst og lagring.

Her «besøker» Pål sin syke mor (92)

Forslag for å opprettholde aktivitet:

 • Det må iverksettes tiltak som sikrer at pågående prosjekter kan gjennomføres med en effektiv arbeidsflyt, uten ekstrakostnader for leverandørindustrien.
 • Norsk leverandørindustri, og spesielt offshoreverft langs kysten, er avhengig av utenlandsk arbeidskraft for å gjennomføre pågående prosjekter. Det må legges til rette for at utenlandske arbeidere kan komme inn og ut av Norge. Lønn i karantenetid må betales av det offentlige. Hotell kan benyttes for personell som er satt i karantene av norske myndigheter, betalt av det offentlige.
 • Tilrettelegge for hurtigere start på nye olje og gassprosjekter.
 • Tilrettelegge for at utbygging av de store prosjektene, som for eksempel NOAKA, raskt kan komme i gang.

Vil øke til 90 prosent lønn til permitterte

Han kommer også med en rekke konkrete forslag for å iverksette raske og aktivitetstilpassede permitteringer:

 • Partene i arbeidslivet må omgående blir enige om at permitteringer kan iverksettes med to dagers varsel.
 • Det må i dagens situasjon gjøres unntak som fastsetter at arbeidstakere kun får utbetalt lønn til en andel av lønnen opptil 6G. Permitterte arbeidstakere må gjennom det offentlige sikres månedlige utbetalinger på 90 prosent av lønn etter skatt. Dette er viktig for kjøpekraft og øvrig økonomisk aktivitet i samfunnet.
 • Samme regler og praksis må gjelde for arbeidsgiverperioden ved sykmeldinger på grunn av Corona, og dekning av kostnader for omsorgspermisjon (f.eks foreldre som passer barn). I sum er dette tiltak som vil ha stor betydning. Personer som på grunn av det offentliges krav om karantene, og som uforskyldt er i karantene, må dekke 100 prosent lønn gjennom det offentlige.

Vil forsere CO2-renseanlegg

For å unngå at leverandørindustrien mister kapasitet og kompetanse som vil være avgjørende for omstilling til nye næringer som fornybar energi, fangst og lagring av CO2 og industriell software er det avgjørende at regjeringen også iverksetter tiltak for å opprettholde aktivitet.

Forslag til umiddelbart å igangsette bærekraftige industriprosjekter.

 • Forsere beslutninger om rammebetingelser for videre elektrifisering av olje- og gassanlegg offshore/onshore.
 • Forsere åpning av områder og rammebetingelser for offshore vind på norsk sokkel. Benytte virkemidler benyttes i petroleumsskatteregimet.
 • Forsere beslutninger som gir rask oppstart for nye anlegg for karbonfangst, lagring og utnyttelse på Klemetsrud i Oslo og Brevik, samt Northern Light-anleggene.

Han ber også om storsatsning på offshore vind.

Og til slutt:

«Endelig er det for Aker og hele norsk næringsliv driftskritisk at det opprettholdes et velfungerende bankvesen som sikrer konkurransedyktig finansiering og effektiv betalingsformidling. En helhetlig tiltakspakke fra regjeringen må også sikre det. Aker bidrar mer enn gjerne i den videre dialogen om muligheter og tiltak fremover».

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Coronaviruset
 2. Aker
 3. Coronaviruset
 4. Leverandørindustri
 5. Offshore
 6. Aker ASA
 7. Ole Erik Almlid

Flere artikler

 1. Nye NHO-tall: Nå sliter tre av ti med å betale regninger

 2. Møter næringsministeren nå: Her er bedriftenes corona-krav til regjeringen

 3. Stortinget kan corona-overkjøre regjeringen

 4. Alle ansatte i Aker Solutions har fått permitteringsvarsel

 5. Sjokktall i NHO-undersøkelse: 79 prosent av bedriftene kan permittere