Ser løsningen på hjemfall

Fritak for alle eiere, så lenge de ikke selger kraftverket. Det kan løse Regjeringens hjemfallstrid med ESA.

Publisert:

Tidligere olje- og energiminister Finn Kristensen (Ap) kaster seg inn i debatten om hjemfall av kraftverk. Han vil rette seg etter EFTA-domstolen ved å behandle kommunale og private kraftverk likt.

Hjemfall betyr at et kraftverk skal leveres vederlagsfritt til staten etter et gitt antall år.
Men samtidig prøver Kristensen å hjelpe Regjeringen ut av den politiske kattepinen ved å forslå at hjemfall pålegges ved salg av kraftverk. Hvis dagens kommunale og private eiere sitter helt stille, kan de etter forslaget ha kraftverkene til evig tid.
Dom

EFTA-domstolen i Luxembourg slo for en måned siden fast at Norge ikke kan behandle private og kommunale eiere av kraftverk forskjellig. Det har skapt stor frykt i eierkommunene for at også de må levere kraftverkene sine til staten en gang i fremtiden.
Kristensen mener at debatten så langt har vært dominert av kommunenes frykt. Det synes han er rart, når man kan snu problemet 180 grader.
- Allerede er det sånn at 94 prosent av kraftressursene er offentlig eiet, av kommuner eller staten. For oss som er opptatt av at det offentlige skal eie disse ressursene, er det et godt utgangspunkt, sier han.
Vilkår

Da mener Kristensen det er lite fornuftig å skape usikkerhet. I stedet foreslår han evig eierskap for alle, også for private eiere. Men han vil innføre en helt sentral betingelse: De må ikke selge kraftverket.
- Man kan heller ha en lov som sikrer dagens eiere til evig tid, så sant de ikke selger. Under kan det ligge et premiss om at salg vil utløse hjemfall, at staten skal overta anlegget etter 20, 30 eller 60 år. Dersom kommunene selger, vil disse kraftverkene også etter hvert tilfalle staten, sier han.
På den måten sikres den likebehandlingen EFTA legger vekt på.
Stabilt

Kristensen regner også med at forslaget hans vil sikre et stabilt offentlig eierskap i energisektoren. Det vil bli mindre attraktivt å kjøpe et kraftverk som etter noen år skal tilfalle staten.
Han liker ikke den løsningen som er blitt mest diskutert, nemlig at også kommunale kraftverk dekkes av hjemfallsretten. Da vil staten få svært mange kraftverk på kort tid, i og med at mange av verkene er bygget omtrent samtidig. Minst like viktig er kommuneøkonomien. Mange kommuner er avhengig av utbytte fra kraftverket.

Kommunene er positive

KS var del av et mindretall som gikk inn for den såkalte transaksjonsmodellen i et offentlig utvalg som leverte rapport i 2004. Den gir fremtidig hjemfall for dagens kommunale kraftverk bare hvis de blir solgt.
Det nye i Kristensens forslag er at han også gir private eiere evig eierskap så lenge de ikke selger. Adm. direktør Olav Ulleren i KS ser positivt på forslaget.
- Vi har vært åpne for ulike varianter av transaksjonsmodellen. I dette ligger også hensynet til likebehandling av kommunale og private eiere. Vi er derfor åpne for å diskutere Kristensens forslag, sier han.
- Hvilke problemer ser du ved hans forslag?
- Ulempen fra et offentlig ståsted er at en del nært forstående hjemfall av private kraftverk ikke vil inntreffe. Det er en ulempe både for staten og foreierkommunene ved at de mister inntil tredjedelen av kraftverkets verdi, sier han.
Jurister og andre som har jobbet med hjemfallsretten, kjenner igjen en del av Kristensens tanker fra utredningen i 2004.
- Status i dag er at vi ikke har hjemfall, sier jusprofessor Finn Arnesen ved Universitetet i Oslo.
Det begrunner han med at EØS-avtalen setter EUs lover over norsk lov der det måtte være konflikt. Derfor er spørsmålet heller hvordan man eventuelt kan gjeninnføre hjemfall.
- Dette er ikke det dårligste alternativet, sier professor Lars Thue ved Handelshøyskolen BI om Kristensens forslag. Han mener at staten heller burde vurdere å kjøpe ut de private eierne.

Publisert: