Kommunen er festebrems

To hytteeiere i Nore og Uvdal har stevnet kommunen for retten. Kommunen nekter dem å innløse festetomter.

Publisert: Publisert:

Nore og Uvdal kommune har i et enstemmig kommunestyrevedtak avgjort at alle søknader om innløsning av festede fritidsboligtomter skal avvises på prinsipielt grunnlag, skriver Hus & Bolig, medlemsbladet til Huseiernes Landsforbund. - Nore og Uvdal kommune avviser alle krav om innløsning i henhold til tomtefestelovens bestemmelser, lyder vedtaket. Tomtefesteloven gir etter en viss tid festeren mulighet til å innløse tomten til 40 prosent av markedsverdi eller 30 ganger festeavgiften. Samtidig gir Grunnloven den som får ekspropriert en eiendom rett til full erstatning. - Helt utrolig at en kommune kan gjøre noe slikt, sier advokat Arild Ruus Simensen i Tomstefesteforbundet. - Det er helt spesielt at en kommune så til de grader går imot Stortingets intensjoner. Stortinget og Regjeringen har klart signalisert at festernes rettigheter skal styrkes, blant annet gjennom de siste endringene i tomtefesteloven, sier han. Ordfører i Nore og Uvdal kommune, Eli Hovd Prestegården (SP) ser imidlertid ikke noe problem med at kommunen er stevnet for retten. Hun mener heller ikke at kommunen handler på tvers av det som var Stortingets intensjoner da loven ble vedtatt. - Det er det delte meninger om. Etter vår mening er det stor forskjell på bolig- og hyttetomter. Jeg forsvarer gjerne den enkeltes rett til å få kjøpe tomten boligen hans eller hennes står på, men jeg synes ikke det kan sidestilles med fritidsboliger. Det dreier seg om stor summer for kommunen. Prestegården synes det er urimelig at innløsningssummen er så lav i forhold til reell verdi. Hun synes også det er riktig at kommunen prøver saken på vegne av de private grunneierne som ikke ville ha råd til å ta en slik sak gjennom rettssystemet. Kommunen eier selv 360 festetomter, men i kommunen er det totalt 250 bortfestede hyttetomter. Hvis man anslår en gjennomsnittsverdi på 200 000 kroner, dreier det seg totalt om verdier på 500 millioner kroner. Nylig avsa Oslo tingrett en dom som konkluderte med at tomtefestelovens paragraf 33 ikke er forenlig med Grunnloven. I den saken var det et sameie som ville forlenge en festeavtale som var i ferd med å løpe ut. Justisminister Knut Storberget som var pådriver for å styrke festernes rettigheter, ville ikke kommentere saken fordi den skal behandles av rettsapparatet.

Publisert: