Millionfullmaktene

Lagdommer om fremtidsfullmakter: – Bør være strengere offentlig kontroll

Det viser sakene som E24 har avdekket, ifølge Torstein Frantzen. Lagdommeren var kritisk til ordningen med fremtidsfullmakter før den ble innført, og er det fremdeles.

ØNSKER ENDRING: Dommer Torstein Frantzen mener det offentlige bør ha en ordning for å kontrollere at fullmaktsgiver skjønner hva fremtidsfullmakten betyr.
 • Sofie Amalie Fraser
 • Jonas Alsaker Vikan
 • Hans M. Jordheim
Publisert:

Torstein Frantzen, dommer i Gulating lagmannsrett og tidligere leder av det avsluttede arvelovutvalget, mener at ordningen med fremtidsfullmakter krever mer fra det offentlige.

En fremtidsfullmakt er et privatrettslig alternativ til vergemål, og gir deg mulighet til fritt å bestemme hvem som skal hjelpe deg når du ikke lenger kan ta vare på deg selv.

Det føres ikke offentlig kontroll med ordningen i Norge, og ingen vet hvor mange slike avtaler som finnes.

Men et utgangspunkt om at staten skal involvere seg så lite som mulig i privates disposisjoner passer ikke så godt for fremtidsfullmakter, mener Frantzen.

– Dette gjelder svært omfattende disposisjoner. I mange tilfeller opprettes en fremtidsfullmakt av eldre personer der det i ettertid kan stilles spørsmål ved om de var ved sine fulle fem, og om de var utsatt for ulike varianter av uheldig påvirkning, skriver Frantzen i en e-post til E24.

Innvendingene til ordningen med fremtidsfullmakter forfattet han første gang i 2008, i anledning De Nordiske Juristmøter.

Les også

To partier stiller spørsmål til justisministeren etter E24-sak: – Frykter for rettssikkerheten

Viser behov for kontroll

E24 har gjennom året omtalt flere saker der eldre kvinner har signert på fremtidsfullmakter og andre avtaler, som domstol eller politi mener de trolig ikke forsto omfanget av.

Den siste av dem omhandlet en kvinne i 80-årene som ga fra seg kontroll over økonomien og ble isolert fra flere av barna sine.

Sakene til E24 viser at det er behov for større grad av offentlig kontroll, mener Torstein Frantzen. Han viser til Danmark, der man må møte i retten etter å ha opprettet fremtidsfullmakt. Slik har man en viss kontroll med at den avtalen gjelder er ved sine fulle fem.

– Hvis vi innfører tilsvarende regler for opprettelse av fremtidsfullmakter som i Danmark, vil i alle fall de klareste tilfellene der fullmaktsgiveren ikke skjønner disposisjonen bli avdekket, skriver han.

Gulating-dommeren mener det også er mulig å forbedre formkravene til fremtidsfullmakter, uten å involvere tingretten. Han synes at det bør stilles strengere krav til hvem som kan være vitne til en fremtidsfullmakt.

– Nå er det fullmektigen og hans nærstående som ikke kan være vitner. Også fullmaktsgiverens nærstående burde anses inhabile, mener Frantzen.

– I tillegg bør det være krav om registrering av fullmakten etter opprettelsen, og det bør være et krav at fullmakten stadfestes før den trer i kraft.

Han støtter dermed Fylkesmannen i Oslo og Viken, som E24 tidligere har uttalt at de ønsker en lovendring for å hindre misbruk av fremtidsfullmakter.

– Vi mener praksis viser at det er behov for strengere regler til hvem som kan være vitner, mener Eldbjørg Sande, avdelingsdirektør for vergemålsavdeling hos Fylkesmannen i Oslo og Viken.

VIL HA LOVENDRING: Eldbjørg Sande, avdelingsdirektør for vergemålsavdeling hos Fylkesmannen i Oslo og Viken,
Les også

Fylkesmann vil ha lovendring for å hindre misbruk av fremtidsfullmakter

– Kan lett misbrukes

Ordningen med fremtidsfullmakter ble innført i 2013 etter bred støtte i høringsrundene.

«Det er etter vår oppfatning god grunn til å anta at en slik privat ordning, uten nevneverdig innblanding fra det offentlige, i stor grad vil bli foretrukket av mange», poengterte Fylkesmannen i Østfold.

Samtidig var det enkelte høringssvar som påpekte det de anså som svakheter ved ordningen.

Les også

Flere fylkesmenn er positive til å registrere fremtidsfullmakter

Den norske Dommerforening skrev at «de foreslåtte bestemmelsene overlater så meget til fullmektigens skjønn at ordningen lett kan misbrukes».

Avsenderne påpekte at reglene synes å basere seg på at personer som kommer i en sårbar situasjon hva gjelder helse og handleevne, har slektninger som er interessert i å ivareta deres interesser og eventuelt gå i konflikt med fullmektigen.

Men det er ikke alltid tilfelle, skrev Dommerforeningen. Derfor argumenterte de for at det burde være en offentlig kontrollinstans som registrerer fullmaktene og som får i oppgave å varsle fullmektigene.

«Dommerforeningens lovutvalg antar at en slik begrenset offentlig kontroll vil kunne minske risikoen for misbruk overfor tredjemann.»

Det finnes i dag ingen ordning for å oppbevare fremtidsfullmakter, men Fylkesmannen kan etter ønske stadfeste at den har trådt i kraft. Det skjer når personen fullmakten gjelder for, ikke lenger er i stand til å ivareta egne interesser.

Kan være mye som aldri blir avdekket

Tidligere denne måneden kom estimater for forekomst av demens i Norge. Disse viser at i overkant av 100.000 nordmenn i dag har demens og at antallet vil mer enn dobles de neste 30 årene.

I mange tilfeller blir en dement person omfattet av verken vergemål eller fremtidsfullmakt, påpeker Torstein Frantzen. I praksis vil da ofte barn eller ektefelle ta seg av praktiske oppgaver som å betale regninger.

– Dette forutsetter et tillitsforhold. Den eldre vil ofte gi fra seg kodebrikker, passord og bankkort. Slik vil hjelperen i praksis fullt ut få hånd om den andres økonomi uten at det oppdages av banker eller andre, forklarer lagdommeren.

– I de fleste tilfellene fungerer dette sikkert greit, men det gir selvsagt også enorme misbruksmuligheter. Det er risiko for at det kan være misbruk som aldri avdekkes. Den eldre har ikke så lett for å gripe inn, og andre nærstående finnes kanskje ikke, eller er ikke kjent med hva som skjer.

Les også

Eldreombud etter E24-sak: – Bør være tilsyn med fremtidsfullmakter

Les også

Advokatkontor ser kraftig økning i antall fremtidsfullmakter: – Kan være mange som bruker det ukritisk

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Millionfullmaktene
 2. Arveloven
 3. Arv
 4. Eldre
 5. Økonomi
 6. Politikk

Flere artikler

 1. Fylkesmann vil ha lovendring for å hindre misbruk av fremtidsfullmakter

 2. Underskrev fremtidsfullmakt med påholden penn - lege mente han ikke kunne ha forstått avtalen

 3. Flere fylkesmenn er positive til å registrere fremtidsfullmakter

 4. Advokatkontor ser kraftig økning i antall fremtidsfullmakter: – Kan være mange som bruker det ukritisk

 5. To partier stiller spørsmål til justisministeren etter E24-sak: – Frykter for rettssikkerheten