Hoksrud om Flytoget: «Grunn til stor bekymring»

Transportkomiteens nestleder ba om svar på hvordan Flytoget skal sikres likebehandling når togselskapene støttes ut av coronakrisen. Det gjør det allerede, mener Hareide.

Bård Hoksrud (Frp) venter nå på svar fra samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF). Her fra en muntlig spørretime i Stortinget i februar.
Publisert:

I et skriftlig spørsmål til samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) etterspør stortingsrepresentant Bård Hoksrud (Frp) hvordan regjeringen vil sørge for at Flytoget behandles på lik linje med øvrige togselskaper.

Bakgrunnen for spørsmålet er at Flytoget, etter en ny vurdering av støtten til togselskapene, har blitt tilbudt støtte for én avgang i timen.

Det mener de er konkurransevridende forskjellsbehandling til fordel for de andre togselskapene, som nå får dekket 95 prosent av sitt økonomiske tap som følge av passasjerfallet i coronapandemien.

Les også

Jernbanetilsynet frykter monopolsituasjon i togtrafikken: Flytoget får støtte for én avgang i timen

Oppfølging

Hoksrud påpeker at Stortingets flertall ved flere anledninger har oppfordret regjeringen til å følge opp dette, senest ved behandlingen av statsbudsjettet for 2021, gjennom et såkalt anmodningsvedtak, som lyder:

«Stortinget ber regjeringen sørge for at Flytoget omfattes av ordningen med offentlig kjøp som kompensasjon for tapte billettinntekter, på lik linje med øvrige togselskaper.»

«Det kan virke som om denne føringen ikke er lagt til grunn når Jernbanedirektoratet har utformet et forslag til tilleggsavtale med Flytoget for 2021», skriver Hoksrud i sitt spørsmål til Hareide, og fortsetter:

«Jeg viser til omtale av dette i E24 den 28. februar. Det er overraskende at den foreslåtte tilleggsavtalen ikke legger opp til likebehandling av Flytoget på lik linje med de andre togoperatørene, i tråd med flere merknader og et anmodningsvedtak fra Stortinget og supplerende tildelingsbrev fra Samferdselsdepartementet av 25.01.21.»

Les også

Flytoget uten støtte i 2021: Hareide har bedt om ny vurdering

– Sikrer ikke likebehandling

I et brev til Samferdselsdepartementet 5. mars, som E24 har fått innsyn i, forklarer Flytoget at de hadde et bokført underskudd på 41 millioner kroner i januar.

«Forskjellen på tilleggsavtalen Flytoget er tilbudt, med en kompensasjon på 11 millioner kroner (maksimumsgrense) og tilleggsavtalene de øvrige togselskapene har fått, med dekning av 95 prosent av underskuddet, utgjør 27,95 millioner kroner for én enkelt måned», skriver Flytoget i brevet.

«Dette står i grell kontrast til at Flytogets grense på tapsinndekning er på 26,8 prosent.»

Også Hoksrud viser til inntektstapet og at Flytoget har fått et tak på 11 millioner, i motsetning til de andre selskapene.

«Hva er grunnen til at statsråden ikke sørger for at Statens jernbanetilsyns påpekning om konkurransevridende virkninger som følge av utformingen av ordningen med tilleggsavtaler i 2021 følges opp», spør Hoksrud.

Han mener det er grunn til stor bekymring når Jernbanetilsynet advarer om at Flytoget kan forsvinne fra markedet.

«Flytoget er et tilbud som er svært godt likt av de reisende, er mest punktlig og gir store overskudd til eier (staten) i normalår. Det vil være veldig uheldig om forskjellsbehandling av togoperatører skal føre til at den delen av norsk jernbane som fungerer godt, blir utradert», skriver Hoksrud.

Tomme seter på Flytoget i mai 2020. Selskapet taper anslagsvis 40 millioner kroner i måneden på passasjerfallet.

– Litt spesielt

Overfor E24 påpeker Hoksrud måten Flytoget har blitt ekstra rammet av den svært lave flytrafikken.

– Det er jo ikke helt nedstengt, men tilnærmet stengt på flyplassen i forhold til normalen. Når oppgaven er å frakte folk til og fra flyplassen blir nesten det samme som å si at det er totalt nedstengt for Flytoget også, sier Hoksrud.

Han stusser over at regjeringen ikke har fulgt opp anmodningsvedtaket fra behandlingen av statsbudsjettet.

– Vi har hatt god dialog med Flytoget og de andre aktørene, men jeg synes det er litt spesielt at regjeringen ikke velger å ta innover seg de merknadene som har kommet.

– Anmodningsvedtak er et sterkere virkemiddel enn en merknad, og betyr at de skal følge opp. Da skal regjeringen komme tilbake og svare på hvordan de har fulgt det opp. Anmodningen kom som en konsekvens av at de ikke fulgte opp merknaden.

Han kaller det trist at pandemien kan føre til vanskeligheter for Flytogets muligheter i en kommende anbudskonkurranse om strekningen mellom Oslo og Gardermoen.

– Det kan være staten sparer penger nå, men blir sittende igjen med en dyr regning etterpå. Flytoget har levert et godt tilbud, og det er synd hvis de ikke har muligheten lenger fordi de blir forskjellsbehandlet, sier Hoksrud.

Les også

Flytoget anklaget regjeringen for lovbrudd i november – har fortsatt ikke fått svar

Hareide: – Kan ikke kjøpe et togtilbud utover mandatet

Fredag formiddag ble Knut Arild Hareides svar på Hoksruds spørsmål publisert på Stortingets nettsider.

Han sier at han har bedt Jernbanedirektoratet følge opp Stortingets anmodningsvedtak.

«Pandemien har rammet Norge hardt, men den har ikke rammet likt. Hva som utgjør et nødvendig togtilbud vil naturlig nok variere mellom togselskapene», svarer Hareide.

Han sier seg enig med Hoksrud i at Flytoget leverer et godt tilbud som har gitt dem overskudd over flere år.

Likevel er det opp til Flytoget å redusere tapet, mener Hareide.

«Selskapet velger nå å opprettholde et togtilbud med større kapasitet enn antall reisende skulle tilsi, for å unngå tap av markedsandeler ved at selskapets kunder etablerer nye reisevaner under pandemien.»

«Dette er en beslutning selskapet står fritt til å ta, men staten kan ikke kjøpe et togtilbud som går utover det som er mandatet for ordningen. Togtilbudet er også redusert for andre togselskaper, eksempelvis er antall avganger på alle fjerntogstrekninger redusert og det kjøres færre avganger i Osloområdet.»

Hareide skriver videre at nivået på støtten ikke kan regne med hva som trengs for at togselskapene skal kunne delta i fremtidige konkurranser.

«Flytoget kan ikke motta et vederlag utover det som er nødvendig for å opprettholde et nødvendig togtilbud under pandemien, og må behandles etter likeverdige kriterier som de andre operatørene», svarer samferdselsministeren.

Samferdselsdepartementet har fått oversendt Hoksruds øvrige kritikk, men har så langt ikke kommet tilbake med kommentarer.

Publisert: