TROR IKKE PÅ KUTT: Sjefanalytiker Erik Bruce i Nordea (t.v.) tror ikke sentralbanksjef Øystein Olsen vil kutte renten nå, til tross for at flere faktorer taler for rentekutt.

Rentekutt blir for dumt

E24-spaltist Erik Bruce har en følelse av at rentekutt sitter langt inne for Norges Bank.

  • Erik Bruce
    Erik Bruce
    Erik Bruce er sjefanalytiker i Nordea Markets. Han har tidligere jobbet i Finansdepartementet og ECON. Han er utdannet samfunnsøkonom ved Universitetet i Oslo.
Publisert:
Dette er en kronikk
Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning.

Norges Banks renteprognose fra juni har gått ut på dato for lenge siden. I juni mente Norges Bank at Norge gradvis trengte strammere pengepolitikk. Utsiktene for verdensøkonomien er dramatisk svekket siden juni, og finansmarkedene er, for å si det forsiktig, urolige. Det er naivt å tro at norsk økonomi ikke blir rammet selv om vi nok slipper billigere fra en internasjonal nedtur enn mange andre.

Det er liten tvil om at det også er Norges Banks oppfatning. I august holdt de renten uendret, i kontrast til renteprognosen, og begrunnet det med finansiell uro og svakere vekst ute. Norges Bank er ganske sikkert av den oppfatning at vi nå trenger en mindre tilstramming i pengepolitikken enn de mente i juni.

Det betyr imidlertid ikke nødvendigvis at de vil kutte renten. I juni så de for seg to til tre renteøkninger i annet halvår, så ved å avstå fra disse kan de si at pengepolitikken er mindre stram enn anslått i juni.

Det er imidlertid et problem ved det resonnementet. Det er ikke nivået på styringsrenten som bestemmer hvor stram pengepolitikken er, men nivået på rentene bedrifter og forbrukere låner og plasserer til. Norges Bank har vært glassklar: pengemarkedsrenten har langt større innflytelse på disse rentene enn styringsrenten, og er dermed et langt bedre mål på hvordan pengepolitikken virker.

Kutt blir da rett og slett for dumt.

Normalt er det en rimelig stabil sammenheng mellom styrings- og pengemarkedsrenten. Men på grunn av den finansielle uroen har pengemarkedsrenten steget siden juni, selv om styringsrenten har ligget flatt. Selv uten renteøkninger fra Norges Bank i annet halvår ser det ut til at vi får pengemarkedsrente om lag der Norges Bank anslo i juni. Med andre ord en pengepolitikk som i realiteten er like stram som den de så for seg i juni.

I lignende tilfeller tidligere har Norges Bank vært klare; Øker forskjellen mellom styringsrente og pengemarkedsrente må vi sette styringsrenten lavere enn vi ellers ville.

Sagt på en annen måte, hvis Norges Bank virkelig mener at vi trenger en mindre stram pengepolitikk enn de mente i juni (og det må de mene gitt nyhetene siden juni), så burde de strengt tatt kuttet styringsrenten. Jeg tror likevel ikke de gjør det. Husk at Norges Bank så for seg et jevnt stigende rentenivå også de neste årene. Jeg tror de fortsatt ser for seg at rentene etter hvert skal opp, om enn langt senere enn tidligere antatt. Det budskapet vil komme dårlig fram hvis de nå skulle kuttene renten.

Tidligere, i lignende situasjoner, har Norges Bank skåret igjennom, og holdt renten uendret når det kortsiktig kan være argumenter for et kutt, mens det på lenger sikt virker rimelig å anslå høyere renter. Kutt blir da rett og slett for dumt. Jeg har også en følelse av at kutt nå sitter langt inne med et boligmarked som ser ut til å ta av.

Publisert: