Økokrim får skarp kritikk etter Transocean-saken

Evalueringsutvalget til Riksadvokaten kommer med krass kritikk av arbeidet i det som har blitt kalt Norgeshistoriens største skattesak og «Økokrims skattefadese». Både ledelsen, måten man bemannet teamet, finansieringen og samrøret med skatteetaten får passet påskrevet.

 • Marius Lorentzen
 • Johann D. Sundberg
Publisert:

Etter at Økokrim i 11 år hadde hatt en skattesak gående mot riggselskapet Transocean og tre norske rådgivere, trakk de hele saken i 2016.

Da hadde Økokrim anket deler av tingrettens dom der samtlige tiltalte ble frifunnet, men Økokrim-sjefen valgte etter hvert å trekke anken.

I kjølvannet av saken har staten blitt dømt til å betale 42 millioner kroner i erstatning til to Transocean-selskaper og de to skatteadvokatene i Borgarting lagmannsrett.

Tirsdag legger Riksadvokaten frem evalueringsrapporten fra et eksternt utvalg, som ble nedsatt av Riksadvokaten etter at Økokrim selv ba om en gjennomgang av saken.

Økokrim-ledelsen får krass kritikk av utvalget får måten etterforskningen var ledet, hvordan de bemannet etterforskningsteamet og måten Økokrim finansierte den.

– Det var bare hovedaktor som fulgte saken i Økokrim-teamet fra inntak av saken og frem til domstolen, sa utvalgsleder Liv Synnøve Taraldsrud fra podiet.

Hun er til vanlig sorenskriver ved Kongsberg og Eiker tingrett. Hun har sittet i utvalget hele tiden, men tok over som leder i mars i år da professor Jon Petter Rui trakk seg.

– Dobbeltarbeid og manglende dokumentasjon

Utvalgsleder Taraldsrud sa videre at utvalget har konkludert med at Økokrim-teamet også manglet politifaglig og etterforskningskompetanse, og at dette trolig har forsinket saken. Utvalget mener Økokrim-ledelsen burde involvert seg selv i saken langt mer og sikret fremdrift og en forsvarlig behandling.

– Det var også flere vitner som ikke var avhørt før hovedforhandlingen begynte, sa Taraldsrud og legger til:

– Manglende fremdrift kan skyldes dårlig og uhensiktsmessig organisering, dobbeltarbeid og manglende skriftlig dokumentasjon.

– Vi tar til oss kritikken, svarte Økokrim-sjef Trond Eirik Schea, da han inntok podiet etterpå.

Han mener imidlertid ikke at Transocean-saken er representativ for hvordan Økokrim generelt ledes og arbeider.

– Utvalget skriver ikke at manglende styring er et generelt problem hos Økokrim i denne perioden. Økokrim må likevel jobbe videre med å bli bedre, og denne rapporten hjelper oss videre, sa Schea.

Les også

Høyesterett økte erstatningen til én advokat i Transocean-saken

Økokrim-sjefen beklaget overfor partene

Den enorme Transocean-saken gikk ut på at Økokrim og myndighetene mistenkte at riggselskapet unndro skatt ved å flytte en rigg ut av norsk farvann for å gjennomføre et salg internt i konsernet og deretter flytte den tilbake igjen.

Men selv om riggen ble flyttet, så var det ikke for at Transocean kunne skatte til et skatteparadis. Transocean betalte nemlig gevinstbeskatning for salget til USA, som har en langt høyere bedriftsbeskatning enn Norge. Norske og amerikanske myndigheter gjorde deretter opp beløpet mellom seg.

VG kalte hele saken «Økokrims skattefadese» på lederplass, og BI-professor og ekspert på økonomisk kriminalitet, Petter Gottschalk var kritisk til at saken ikke ble trukket tidligere, selv om han mente det var på sin plass at Økokrim undersøkte forholdene.

Økokrim-sjef Trond Eirik Schea gikk så langt at han oppsiktsvekkende nok gikk til skrittet å beklage «den uleiligheten de anklagde er påført» som følge av saken.

De tre rådgiverne fikk under prosessen mye medieomtale og slet naturligvis med å kunne arbeide på vanlig måte gitt at Økokrim hadde satt dem i søkelyset.

Det har gått med store summer til denne saken, som altså endte med at Økokrim trakk hele komplekset etter alle de tiltalte ble frifunnet.

Akkurat hvor mye penger saken har kostet Økokrim har utvalget imidlertid ikke fått dokumentasjon på, ifølge Taraldsrud.

– En slik evaluering ville vært svært tidkrevende, gitt det mandatet utvalget hadde, sa hun.

Les også

Transocean vant skattestrid i lagmannsretten

– Forventer umiddelbar læring

Riksadvokat Tor-Aksel Busch innledet pressekonferansen tirsdag. Der sa han at han nå vil be om at både Økokrim og Skattedirektoratet kommer med sine bemerkninger til utvalgets rapport, ettersom begge disse etatene er tungt involvert i etterforskningen og undersøkelser i skattesaker og straffesaker på feltet.

– Når vi har fått inn deres bemerkninger, vil det komme en bredere høring der Advokatforeningen og andre aktører vil kunne komme med sine bidrag, sa Busch.

– I en slik prosess er det læring underveis, så det er ikke slik at man skal vente. Vi forventer umiddelbar læring, sa riksadvokat Busch, med henvisning til Økokrim.

Busch understreket at han har tillit til at Økokrim tar imot rapporten og bruker rapporten til å bli bedre på konstruktivt vis.

– I vår etat er det slik at vi kontinuerlig må jobbe for å bli bedre.

Les også

Transocean-advokat: – Som om lønnstager betaler skatt på lønnen og ilegges skatt en gang til når han tar pengene ut av banken

Kritiseres for samrøre med skattemyndighetene

Utvalget er også kritisk til hvordan Økokrim samarbeidet med skattemyndighetene. Transocean var nemlig både involvert i en skattesak og en straffesak.

– Det nære samarbeidet med folkene som traff vedtaket i skattesaken i forkant var for nært og kunne komme i konflikt med kravet til objektivitet.

Utvalgslederen påpeker at Transocean godtok å utlevere dokumenter til Økokrim til bruk i straffesaken og at disse kunne sendes til ligningsmyndighetene i den delen av saken. Men da ligningsmyndighetene ville ha utlevert dokumentene i saken om å endre selvangivelsen til Transocean og ilegge tilleggsskatt, avviste Transocean dette, noe utvalget mener Transocean lovlig kunne gjøre.

– Det synes imidlertid at dette faktum bremset opp etterforskningen, sa utvalgslederen.

Les også

Transocean tilkjent 30 millioner i erstatning

Foreslår en rekke tiltak

Utvalget kommer i sin rapport med en rekke tiltak de mener bør settes i verk. De foreslår blant annet:

 • Man må sikre at alle team i Økokrim til enhver tid har en tilstrekkelig sammensatt kompetanse
 • Det bør innføres rutiner fra ledelsen som sikrer at et team til enhver tid er forsvarlig bemannet
 • Det bør innføres tiltak som sikrer en forsvarlig fremdrift i et gjennomsiktig system der det kommer tydelig frem hva som kreves for å sluttføre behandlingen av saken
 • Det bør settes klare krav til fremdrift og ressursbruk når en sak tas inn hos Økokrim, og deretter rapportering når forskjellige milepæler nås
 • At flere statsadvokater må vurdere særlig viktige påtalespørsmål, og at det må gå gjennom flere ledd
 • Forholdet til andre myndigheter må forbedres ved at det inngås egne avtaler per sak, slik at man får holdt personer med egne interesser i saken utenfor behandlingen og at ansvaret blir fordelt korrekt mellom de forskjellige offentlige aktørene

I tillegg mener utvalget at det må ryddes opp i finansieringen, slik at etterforskning og behandling kommer gjennom ordinære kanaler, altså over det vanlige budsjettet fra Justisdepartementet.

– Det må ikke søkes å få midler direkte fra representanter for fornærmede eller berørte instanser, som Finansdepartementet, Skatteetaten, osv., skriver utvalget.

– Alle visste at jeg var alene

Førstestatsadvokat Morten Eriksen i Økokrim, som hadde ansvaret for Transocean-saken, kom med sin versjon av saken i Dagens Næringsliv i helgen.

Han får også kritikk av utvalget for å ha brutt instrukser fra ledelsen. Riksadvokat Tor-Aksel Busch bemerket tirsdag at Eriksen har fått et spesielt søkelys på seg i denne saken.

– Utvalget har fått opplyst at ledelsen ga klar instruksjon om hvordan anken (...) skulle utformes. Støtteskrivet ble utformet i strid med ledelsens instruksjon, skriver utvalget som mener dette ga Økokrim-ledelsen en oppfordring til å vurdere Eriksens rolle som hovedaktor i saken.

De mener også Økokrim-ledelsen kom altfor sent på banen:

– Når ledelsen tre måneder før hovedforhandlingen besluttet at to Økokrim-ansatte skulle bistå på aktorteamet, er dette etter utvalgets oppfatning for sent, kommer det frem i rapporten.

– Det må ha fremstått som klart at det ikke var tilstrekkelig med én aktor i saken, skriver utvalget videre.

I intervjuet med Dagens Næringsliv avviste Morten Eriksen selv at han opptrådte egenrådig og at han ikke skal ha søkt råd hos andre. Han viste til at han at han i stor grad søkte andres juridiske oppfatning av saken, men ble motarbeidet av Transoceans advokater. I tillegg sa han var eneste statsadvokat på saken i mange år mot sin vilje.

– Alle visste at jeg var alene og at jeg ikke kunne være alene om en så stor sak, sa han i intervjuet.

Blant annet er han kritisk til at Regjeringsadvokaten ti måneder før saken skulle opp for retten trakk seg fra aktoratet i straffesaken.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Økokrim
 2. Transocean

Flere artikler

 1. Transocean-rapporten: Her er den viktigste kritikken av Økokrim

 2. Betalt innhold

  Økokrim får kraftig kritikk for håndteringen av Transocean-saken

 3. Nå faller dommen over Økokrim i Transocean-saken

 4. Jussprofessor trakk seg fra Transocean-utvalget

 5. Skatteadvokat krever millionerstatning i Transocean-saken