Skjønnslignet til trygd og uførhet

Det lokale ligningskontoret var ikke interessert i Hans Norums versjon av historien, og førte ham til konkurs. Da bostyrer for konkursen konkluderte med at ligningen var feil, ville ikke ligningskontoret høre mer om saken. Skatteyter Hans Norum føler seg helt uten rettssikkerhet.

Takket være gode venner har han fortsatt kontakt med hestene han måtte selge da kemneren slo ham konkurs. Bare i kontakten med "Rare Gift" og de andre på stallen greier Hans Norum glimtvis å glemme skattegjelden som ødela livet hans.
Publisert:

- Jeg har en summetone bak i hodet. Den har vært der siden alt dette begynte, sier Hans Norum. Han tar seg en røyk, sittende på en plaststol utenfor stallen til en bekjent i Råde. Den daglige kontakten med hester holder Hans Norum oppe. I stallen glemmer han glimtvis skattegjelden som har ødelagt livet hans.
Påplussingen av inntekt og skjønnsligningen er urettmessig, mener borevisor Bjørn R. Klock, som gjennomgikk ligningen da Norum ble slått konkurs.

1990-95: Drømmen om et travsenter ble til et mareritt

Hans Norum hadde kjørt drosje i 20 år i Oslo da han i 1990 startet oppbyggingen av et treningssenter for travhester i Råde. Så lenge han skattet til Oslo godtok Oslo ligningskontoret travsenteret, etter hvert med ansatte trenere og over 20 hester, som næring. I 1994 solgte han hytta og leiligheten i Oslo, flyttet til Råde og satset mer av egen arbeidskraft på Stall Norum, parallelt med at han kjørte drosje.
Ligningskontoret i Råde, som senere er innlemmet i Moss ligningskontor, nektet å godta selvangivelsen for 1994. Ligningsfunksjonæren trodde Hans Norum tjente mer på drosje enn Norum hadde oppgitt, og ville ikke godta travsenteret som næring, slik at Norum fikk fradrag for underskudd.
- Jeg fikk fjorten dager på å svare, regnskapsføreren var på ferie. Jeg svarte så godt jeg kunne, men tydeligvis ikke godt nok, forteller Norum.
Han fikk en ekstraskatt på 300 000 kroner, pluss 60 prosent tilleggsskatt. Han klaget til ligningsnemnd og overligningsnemnd, og tapte begge steder. Han gikk til rettssak og tapte i tingretten.

1997: Da Norum gikk til rettssak, holdt ligningskontoret tilbake dokumenter

Hans Norum hadde levert inn justerte regnskaper for hest og taxi og vedlagt sine forklaringer på hvorfor han mente ligningskontoret tok feil da de skjønnslignet ham. Disse dokumentene ble ikke lagt frem for ligningsnemndene, og de ble ikke utlevert på anmodning fra Norum før rettssaken. Norum hadde ikke kopier, og først dagen før saken skulle opp ble de frigitt, så sent at retten avviste dem som bevis.
Norum byttet advokat etter rettssaken, til Arne Nyhaug. Dels kjente Nyhaug ikke til treneringen, dels visste han at lagmannsretten ikke ville godkjenne nye bevis i saken og han visste at Norum knapt hadde råd til å betale advokat. Etter råd fra Nyhaug anket Norum ikke.

2003: Kemneren slo Norum personlig konkurs

Fra 1994 og til og med 2004, med unntak av ett år, ble Hans Norum ilagt en tilleggsskatt som i snitt utgjorde 2-300 000 kroner i året. Norum greide ikke å betjene hele skattegjelden. I 2003 begjærte kemneren ham personlig konkurs. Norum måtte selge bilene, hestene og hesteutstyret. Huset var allerede belånt med 800 000 for å innfri skattekrav. Travsenteret hadde gått mer eller mindre i oppløsning. Hans Norum fikk store fysiske og psykiske problemer.
Under bobehandlingen fikk Norum tung faglig støtte. Moss tingrett oppnevnte Advokatfirmaet Hulaas i Moss som bostyrer, der advokat Kristian Voie Danielsen behandlet konkursen. Voie Danielsen synes konkursen virket så merkelig at han ba tingretten oppnevne en borevisor for å vurdere grunnlaget for skattegjelden. Etter å ha gjennomgått ligningen, fastslo borevisor Bjørn R. Klock:

"Vi er av den oppfatning at den gjennomførte ligningen for 1994 bygger på et faktisk uriktig grunnlag. (...) Mange av disse påståtte usikkerhetene skyldes helt åpenbart en manglende vilje eller evne til å sette seg inn i de faktiske forhold. (. . .) Etter vår noe overfladiske gjennomgang av ligningen for de øvrige årene, sitter vi igjen med det inntrykk at det også for disse årenes vedkommende kan være gjort til dels betydelige feil fra ligningskontorets side."

2004: Nav anmeldte ham for trygdesvindel

Hans Norum øynet et håp: Endelig kunne ligningen tas opp igjen. Håpet brast da ligningskontoret plusset på inntekten hans kraftig også i 2003.
- I 2003 og 2004 smalt de på meg en over 700 000 kroner i inntekt, enda de visste at jeg var under konkursbehandling, forteller Norum. Med denne ekstraskatten ville Hans Norum være konkurs selv om han fikk omgjort 1994-ligningen. I boet rant pengene ut. Bostyrer og borevisor hadde begrenset anledning til å engasjere seg mer i Norums sak. Ingen kunne betale dem.
Da konkursboet ble gjort opp i 2004 og 2005 levde Norum av attføringspenger. Han tenkte ikke på annet enn konkursen og den voksende skattegjelden. Forutsetningen for attføringspenger var at han fulgte arbeids- og trygdeetatens opplegg med et brevkurs i voksenpedagogikk. Hans Norum maktet ikke følge opp kurset og leverte ikke sykemelding slik han skulle gjort. Norums fastlege Line Brekke sier Norum på dette tidspunkt var inne i en depresjon utløst av omstendighetene rundt ham, og typisk for depresjonen ba han ikke om hjelp da det sto på som verst.
Nav tok fra ham trygden og anmeldte ham for trygdesvindel av 240 000 kroner. Siden han hadde droppet ut av kurset, hadde han urettmessig fått utbetalt trygd, mener Nav. Kurset kostet 10 000 kroner, som Hans Norum nå betaler tilbake i månedlige avdrag.
Hans Norum hadde klaget på ligningen hvert år, med unntak av ett, siden 1994, men alltid møtt veggen i ligningsnemnd og overligningsnemnd. Med assistanse fra borevisor Bjørn R. Klock, Norums advokat Arne Nyhaug og advokat Jørn Uggerud fra Hjort, som var innleid for anledningen, vant Norum endelig frem i fylkesskattenemnda med 2003-ligningen. 2003-inntekten ble justert ned igjen til det han selv hadde oppgitt. Da 2004-ligningen ga enda større påplussinger, ble den lokale overligningsnemnda instruert av fylkesskattenemnda til å rette det tilbake igjen.
At ligningene fra 2003 og 2004 er tilbakejustert med tilsammen 700 000 kroner er ennå ikke registrert hos skatteoppkreveren, der Nav henter sin informasjon. Det vil si: Det ble rettet opp like etter at Aftenposten hadde kontaktet Skatt Øst for å få kommentarer til denne saken.
- Jeg har vært i avhør og nektet for skyld, og jeg har lagt frem omgjort ligning for 2003 og 2004. Da de tok fra meg trygden, var jeg uten inntekt i 10 måneder. Jeg levde på tante og samboer. Det var dager da jeg nesten ikke hadde mat, forteller Norum. Trygdesvindelsaken venter nå på påtalemessig vurdering.

2008: Skattegjelden er fortsatt på 1 million kroner

I 2005 og 2006 har det ikke vært noe tull med ligningen. Den systematiske skjønnsligningen av Norum har opphørt. Men Hans Norums problemer er ikke over. Han har betalt over 1 million kroner i tilleggsskatt til kommunen, og har fortsatt en skattegjeld på rundt 1 million kroner.

"Det kan, slik jeg oppfatter det, vanskelig være i skattekreditors interesse at en feilaktig ligning blir stående med de følger dette får for skatteyter.", skrev advokat Kristian Voie Danielsen hos bostyrer til Moss ligningskontor 30. juni 2004. Han minnet om at feilaktige ligningstall hadde dramatiske følger for Norum, at ligningskontoret på eget initiativ kunne rette feil selv om forholdet var "foreldet" og han ba om et møte mellom ligningskontor, borevisor og bostyrer. Brevet ble besvart av ligningsfunksjonæren som foretok 1994-ligningen, og undertegnet bare av ham. Svaret var at det forelå en rettskraftig dom, og da var det ikke mer å snakke om. Kristian Voie Danielsen fikk ikke noe møte og var nødt til å legge ligningskontorets tall til grunn for utbetaling til kreditorene.
Kristian Voie Danielsen bekrefter at Norum var uten inntekt da ligningskontoret ila Norum tilleggsskatt på flere hundre tusen kroner i 2004. Norums trygd gikk da inn på sperret konto, strengt porsjonert ut av Voie Danielsen.
Fylkesskattekontoret har også nektet å ta i 1994-ligningen, og viser nå til foreldelsesfristen på 10 år. På skattegjelden fra 1994 er det ingen foreldelsesfrist. Norum betaler fortsatt på den.

"Skatteetaten skal være imøtekommende og løsningsorientert", skrev regiondirektør Ann Kjersti Kjela Sletten i Romerikes Blad 31. januar i år. Avisinnlegget ble av Hans Norums medhjelpere brukt som brekkstang for å få et møte på høyere nivå i den omorganiserte ligningsetaten, nå kalt Skatt Øst. I juli 2008 fikk Hans Norum legge frem saken sin. I neste uke er han lovet et nytt møte med Skatt Øst.

2008: Han ville så gjerne sluppet uføretrygd

"Det er hans psykiske helse og manglende evne/styrke til å ta vare på sin situasjon, som har ført ham inn i stadig større problemer", heter det om Hans Norum i et notat fra trygde- og arbeidsetaten Nav fra mars 2008. En teamleder fastslo at "de byråkratiske problemene" Norum var involvert i hadde svekket hans helse. Hun anbefalte "tilpasset arbeid", for det ville være synd å sette ham på uføretrygd, mente hun.
Det ble uføretrygd, og når trygden kommer, skal Hans Norum unne seg en god middag, for han har hatt dårlig råd så lenge. Men han ville så gjerne ha sluppet uføretrygd. Han følte at han hadde ressurser og krefter, og skulle fått startet virksomhet igjen, bare misforståelsen på ligningskontoret ble oppklart. Men den er aldri blitt oppklart.

- Jeg hadde hestene, det var en fin stamme. Jeg kunne spart opp en liten reserve og kommet på fote igjen. Men nå ser det ut som jeg må på uføretrygd. Skattesaken har ødelagt meg. Jeg har ikke vært hos tannlegen på 14 år, langt mindre på ferie. Jeg har vært levende død i 14 år, sier han.

Ligningskontoret:

Skatteetaten vil ikke kommentere Hans Norums sak. De viser til taushetsplikten.

Utstyrt med fullmakt fra Hans Norum til å oppheve taushetsplikten i hans sak og sørge for "tilgang til alle opplysninger", har Aftenposten konfrontert Skatt Øst med Hans Norums sak. Ti konkrete spørsmål er etter muntlig kontakt sendt skriftlig både til seksjonssjef Egil Paulsen i Skatt Øst, og flere underordnede i Østfold som tidligere har jobbet med saken.
Skatt Øst nekter å kommentere Hans Norums sak, med henvisning til taushetsplikten. I en svarmail fra informasjonssjef Karin Røn i Skatt Øst, klarert på høyeste hold, heter det at "Selv om skattyter samtykker i at ligningsmyndighetene offentliggjør opplysninger vedrørende hans ligning, har vi ikke mulighet til å delta i offentlige debatter om behandlingen av konkrete skattytere."

Seksjonssjef Egil Paulsen opplyser imidlertid at han - på bakgrunn av de spørsmål Aftenposten har stilt - har fått i oppdrag å vurdere om det er grunnlag for å ta Hans Norums sak på nytt.

At det kan fremstå litt påfallende at en henvendelse fra Aftenposten utløser en ny vurdering av Hans Norums sak når mange års påtrykk fra Hans Norums side har vært forgjeves, vil Skatt Øst ikke kommentere. Informasjonssjef Karin Røn sier imidlertid:
- Det er viktig at våre skattytere føler seg rettferdig behandlet, og all saksbehandling skal selvfølgelig være i henhold til gjeldende forvaltningsrett. Vi mener at så også er tilfelle her.

- Dere mener at gjeldende forvaltningsrett er fulgt her?

- Det kan jeg ikke kommentere, for det går på enkeltsaker.

- Har dere fulgt god forvaltningsskikk?

- Vi kan ikke gi noen ytterligere kommentarer.

- Skal taushetsplikten verne skattyter eller ligningsfunksjonærer?

- Reglene er utformet med det formål å sikre skattyters rettssikkerhet, men er også viktig i forhold til deres tillit til skatteetaten, svarer Karin Røn.

"Har knapt sett noe verre"

- Jeg har opplevd litt av hvert som revisor, men dette er noe av det verste jeg har sett, fortsetter Klock. Han ble oppvent som borevisor av Moss tingrett etter at Hans Norum var slått personlig konkurs i 2003.
- Jeg innrømmer at jeg var mer enn skeptisk da jeg begynte å arbeide med dette boet. Det var skrevet mye negativt både om hestenæringen og taxinæringen, og kombinasjonen av disse næringene gjorde meg ikke mindre skeptisk. I løpet av relativt kort tid forsto jeg imidlertid at Hans Norum var dypt urettferdig behandlet.
Klock sier han var skremt over hvor overfladisk ligningskontoret hadde arbeidet. Det ble fra saksbehandlerens side ikke tatt hensyn til dokumenterte feil, under henvisning til at det skulle være så mange andre usikkerheter forbundet med regnskapene. Klock er av den oppfatning at mange av disse påståtte usikkerhetene helt åpenbart skyldes en manglende vilje eller evne til å sette seg inn i de faktiske forhold. Det synes han er skremmende.

Feil dom.

Den rettskraftige dommen fra 1994-ligningen er etter Klocks oppfatning "helt åpenbart er feil".
- En medvirkende årsak til denne dommen er at ligningsmyndighetene, uvisst av hvilken grunn, trenerte utleveringen av viktige dokumenter, slik at disse ikke ble godkjent som bevis i rettssaken, sier Klock.
Bjørn R. Klock bisto senere Hans Norum, sammen med advokat Jørn Uggerud, da Norum klaget på det lokale ligningskontorets skjønnsligning for 2003 og 2004. Da fikk Hans Norum for første gang medhold. Siden har både Klock og Uggerud prøvd å hjelpe Norum ved flere anledninger, uten å ta betalt for det, fordi de mener Norum er urimelig behandlet.
- Det virker som om ligningsmyndighetene har behandlet Hans Norum på verst tenkelige måte. De har ikke ønsket å forstå de faktiske forhold. Det virker som om de bevisst har forsøkt å tolke det Hans Norum har kommet med i verste mening, sier advokat Jørn Uggerud i Advokatfirmaet Hjort.

Dårlig skjønn.

- Skjønnsligningen for 2003 og 2004 viser at selve skjønnet det lokale ligningskontoret har utvist er mangelfullt. Det er påfallende hvordan ligningskontoret skjønnslignet Hans Norum mens han var under konkursbehandling og ikke eide nåla i veggen, fortsetter Uggerud. Han mener det er sterkt kritikkverdig at ligningsetaten ikke har akseptert å ta opp igjen flere av Norums ligninger etter 1994 etter det som skjedde i 2003 og 2004.
Hans Norums regnskapsfører har i noen tilfeller levert Norums selvangivelse for sent, og klager har i noen tilfeller kommet etter fristens utløp. Jørn Uggerud mener likevel ikke at dette rettferdiggjør den systematiske skjønnsligningen år etter år. Advokaten mener ligningskontoret har opptrådt svært formalistisk og aldri har lagt godviljen til.
- Ligningskontoret har ikke ønsket å gå inn i realitetene i saken, sier han.
Advokat Uggerud forventer at dialogen som nå er innledet med Skatt Øst fører til at Hans Norums ligning for de siste ti årene gjennomgås på nytt. Han mener også skattefogden bør ettergi Norums skattegjeld i den utstrekning skattegjelden ikke fullt ut faller bort etter endringer i de siste ti års ligninger.

Les flere nyheter på E24.

Publisert:
Gå til e24.no