Kommunalministeren i betent konkursstrid: Frykter tap og beskyldes for press

Sigbjørn Gjelsvik arvet en millioninvestering som endte med konkurs. Ministeren og åtte andre aksjonærer har satt i gang rettslige prosesser mot tidligere styreleder.

Kommunalminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) har i flere år ført en privat kamp for å finne ut hva som har skjedd med investeringer hans far opprinnelig gjorde i selskapet Industriholding Norge AS.
Publisert:

Kommunalminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) har i flere år vært del av en betent konkursstrid i selskapet Industriholding Norge.

Det hele startet da Gjelsvik arvet en mindre aksjepost i selskapet etter sin far høsten 2018. Selskapet hadde da i to år hatt en anstrengt økonomi. I desember 2020 begjærte selskapet oppbud, men konkursavviklingen har pågått helt til november i år.

Til E24 forteller Gjelsvik at han og andre mindretallsaksjonærer har hatt svært lite informasjon om hva som foregikk i selskapet. Det ble starten på et aktivt arbeid fra Gjelsviks side på å få svar på hva som hadde skjedd med farens investering. Senere skulle han få rettens medhold i gransking av selskapet, og delta aktivt i bobehandlingen når selskapet ble slått konkurs.

Gjelsviks advokat Christian Hausvik opplyser at man allerede har møtt styreleder og største eier Glenn Sundhagen i forliksrådet uten at man ble enige. For Gjelsvik og resten av arvingene er det rundt fire millioner kroner som nå kan være tapt. Av dette er Gjelsviks andel 800 000 kroner.

Selskapets tidligere styre mener mye av skylden for det som har skjedd ligger hos Gjelsvik selv.

– Gjelsviks og hans advokats aggressive atferd har drevet frem konkursen, sier advokat Karl Anders Grønland, som satt i selskapets styre inntil juni 2020 og har representert Sundhagen i konkurskonflikten.

– Ville tapt uansett

Partene er svært uenige om hvorfor investeringen Gjelsviks far opprinnelig gjorde i dag fremstår tapt.

Industriholding Norge ble etablert i 2016 for å samle investorer i risikofylte obligasjoner formidlet av Jool Capital. I 2020 mistet det svenske selskapet konsesjonen fra Finanstilsynet, og har siden blitt saksøkt av flere investorer.

Selskapet gikk med store underskudd i både 2018 og 2019, viser regnskapene. Sundhagen mener det er lite de kan lastes for av hva som har skjedd.

– Disse obligasjonene som de kjøpte gjennom Jool-systemet og investerte med oss hadde stor risiko. At de har tapt på disse ville de nok gjort uavhengig av utviklingen i Industriholding Norge, skriver Sundhagen.

Han påpeker at selskapet også kjøpte et oljeserviceselskap som gikk konkurs.

– Jeg selv har tapt mer enn familien Gjelsvik og hadde vært utrolig glad hvis tapene kunne gjenvinnes og jeg kunne ha fått tilbake det også jeg investerte, sier Sundhagen.

Fikk medhold i granskning

Gjelsviks advokat Christian Hausvik beskriver en langvarig kamp for å finne ut hva som hadde skjedd med selskapet.

Totalt representerer han ni klienter som frykter at rundt 11 millioner kroner er tapt i selskapet.

– Vi forsøkte over lang tid å få tilgang til informasjon uten bruk av rettsapparatet, men styrets gjentatte løfter om å oversende etterspurt informasjon ble aldri fulgt opp av styret, sier Hausvik.

Dette er tidligere styreleder Sundhagen uenig i. All informasjon som loven krever er gitt, ifølge ham.

– Dette er dokumentert med aksjonærbrev og generalforsamlingsprotokoller, som aksjonærene har fått tilsendt, sier Sundhagen.

Advokat Karl Anders Grønland mener Gjelsviks aggressive fremferd har drevet frem konkursen i selskapet.

I mai 2020 fikk Gjelsvik og et mindretall av aksjonærene med seg tingretten på at det var nødvendig å granske handlingene til styret og selskapet. Det ble da en strid om hvem som skulle ta regningen for granskingen.

Loven sier det er selskapet om skal bære kostnaden med gransking, ifølge Hausvik.

Tidligere styreleder Sundhagen mener det ikke var penger igjen til gransking. Derfor måtte han slå selskapet konkurs. Det gjorde han i desember 2020.

– Før vi valgte å slå selskapet konkurs hadde jeg også tilbudt Gjelsvik styreplass slik at han kunne få all informasjon han trengte. Vi hadde også foreslått at det ble utstedt aksjer som kunne finansiere granskingen. De avslo begge deler, skriver Sundhagen i en e-post til E24.

Det var uaktuelt for Gjelsvik å tre inn i styret eller kjøpe aksjer i et selskap på konkursens rand, ifølge Hausvik.

Beskyldes for straffbare forhold

Ifølge Sundhagens advokat Karl Anders Grønland gjorde mistenkeliggjøringen og den konstante utspørringen fra Gjelsvik det vanskelig å få solgt et datterselskap som kunne gitt investorene penger tilbake.

– Kjøper ønsket ikke å kjøpe et datterselskap som tok med seg bråket med Gjelsvik, sier Grønland.

Glenn Andre Sundhagen har blitt anklaget for kriminelle handlinger av bostyrer Vegard Øien og kreditorutvalget der kommunalminister Sigbjørn Gjelsvik inntil nylig satt. Selv mener Sundhagen at han ikke har gjort noe kritikkverdig.

Det skulle ta nesten to år før bobehandlingen ble avsluttet. I sin sluttberetning fra oktober i år skriver bostyrer Vegard Øien at det er flere mistenkelige transaksjoner i selskapet.

Blant annet påstås det at Sundhagen har tilegnet seg aksjer selskapet eide til underpris.

Ifølge Øien kunne denne transaksjonen være straffbar, og man anbefalte at Sundhagen ble plassert i konkurskarantene. Øien har også politianmeldt han. Sundhagen sier han ikke er kjent med politianmeldelsen fra bobestyrer utover at den er nevnt i sluttberetningen.

I sluttinnberetningen står det videre at en gruppering av aksjonærene har ment at selskapet ikke hadde nødvendige konsesjoner fra Finanstilsynet og at man derfor ble forledet av Sundhagen da man investerte i selskapet. Gjelsvik var blant disse aksjonærene.

– Det er åpenbart uriktig at vi trengte konsesjon. Noe vi også fikk bekreftet fra Finanstilsynet i 2016, sier Sundhagen.

– Ikke grunnlag for konkurskarantene

Spørsmålet om Sundhagen skulle plasseres i konkurskarantene ble behandlet i Romerike og Glåmdal tingrett den 22. desember. Da slo tingretten fast at det ikke var «skjellig grunn til mistanke» om at Sundhagen hadde gjort noe kriminelt.

Det var kun Sundhagen og advokat Grønland som møtte opp i retten. Ifølge bostyrer Vegard Øien hadde ikke konkursboet penger nok til å delta.

Tingretten begrunner sin konklusjon med at alle aksjonærer skal ha fått tilbud om å kjøpe aksjene gjennom en auksjon over tolv dager. Det endte derfor ikke med konkurskarantene for investoren.

Dommeren konkluderte også med at det basert på fremlagt dokumentasjon ikke var grunnlag for å hevde at Sundhagen handlet mot interessene til de andre aksjonærene.

Kommunalminister Sigbjørn Gjelsvik blir anklaget for press og falske anklager av investor Glenn Sundhagen. Gjelsviks advokat er ikke enig i Sundhagens beskrivelse av saken.

Avviser rolleblanding

Kommunalministeren bekrefter at han tok en aktiv rolle i å få svar på hvorfor farens investeringer ble tapt.

– Jeg ble våren 2021 oppnevnt i konkursboets kreditorutvalg, men kan ikke kommentere mitt arbeid i den anledning ut over det som fremgår av sluttinnberetningen, skrev kommunalminister Gjelsvik til E24 før kjennelsen fra tingretten forelå 22. desember.

Mer ønsker han ikke å kommentere hva han konkret har gjort.

– Dette har ikke berørt min rolle som kommunalminister. Når det gjelder boets arbeid vil jeg vise til bostyrer og har ingen ytterligere kommentar, skriver Gjelsvik.

– Utsatt for utpressing og press

I etterkant av tingrettens kjennelse beskriver Sundhagen situasjonen han har stått i som svært tøff.

– Det å bli utsatt for press, falske og udokumenterte anklager av bobestyrer, borevisor og kreditorutvalget bestående av Sigbjørn Gjelsvik og Anders Langset finner jeg forkastelig, skriver Sundhagen i en e-post til E24.

– Nå har retten kommet til samme konklusjon som jeg har hevdet hele tiden, nemlig at jeg ikke har gjort noe kritikkverdig, skriver Sundhagen.

Anders Langset har blitt fremlagt beskyldningene fra Sundhagen, men ønsker ikke å kommentere saken.

Grønland mener saken har likhetstrekk med såkalte «greenmailing»-saker fra mindretallsaksjonærer. I slike saker truer man med anklager, som man enten sender til andre aksjeeiere, pressen eller lignende for å få ledelsen eller selskapet til å betale en ut, ifølge advokaten.

– I normal språklig omtale er det snakk om utpressing, sier Grønland.

– Udokumenterte påstander

Bostyrer Vegard Øien kjenner seg ikke igjen i Sundhagens og Grønlands beskrivelse om press.

– Sundhagen krevde muntlige forhandlinger i retten, men boet hadde ikke midler til å ta del i disse. Sundhagen fikk altså fremføre sitt syn i retten uten at boet tok til motmæle, og retten måtte basere seg på det som er skrevet i sluttinnberetningen og borevisors rapport, for så vidt gjelder boets syn, sier Øien.

Han avviser at Sundhagen har blitt offer for falske anklager. Konkursbehandlingen er nå også over, men det var lite penger i boet som begrenset muligheten til å ettergå alle handlingene vi ønsket, opplyser Øien.

Heller ikke Gjelsviks advokat Christian Hausvik er enig i Sundhagens eller Grønlands beskrivelse av saken.

– Denne type udokumenterte påstander faller på sin egen urimelighet. Det foreligger ikke noe press fra denne siden. For øvrig vil vi ikke forhåndsprosedere saken i media, sier Hausvik.

Advokat Christian Hausvik representerer kommunalminister Sigbjørn Gjelsvik.

– Rettsprosesser i gang

Hausvik reagerer på at det tidligere styret ønsker å gi dem skylden for konkursen. Han viser til at bråket rundt granskingen begynte lenge etter at selskapet ikke kunne dekke forpliktelsene sine. Ifølge bostyrers sluttinnberetning skjedde dette i løpet av høsten 2019.

– Derfor ba man om gransking av selskapet, men da begjærte styret oppbud, og selskapet ble tatt under konkursbehandling før gransking kunne igangsettes, sier Hausvik og legger til:

– Våre klienter har levert en forliksklage mot styret, og saken må nå bringes inn for de ordinære domstoler, sier Hausvik.

Han legger til at kjennelsen om konkurskarantene ikke har noen innvirkning på søksmålet de vil kunne rette mot Sundhagen.

Forundret over søksmål

Ifølge Sundhagen er et eventuelt erstatningssøksmål er både ubegrunnet og foreldet, og han sier at kun et fåtall av mindretallsaksjonærer har valgt å bli med på det.

– Jeg blir veldig forundret hvis jeg nå etter rettens kjennelse vil motta dette søksmålet, skriver Sundhagen.

Han har fått en rekke spørsmål om sin rolle i selskapet og anklagene som nå er rettet mot ham.

Han svarer E24 ved å oversende flere dokumenter med tilsvar og redegjørelser til tingretten. I tillegg sier han følgende:

– Når det gjelder hva jeg har gjort galt konkret, så er jeg anklaget for ha solgt noen aksjer for billig. Det vi gjorde for å sikre best mulig pris på aksjene og åpenhet i selskapet var at disse omtalte aksjene ble tilbudt på en auksjon. Alle aksjeeierne i Industriholding Norge AS og aksjeeiere i selskapet jeg skulle selge aksjer ifra, samt andre interessenter, fikk det samme tilbudet, skriver Sundhagen.

Publisert:
Gå til e24.no