Eks-direktør må i fengsel etter innsidehandel

Høyesterett skjerper straffen mot tidligere Aker Drilling-sjef.

MÅ I FENGSEL: Tidligere direktør i Aker Drilling, Geir Atle Sjøberg, må i fengsel på grunn av innsidehandel. Det har Høyesterett nå slått fast.
Publisert:

Tidligere konsernsjef i Aker Drilling, Geir Atle Sjøberg, er i Høyesterett dømt til 45 dagers ubetinget fengsel for innsidehandel med obligasjoner.

- Sjøberg har beklaget hele tiden og ønsker legge dette bak seg. Han er selvfølgelig lei seg for at straffen ble gjort ubetinget, sier hans forsvarer, Christian B. Hjort, til E24.

Sjøberg er dømt for å ha kjøpt obligasjoner i eget selskap selv om han på kjøpstidspunktet hadde informasjon om at selskapet ville bli kjøpt av Transocean.

- Viktig signal

I dommen fra Høyesterett heter det at det er «helt sentralt at investorene kan ha tillit til obligasjonsmarkedet» og at «Sjøbergs innsidehandel var egnet til å svekke tilliten til markedet».

I dommen heter det også at Sjøberg, da han ble konfrontert med lovbruddet, straks tilsto og samarbeidet med Økokrim. Retten peker på at dette tillegges vekt i formildende retning ved straffutmålingen.

- Høyesterett har gitt et viktig signal om at det skal reageres klart og strengt også ved innsidehandel i obligasjoner og at det skal resultere i ubetinget fengselsstraff, sier førstestatsadvokat og representant for påtalemyndigheten, Hans Christian Koss, til E24.

Likt for innsidehandel i aksjer og obligasjoner

Sjøberg er tidligere dømt til 30 dagers betinget fengsel i tingretten og lagretten. Økokrim la imidlertid ned påstand om sju måneders fengsel, hvorav fire skulle være ubetinget, og anket til Høyesterett over straffutmålingen.

- Økokrim har bommet nokså grovt i sin påstand og jeg savner at Høyesterett problematiserer dette. Sjøberg er glad for at Høyesterett slutter seg til tingretten og lagretten i at forholdet var langt mindre straffverdig enn Økokrim la opp til, sier Sjøbergs advokat, Christian B. Hjort, til E24.

- Høyesterett har ment at straffen skal være noe mildere enn påtalemyndigheten har ment og det tar vi til etterretning, er Økokrims Hans Christian Koss svar på påstanden fra Hjort.

- Likt behov for tillit

Tingretten og lagretten la begge ved straffeutmålingen vekt på at gevinstmuligheten ved investeringer i aksjemarkedet er «dramatisk større» enn i obligasjonsmarkedet, noe som trolig påvirket straffutmålingen.

I dommen fra Høyesterett heter det imidlertid at «gevinstpotensialet ved innsidehandel i obligasjoner vil kunne være betydelig», og det slås fast at normen for straffutmåling ikke skal være forskjellig for innsidehandel i obligasjoner og andre finansielle instrumenter enn for aksjer.

- Høyesterett stadfester at obligasjonseiernes behov for tillit til et velfungerende og rettferdig marked er like beskyttelsesverdig som aksjonærenes, sier førstestatsadvokat Koss.

Publisert: