Ble nektet innreise: Maarud-snacks og arbeidsplasser stod i fare

Justisdepartementet og næringsdepartementet ble ikke enige om hvem som skulle ta saken da Maarud-teknikere måtte snu i grensekontrollen.

To eller flere Maarud-teknikere ble stanset og vist vekk fra Norge på Gardermoen i slutten av mars eller starten av april, etter tidligere å ha sluppet inn. Maarud har ikke ønsket å oppgi detaljene fra situasjonen, men skriver at de har opplevd reglene som uforutsigbare. Illustrasjonsfoto.
Publisert: Publisert:

Rundt månedsskiftet mars-april ble to eller flere Maarud-teknikere stanset av grensekontrollen på Gardermoen. De fremviste dokumentasjon som tidligere har fått dem over grensen, men ble ikke hørt og måtte reise hjem til Storbritannia.

Situasjonen kunne blitt kritisk for snacksprodusenten, som anslår store økonomiske tap og mulig tap av arbeidsplasser dersom arbeiderne aldri hadde fått slippe inn.

I en e-post til Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) den 7. april omtaler Maarud situasjonen som «uholdbar», og skriver at de «krever avklaring» fra departementet. Det viser korrespondanse E24 har fått innsyn i.

Les også

Strammer inn innreisereglene: – Betyr at mange arbeidsinnvandrere ikke kan komme inn til Norge

«Instruert av statsråd»

Ifølge regjeringens liste over kritiske samfunnsfunksjoner er matforsyning underlagt NFD, i sekkeposten «forsyningssikkerhet», og inkluderer blant andre teknisk servicepersonell som nøkkelstillinger og driftskritiske yrker. Reglene ble strammet inn i januar.

«Som det fremgår av søknadspapirene som ble fremvist på grensen er personene kritiske [for] å opprettholde driften av vår produksjon», skriver Maarud-representanten.

«Uten denne kompetansen og dette personellet vil vareleveransen til butikkene stanse.»

Maarud sier de opplever at politiet på Gardermoen har støttet seg til UDI i spørsmålet, og oppfatter UDIs tolkning av «samfunnskritiske funksjoner» på en ny måte: «at det er enkelte bedrifter innen matproduksjon som ikke omfattes av ordningen».

«Samtidig har vi blitt instruert av statsråd og departementet å bruke ordningen for samfunnskritiske funksjoner. Det virker også som om tolkningen plutselig har endret seg, da personellet har sluppet inn i landet tidligere.»

NFD stusser: «Uheldig»

En førstekonsulent i NFD videresender problemstillingen til Justisdepartementet (JD) dagen etter og gir beskjed til Maarud om at det er sistnevnte som har ansvar for innreisesystemet.

Til JD skriver førstekonsulenten at NFD er innforstått med at det kan være mange grunner til at Maarud-personellet har blitt vist vekk på grensen, og at dette er opp til grensekontrollen, men:

«Vi stusser likevel på at de tidligere har fått inn personell under unntaket for kritiske samfunnsfunksjoner, men at de nå blir stoppet trass i at de har brukt samme dokumentasjon. Det er uheldig i et matforsyningsperspektiv dersom det er korrekt at dette direkte kan medføre en svekking av varetilbudet i butikk», skriver førstekonsulenten, som sier hun ønsker at JD kan ta en kikk på saken.

Justis ber om vurdering i retur

En seniorrådgiver i JD er imidlertid ikke overbevist om at det er de som skal ta vurderingen, og svarer at det er NFD som er ansvarlig departement for «forsyningssikkerhet».

Seniorrådgiveren viser til at NFD derfor også skal vurdere vilkårene og føringene for hvordan unntaket skal praktiseres.

«Det fremstår noe uklart for oss hva NFDs vurderinger er knyttet til denne konkrete saken og virksomheten. Vi ber derfor om deres vurdering, og dersom NFD vurderer at disse personene er omfattet av unntaket, ber vi om at dere presiserer begrunnelsen og eventuelle vilkår som virksomheten kan bruke i sin dokumentasjon, og som vi kan formidle til grensekontrollen som foretar vurderingene på grensen.»

NFD: «Kan være ulik oppfatning»

Det får førstekonsulenten i NFD til å heve øyenbrynene.

«Årsaken til at vi sendte over denne e-posten var for å synliggjøre at det kan være ulik oppfatning blant grensepersonell om hvordan unntaksregelverket skal tolkes», skriver hun.

«Som nevnt i e-posten min innledningsvis er NFD innforstått med at det kan være mange grunner til avslag på grensen, men det er også viktig at de som skal ha innreise basert på unntaket for KIKS (kritisk infrastruktur og kritiske samfunnsfunksjoner, journ. anm), også får dette. Årsaken til at vi stusset i dette tilfellet, var fordi [sladdet] her påpeker at de har fått godkjent innreise tidligere ved å bruke samme dokumentasjon.»

Sjøfartsdirektoratet ga innslipp

Men mens departementene brevveksler om hvem som skal vurdere snacksprodusentens prekære situasjon, har Maarud søkt en helt annen ordning hos Sjøfartsdirektoratet, og fått sine folk inn, bekrefter HR-sjef Cathrine Moksnes i Maarud.

– Maarud har hatt behov for teknisk personell for igangsetting av en ny produksjonslinje på vår fabrikk i Sør-Odal. Linjen skal produsere snacks, sier hun.

– Dersom personell med den teknisk spisskompetansen ikke hadde fått innreise for å bistå oss, ville det ha medført betydelige økonomisk tap for Maarud i tillegg til mulig tap av arbeidsplasser.

– Hvor ofte, og når, har det gått greit før?

– Tidligere i år har kritisk personell med teknisk spisskompetanse fra Storbritannia fått innreise gjennom UD sin ordning, hvor man ved å fremvise et dokument med begrunnelse ved ankomst Gardermoen blir vurdert i forhold til om man har gyldig innreisegrunn eller ikke. Det har fungert for oss, men det er en noe uforutsigbar ordning, sier Moksnes, som ikke ønsker å gi ytterligere detaljer om hendelsen på Gardermoen.

NHO: Vanskelig å se noe mønster

Administrerende direktør Petter Haas Brubakk i NHO Mat og drikke bekrefter at de har mottatt flere henvendelser om problemet.

– Ja, det har vi. Volumet har ikke vært stort, men i en situasjon som dette er jo uforutsigbarhet selvfølgelig ikke gunstig for produsentene, sier han.

Administrerende direktør Petter Haas Brubakk i NHO Mat og drikke.

Brubakk understreker at ikke alle utlendinger som jobber i næringsmiddelindustrien skal komme til landet nå, men at de som er kritiske for å sikre kontinuiteten i forsyningen må få slippe inn.

– En god del av produksjonslinjene i maskinparken er produsert i utlandet. Det har ofte gått bra, men noen ganger har det ikke gått bra, og det er vanskelig for oss å se noe mønster i når det ikke har gått bra. Det ser ut som tilfeldigheter og vel mye skjønn på grensen. Da får man en opplevelse av å være kasteball mellom myndighetsorganer som sier «dette er ikke vårt bord».

NFD: Snevert unntak

Hos Næringsdepartementet viser kommunikasjonsrådgiver Yngve Angvik til at unntaket for kritiske samfunnsfunksjoner gjelder for utlendinger «hvis [fysiske] tilstedeværelse i riket er strengt nødvendig for å kunne opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner eller ivareta befolkningens grunnleggende behov».

– Loven legger dermed opp til en konkret vurdering av hver enkelt person, og ikke slik at man kan unnta hele virksomheter eller avdelinger, skriver Angvik i en e-post til E24.

Bedriftene må selv dokumentere at deres ansatte oppfyller vilkårene i det snevre unntaket, understreker Angvik. Samtidig kan ikke NFD gi særlige unntak basert på egen vurdering av situasjonen, skriver han.

– Det er politiet i grensekontrollen som vurderer dokumentasjonen opp mot kravet og vilkårene i unntaket. Derfor ble henvendelsen det er gitt innsyn i, oversendt Justis- og beredskapsdepartementet som ansvarlig for innreiseregelverket, politiet og UDI.

Justisdepartementet viser på sin side til at det er forskjell på ordningen til Sjøfartsdirektoratet og de kritiske samfunnsfunksjonene som vurderes av politiet på grensen.

Dessuten finnes Landbruksdepartementets ordning om unntak fra innreiserestriksjonene for grøntnæringen, opplyser senior kommunikasjonsrådgiver Andreas Skjøld-Lorange.

– Siden det er etablert ulike ordninger med ulikt formål og virkeområde, vil det kunne være noen som ikke kommer inn under den ene ordningen, men som kommer inn under en annen ordning. Justis- og beredskapsdepartementet, sammen med de andre departementene, vurderer fortløpende status på unntaksordningene, for å ivareta behovet for at disse er forutberegnelige, både av etterlevelses- og kontrollhensyn, skriver Skjøld-Lorange i en e-post.

Departementet har fått spørsmål om det råder en usikkerhet om reglene, og om hvorfor Maarud ble nektet innreise med samme dokumentasjon som de tidligere har sluppet inn med. Departementet har ikke besvart disse spørsmålene.

Publisert: