Ny rapport: Store svingninger i oppdrettsnæringen taler mot ekstraskatt

Høy risiko og historisk lav egenkapital må tas inn i vurderingen av grunnrenteskatt for oppdrettsnæringen. Det er blant konklusjonene i rapporten Junior Consulting har gjort på oppdrag for Salmar.

OMSTRIDT: Oppdrettsnæringen har vært hjørnesteinen for en rekke kystsamfunn. Nå er det kamp om superprofitten de har hatt de siste årene taler for å innføre en ekstraskatt.

Foto: Terje Bendiksby NTB scanpix
Publisert:

Oppdrettsnæringen har de siste årene hatt svært gode år, med store overskudd og solide driftsmarginer. Det er blant årsakene til at Stortinget har bedt om en utredning av grunnrenteskatt for oppdrettsnæringen (se faktaboks).

Denne skal være ferdig i høst, men allerede nå har ulike miljøer sett på hvordan en ekstraskatt vil påvirke oppdrettsnæringen.

«I et historisk perspektiv er oppdrettssektoren nå på toppen av en syklus der en rekordhøy laksepris holder lønnsomheten svært høy», er blant hovedkonklusjonene i rapporten fra Junior Consulting.

At store deler av laksen eksporteres til utlandet gjør at pris, valuta, markedstilgang og sykdomsproblemer, gjør at de mener næringen er ekstra utsatt for sjokk.

«Ved en prisreduksjon vil det ikke være mulig å begrense tilbudet for å tilpasse seg prisfallet umiddelbart. Dagens produksjon forutsetter et visst fremtidig prisnivå som har stor usikkerhet knyttet til seg».

Oppdragsgiver er SalMar ASA, men Junior Consulting understreker selv at rapporten er utarbeidet på et selvstendig grunnlag. Junior Consulting er et konsulentselskap bestående av studenter ved NTNU.

Peker på risiko

Blant argumentene for å innføre en grunnrenteskatt i oppdrettsnæringen, er superprofitt fra bruk av begrensede naturressurser i form av egnede lokaliteter i norske fjorder.

Det er samme begrunnelse som benyttes for ekstraskatten for olje og vannkraft. Junior Consulting mener oppdrettsnæringen har ekstraordinære utfordringer det bør tas hensyn til.

«Lønnsomheten svinger sterkt med tydelige topper og bunner, og i større grad enn næringslivet for øvrig. Likevel er driftens gjennomsnittlige lønnsomhet lavere i oppdrettsnæringen enn i andre næringer som olje, finans og kraft», skriver de.

De 15 årene som har gått siden forrige store nedtur i næringen, har Norge satset på år utvikle markedene for sjømat og det har skjedd flere teknologiske nyvinninger. Konsulentselskapet mener at det ikke har fjernet alle risikomomentene som utløste de foregående krisene.

Les også

Bred motstand mot lakse- og vannkraftskattene: – Skal skatten settes ned hvis inntektene faller?

– På etterspørselssiden er havbruk utsatt, og vi har slitt med tilgang på viktige markeder. I tillegg ser vi en politisk situasjon i verden med økt proteksjonisme. Teknologiske endringer kan dessuten gi store utslag for tilbudssiden gjennom økt produksjon, sier Ulrik Belsvik, som har vært prosjektleder.

Store svingninger

Rapporten er bygd på en historisk gjennomgang av de økonomiske rammevilkårene til næringen. De peker her på at oppdrettsnæringen har hatt to store kriser etter 1990.

«Et sammensatt årsaksforløp førte til at Fiskeoppdretternes salgslag gikk konkurs i 1991. Om lag halvparten av oppdretterne, rundt 400, gikk gjennom konkurs eller styrt eierskifte.»

Les også

Professor ber regjeringen skrote lakseskatten og se til USA for å fikse olje- og vannkraftskatten

Problemene i næringen ga politiske endringer som la opp til at markedet gikk fra mange små aktører til langt færre store bedrifter.

Bedre økonomiske rammevilkår gjorde at næringen fikk en sterk opptur i årene frem til starten av 2000-tallet. Rundt 2003/04 gikk derimot næringen på en ny smell.

«Økende volumer, spesielt fra Chile, satte press på lakseprisen. Kombinert med økende kostnader falt lønnsomheten dramatisk. De største aktørene ble enten refinansiert eller gikk konkurs.»

Skrell for egenkapitalen

Les også

Marine Harvest-sjefen advarer mot økte skattekostnader

I dag har næringen i snitt en egenkapitalandel på 45 prosent, sammenlignet med 15 og 30 før krisene på henholdsvis 90- og 2000-tallet, viser gjennomgangen i rapporten.

«Det er først med de siste års oppgangskonjunktur at andelen har nådd gjennomsnittet for alle næringer. Med oppdrettsnæringens høye risiko er det dermed avgjørende å bygge kapital i gode tider for å oppnå tilstrekkelig styrke på lengre sikt.», står det i rapporten.

At egenkapitalen i dag er på cirka samme nivå som gjennomsnittet i norsk næringsliv, mener de ikke gjør at oppdrettsnæringen er sikret ved en større nedtur.

– Næringen er sterkt syklisk, og for å stå mot nedgangskonjunkturene er oppdrettsnæringen avhengig av egenkapital på minst samme nivå som i dag, sier Jakob Erikstad, som er partner i konsulentselskapet.

– I tillegg ser vi at oppdrettsnæringen er mer risikoutsatt enn andre næringer, og dette må inkluderes i vurderingen av om en grunnrenteskatt bør innføres, skyter Belsvik inn.

Her kan du lese mer om