Dette er bakteppet for Nordic Securities-siktelsen

Grove misbruk av kundenes tillit, svært høye transaksjonskostnader, kortsiktige råd basert på magefølelse og fraværende vurdering av interessekonflikter i konsernet. Finanstilsynets dom over Nordic Securities er nådeløs.

ØKOKRIM GIKK TIL AKSJON: I Bergen står Nordic Securities oppført med lokaler i det røde murbygget til høyre på bildet.
Publisert:

Mandag ble det klart at Økokrim har slått til mot meglerhuset Nordic Securities på «en rekke steder» i Oslo og Bergen, inklusive meglerhusets lokaler, i forrige uke.

Et ukjent antall personer er pågrepet og siktet for økonomisk kriminalitet i saken, og Økokrim er i gang med å gjennomføre avhør og analysere beslaglagt dokumentasjon.

Økokrim har gått til etterforskningsskritt mot Nordic Securities etter en anmeldelse fra Finanstilsynet.

Dagens Næringsliv melder tirsdag ettermiddag at anmeldelsen fra april i fjor har bakgrunn i Finanstilsynets inndragelse av meglerhusets konsesjon i fjor, og at den særlig tar for seg aksjesalg i morselskapet TNG. Aksjer fra morselskapet skal ha blitt solgt til egne kunder.

Anmelder Finanstilsynet skriver at de tidligere ikke har «kommet over verdipapirforetak som har deltatt i salg av unoterte aksjer i egen eller tilknyttede selskapers virksomhet i den målestokk det her er snakk om», og at de «vurderer forholdene som langt grovere enn i tidligere tilbakekallssaker».

Førstestatsadvokat Trude Stanghelle i Økokrim sier til E24 at siktelsen, som gjelder alvorlig økonomisk kriminalitet, er «tett knyttet opp mot anmeldelsen fra Finanstilsynet».

– Vår etterforskningen begynte nå nylig og vi gikk til aksjon i forrige uke. Vi er tilbakeholdne på informasjon i starten for å unngå bevisforspillelse og fordi vi trenger tid til å gå gjennom bevis og gjennomføre avhør, sier Stanghelle til E24 tirsdag ettermiddag.

Finanstilsynet inndro konsesjon

Bakgrunnen for at Finanstilsynets inndro meglerhusets konsesjon var et tilsyn hos både Nordic Securities og søsterselskapet Nordic Investment Management (NIM) AS i desember 2015. Begge selskapene var på det tidspunktet helheid av morselskapet TNG, men NIM ble innfusjonert i Nordic Securities i etterkant av tilsynene.

I sin tilsynsrapport skrev Finanstilsynet at de hadde avdekket alvorlige og systematiske brudd på sentrale bestemmelser i verdipapirhandellovens bestemmelser om god forretningsskikk etter å ha sett på to områder:

* Handel i finansielle differansekontrakter (såkalte CFD-kontrakter) og børsnoterte aksjer mellom januar 2014 til desember 2015, som utgjorde mesteparten av inntektene til de fusjonerte selskapene.

* Nordic Securities rolle i omsetning mellom januar 2014 til juni 2016 av aksjer utstedt av Nordic Securities, NIM og TNG.

Les også

Razzia hos Nordic Securities – flere pågrepet

Konklusjonen var at styret og ledelsen i Nordic Securities hadde «grovt forsømt sin plikt» ved å ha manglende intern kontroll, ved å innta en «svært passiv rolle» til meglernes investeringsrådgivning og ved å «overhodet ikke» ha vurdert interessekonfliktene mellom Nordic Securities og morselskapet TNG, selv om gründerne Erik Egenæs og Endre Tangenes lett kunne gjort en slik vurdering fordi de satt i styret.

Meglerhuset prøvde å klage til Finansdepartementet på den inndratte konsesjonen og søkte om ny tidsfrist for nedleggelse, men fikk avslag i begge tilfeller.

Advokatfirmaet Elden representerer både personene som er siktet av Økokrim, og Nordic Securities som selskap.

Forsvarer Arnt Angell bekrefter til E24 tirsdag at hans klienter har vært i avhør og er gjort kjent med siktelsen, som advokaten sier de så langt stiller seg uforstående til.

– De kjenner seg ikke igjen i beskrivelsen av at selskapet skal ha opptrådt i strid med bestemmelser om god forretningsskikk i verdipapirhandelloven, sier Angell til E24.

E24 har ved flere anledninger forsøkt å nå meglerhusets gründere Erik Egenæs og Endre Tangenes for en kommentar.

«Svært kortsiktig» rådgivning

Nordic Securities har hovedsakelig gitt råd og formidlet ordrer på CFD-kontakter, men også børsnoterte aksjer, unoterte aksjer, warrants og egenkapitalemisjoner. Både Nordic Securities og NIM har i tillegg operert som såkalte tipsagenter som har omsatt aksjer i morselskapet TNG.

Les også

Mener meglerhusets kunder var «dødsdømte»: – Systematisk bedrag

Ifølge Finanstilsynet solgte meglerne i Nordic Securities ofte «svært kortsiktig» rådgivning. Kundene ble solgt CDF-kontakter og aksjer «med svært høye tradingrelaterte omkostninger i forhold til egenkapitalen». Det var meglerne som presset på for kortsiktig trading og hyppige transaksjoner, ofte over telefon og flere ganger om dagen. Kunder som nølte med å følge meglernes råd, ble ofte overtalt av megler.

Meglerne skal i liten grad ha fulgt selskapets offisielle anbefalinger og «i stor utstrekning gitt svakt funderte investeringsråd, basert på magefølelse og løse gjetninger». De opplyste kundene om gevinster, men holdt tilbake informasjon om tap. Spørsmål om status på konto ble tidvis ignorert. Når kundene ble frustrerte over store tap, sa meglerne ofte ting som: «du har vært spesielt uheldig», «vi må være med på rekylen som snart kommer», «nå skal vi gjøre ting annerledes» og «nå skal vi bygge sten på sten».

«Klart interessefellesskap»

Finanstilsynet konkluderer med at Nordic Securities har «hatt et klart interessefellesskap» med gründerne i morselskapet og «vært en avgjørende bidragsyter» i å hente inn egenkapital og selge aksjer for dem. Det utgjør «et grovt misbruk av kundenes tillit» og dårlig håndtering av «åpenbare interessekonflikter» innad i konsernet.

Les også

Økokrim anker Rollén-frifinnelse

Meglerne skal ha avtalt og selv deltatt i kundemøter i lokalene til Nordic Securities for å presentere morselskapet TNG som en investeringsmulighet, for deretter å gi ubalanserte råd, formidle kjøpsordre i TNG-aksjer og håndtere oppgjør av TNG-transaksjoner med kommisjon. På samme tid har Nordic Securities og TNG forsøkt å fremstå som en samlet enhet under merkenavnet «Nordic». TNG ble verdsatt til 500 millioner kroner, noe Finanstilsynet mener er en «grov overvurdering av TNGs verdi».

Mellom januar 2015 og juni 2016 ble det gjennomført slike transaksjoner for til sammen 152 millioner kroner. Per juni 2016 hadde TNG 202 aksjonærer, hvorav 168 også var kunder av Nordic Securities. Sistnevntes kunder har betalt anslagsvis 202 millioner for en samlet eierandel på 40 prosent av TNG.

90 prosent tapte

Totalt handlet 946 kunder CFD og aksjer på samarbeidspartner Saxo Bank AS sin handelsplattform mellom januar 2014 til desember 2015. Men kundenes interesser kom ofte i andre rekke, konkluderer Finanstilsynet.


Finanstilsynet brukte innsamlet data på 30 tilfeldig utvalgte kunder til å beregne tradingresultater, transaksjonskostnader, handelshyppighet og posisjonsvarighet i den samme perioden:

* 27 av de 30 kundene tapte penger, de fleste en stor andel av sin innskutte egenkapital.

* De 30 kundene realiserte et samlet netto tap på 14,2 millioner.

* 85 prosent av kundenes samlede omkostninger (12,9 millioner kroner) tilfalt foretaket.

* Gjennomsnittlig annualiserte transaksjonskostnader var på prosent av gjennomsnittlig egenkapital.

Finanstilsynet konkluderte følgende basert på data på de 300 største kundene:

* 90 prosent tapte penger på CFD-/aksjetrading.

* Kundene med tap hadde i gjennomsnitt tapt 68 prosent av innskutt egenkapital.

* 34 prosent av kundene tapte over 90 prosent av egenkapitalen.

* 16 prosent av kundene tapte hele egenkapitalen.

* Kundene hadde i sum tapt 108 millioner kroner.

* Kundene måtte i gjennomsnitt oppnå en brutto gevinst på 52 prosent i løpet av et år bare for å gå «break-even».

Slik forsvarte selskapet seg

I sitt tilsvar hevdet Nordic Securities at «de aller fleste» av Finanstilsynets beregninger er feil. Flere nøkkelvurderinger blir omtalt i ordelag som «generaliserte slutninger», «fullstendig forvrengt og feilaktig», «komplett meningsløst», «irrelevant», og «bevisst feilaktig fremstilling».

Meglerhuset mener at kundenes tap skyldes store tap på noen få enkeltposisjoner og utstrakt egenhandel, ikke hyppig handel og høye transaksjonskostnader.

CFD-kontraktene skal, ifølge Nordic Securities, ikke ha vært spesielt risikofylte fordi det er snakk om aksjer på markedsindekser og større børsnoterte selskaper som Statoil og Hydro. Resultater kan ha blitt tilslørt, men ikke risiko.

Nordic Securities er enig i at tipsagentavtalen og tilknytningen til selgerne av TNG-aksjer utgjør en interessekonflikt, men mener at interessekonflikten har blitt begrenset til et minimum, blant annet ved å opplyse samtlige potensielle investorer om sin tilknytning til gründerne og morselskapet.

Meglerhuset nekter for å ha vært passive til kundenes svake resultater, men innrømmer at det «ikke har klart å komme opp med løsninger som sikrer stabilt gode tradingresultater for kundene over tid».

Les også

– De har drevet et systematisk bedrag

Les også

Razzia hos Nordic Securities – flere pågrepet

Les også

Latvias sentralbanksjef pågrepet i korrupsjonssak

Publisert:

Her kan du lese mer om