Disse vurderer etikken i investeringer for 4000 mrd.kr.

Oljefondets Etikkråd har syv heltidsansatte som skal følge med på 8000 selskaper.

ETIKKRÅDET: Fra venstre Ola Mestad (leder), Benthe Rathe, Marianne Olssøn, Dag Olav Hessen og Ylva Lindberg. Rådet møtes 10 ganger i året for å diskutere etikken i Oljefondets investeringer.

Erik Buraas / Studio B13
  • Sophie Lorch-Falch
Publisert:

Oljefondet tikker og går mot 4.000 milliarder kroner med en portefølje på om lag 8000 selskaper. Flere av investeringene har vist seg å være etikkverstinger.

Etikkrådet jobbet for å forvalte formuen uten å være innblandet i grove etiske overtramp, og kan gi tilrådning til Finansdepartementet som til syvende og sist fatter bindende vedtak om selskap bør fjernes fra porteføljen.

I styret sitter det fem personer som møtes 10 ganger i året for å diskutere om investeringer i enkelte selskaper er i strid med de etiske retningslinjene til Pensjonsfond Utland (se faktaboks).

Sekretariatet består av åtte personer som utreder og gransker selskapene, hvorav syv er heltidsansatte. I 2012 ble 12 millioner kroner brukt på arbeidet som skal ivareta Oljefondet integritet.

- Puslete

Det er for puslete, mener leder i Changemaker, Ingrid Aas Borge.

- Etikkrådet trenger mer ressurser. Antall ansatte i Etikkrådet må gjenspeile den faktiske satsingen. Per dags dato er det bare åtte hoder til å granske 8000 selskaper. Siden 2008 har ikke summen på bevilgningen økt noe særlig, men antall selskaper i porteføljen har økt dramatisk. Det er helt uholdbart, sier hun.

Hun ser gjerne at Etikkrådet styrker makten og får uavhengig beslutningskompetanse til å trekke ut selskap fra Oljefondets portefølje. Unntaksvis hender det at Finansdepartementet trosser Etikkrådets tilrådning og forblir i selskapet.

- Vurderingene til Finansdepartementet kan ta opptil to år, og i mellomtiden gjør Norge ingenting. Vi bør ikke være så redde for å trekke oss ut av et selskap som ikke viser atferdsendring. Uttrekk må være en reell pisk hvis den skal fungere. Det går år med behandling i Etikkrådet, og en runde i Finansdepartementet. Vi bør ikke være så redde for å trekke oss ut av et selskap som ikke viser atferdsendring. Da forsvinner hensikten med Etikkrådet.

- Vi har ikke noe å skamme oss over

Leder for sekretariatet i Etikkrådet, Eli Ane Lund, mener ressurssituasjonen ikke er spesielt kritkkverdig.

- Vi har ikke noe å skamme oss over. Vi kunne sikkert brukt uendelig mye ressurser på dette arbeidet og gjort mer, men sånn er det overalt. Det handler om prioriteringer i det offentlige, sier hun.

Etikkrådet har flere konsulentbyråer som får i oppdrag å undersøke selskaper og foreta en grovsortering av fondets 7500 selskaper. De leverer en månedlig rapport som utgangspunkt for Etikkrådets videre graving. I tillegg jobber rådet med sektorgjennomgang av selskaper innen ni områder. Etikkrådet går også selskaper nærmere etter i sømmene når de mottar tips.

- Det er veldig omfattende arbeid fra vi er i innledende fase til vi avgir en tilrådning til Finansdepartementet. Vi går igjennom faglige analyser av selskapene vi undersøker, og gjør egne studier. Hvis det i neste omgang fremdeles er aktuelt med tilrådning, kontakter vi selskapet som presenterer sitt syn.

- Tar lang tid

I arbeidet fører Etikkrådet ofte dialog med selskapene, og det pågår mye aktivitet som ikke gir seg utslag i anbefalinger om å utelukke selskaper. Selv om Etikkrådets mandat bare er å vurdere om selskaper bør utelukkes eller settes til observasjon, kan dette være med å påvirke selskapene, forteller Lund.

- Det er ofte komplekse problemer, så prosessen tar naturligvis lang tid. Tiden går fort, og det er ikke bare på grunn av ressurssituasjonen. Vi får gjort mye, selv om utelukkelse er mest synlig i media.

- Jeg tenker du skal ha vondt for å finne et fond som bruker mer på etikk enn SPU når du ser de samlede ressursene under ett. Det er jo ikke bare Etikkrådet , men også Finansdepartementet og Norges Bank som ivaretar etiske hensyn for fondet.

Små fond, men stort etikkråd

Et annen forvalter med sterk etisk profil er Alfred Berg Humanfond og Alfred Berg Norge Etisk. Fra 1. januar 2013 tar eieren, Alfred Berg Kapitalforvaltning, i bruk de samme etiske kriteriene på alle sine norske fond, både aksjer og renter.

På vegne av kunder i Norden forvalter fondet om lag 120 milliarder kroner, og er en del av BNP Paribas Investment Parners.

Leder for Etiske investeringer, Bente Thomassen, mener Oljefondets investeringer blir bedre og bedre.

- Vi har alltid hatt de strengeste etiske kriteriene. Oljefondet blir bedre og bedre på etikk, men jeg synes vi har lagt opp investeringene på den måten som er mest riktig, sier hun til E24.

I likhet med Oljefondet har fondet et eget etikkråd, Det Etiske Investeringsråd, som består av ni medlemmer, hvorav fem fra tilsluttede organisasjoner, to fra Alfred Berg, samt et medlem og en leder som hentes utenfor denne kretsen.

- Vi har to ordinære møter i året, i tillegg til mange telefonmøter. Hvis noe spesielt avdekkes arrangerer vi ekstraordinære møter, forteller Leder for Etiske investeringer, Bente Thomassen.

- Selskapene er veldig overvåket. Med en gang det er en aksje som ikke er screenet, blir vi varslet.

Forhåndsvurderer selskapene

Screeningsselskapet MSCI ESG Research har i oppdrag å kontinuerlig overvåke alle selskapene i alle fondenes portefølje, i tillegg til å gå igjennom selskaper fondene ønsker å investere i.

- De gir oss en omfattende rapport der alle etiske kriterier til fondet er gjennomgått, så får selskapene enten et gult, grønt eller rødt lys.

Etikkrådet er kjappe på avtrekkeren hvis rapporten avdekker selskaper med svin på skogen.

Bente Thomassen

- Med en gang vi finner noe, setter vi i gang en fin dialog med det aktuelle selskapet. Før var ikke dette like enkelt, men når jeg kontakter ledelsen nå er de fleste postitive og ønsker å bli oppmerksom på hvordan de kan ta mer samfunnsansvar.

- Vi trekker oss imidlertid umiddelbart ut hvis et selskap bryter med fondets etiske retningslinjer.

Blant selskaper som er ekskludert er blant annet Kongsberg Gruppen på grunn av den sterke involveringen i våpenindustri, og Stolt-Nielsen for svakt HMS-arbeid.

Thomassen forteller at etikken hittil har gått hånd i hånd med god avkastning.

- Vår etiske profil har ikke gått på bekostning av avkastning. Vi gjør det svært bra.

Publisert:

Her kan du lese mer om

  1. Olje og gass

Flere artikler

  1. Oljemedaljens andre bakside

  2. Store forventninger til etikk-rapport: – Dette er egentlig historisk

  3. Utvalg foreslår flere grep: Slik vil de skjerpe Oljefondets etikk

  4. Sliter med Oljefondets saudi-aksjer

  5. Får kritikk for tregetikkvurdering i Oljefondet