POLITIET: Politidirektoratet mener skattelister utpeker ransofre

Motstanderne av at skattelister offentliggjøres får medhold fra Politidirektoratet i at offentliggjøring har hjulpet kriminelle til å finne sine ofre.

KRITISK TIL SKATTELISTENE: Staben til Ingelin Killengreen konkluderer med at skattelistene brukes til å utpeke ransofre.
Publisert:

Politidirektoratet har i et brev til Justisdepartementet gitt eksempler fra to politidistrikter der det hevdes å være sammenheng mellom straffbare handlinger og opplysninger fra skattelistene. Finansdepartementet har reagert på dette ved å forsikre at nåværende praksis vil bli nøye vurdert og varsle at reglene kan bli endret.

"Dersom det skulle vise seg at det er behov for endringer, tar departementet sikte på at disse får virkning for utleggelsen av skattelistene høsten 2010", heter det i brevet.

Trusselanalyse

Høstens årvisse debatt om offentliggjøring av skattelistene førte til at Justisdepartementet i november ba Politidirektoratet foreta en "kriminalitets- og trusselanalyse" for å vurdere om kriminelle benytter opplysninger på skattelistene til å planlegge og gjennomføre straffbare handlinger som ran, trusler, utpressing eller grove tyverier.

Svaret fra Politidirektoratet, som hittil har fått liten oppmerksomhet, bekrefter at dette har skjedd. Ett av eksemplene som nevnes er at Oslo politidistrikt i slutten av oktober mottok en rekke anmeldelser etter at personer med høy inntekt og formue mottok brev der de ble truet til å levere fra seg et større pengebeløp.

Innbrudd og ransforsøk

Politidirektoratet konkluderer med at denne saken fra Oslo, slik det ble omtalt i mediene, hadde "klar sammenheng med offentliggjøring av skattelister".

I brevet til Justisdepartementet nevner Politidirektoratet også et annet eksempel, etter å ha innhentet opplysninger fra Kripos og noen politidistrikter. Denne saken blir ikke tidfestet eller stedfestet, men beskrives slik i brevet til departementet:

"Et annet politidistrikt har avdekket at en større straffesak, som omfattet villainnbrudd og forsøk på personran, var direkte koblet til målrettet søk i skattelistene."

Sannsynlig sammenheng

Politidirektoratet trekker følgende konklusjon, som Justisdepartementet har brakt videre til Finansdepartementet, og som blir en del av grunnlaget for en beslutning om eventuelle endringer:

"Gjennomgangen indikerer at det er sannsynlig at skattelistene anvendes for målretting av ulike former for kriminalitet, som ran, trusler, tyverier og bedragerier."

Finansdepartementet peker i sin kommentar også på argumentene for å offentliggjøre skattelistene, blant annet at hemmelighold kan gi grunnlag for spekulasjoner, og at offentliggjøring representerer en form for samfunnskontroll med ligningsmyndighetene.

Les flere nyheter på E24.no

Publisert: