Kommentar: Økt aksjeskatt - et særdeles lite målrettet tiltak

Vi som sparer i aksjefond har absolutt ingen mulighet til å drive inntektsskifting. Det er derfor ingen rimelighet i at avkastningen som oppnås skal beskattes som om vi har mulighet til dette.

Publisert: Publisert:
Dette er en kronikk
Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning.

Stortinget vedtar i disse dager regjeringens forslag til skatteopplegg for 2016. En sentral endring er at renteinntekter til neste år skal beskattes med 25 prosent, mens aksjeinntekter (eierinntekt) derimot skal skattes med 28,75 prosent (før skjerming). Det legges dessuten opp til at forskjellen i skattesats skal økes ytterligere fram mot 2018 (til hhv. 22 og 32 prosent).

For de fleste av oss vil høyere beskatning av aksjeinntekter først og fremst innebære skattemessig incentiv til å plassere en enda mindre del sparingen vår i denne aktivaklassen. En rask kikk på sammensetningen av husholdningenes formue er nok til å skjønne at det ikke akkurat er dette incentivet vi trenger. Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at vi i gjennomsnitt kun har 11 prosent av formuen vår plassert i aksjer og aksjefond (fordelingen er dessuten svært skjev og de fleste har dermed langt lavere andel). Resten har vi stort sett plassert i bolig og bank.

Både med tanke på diversifisering av husholdningens aktivaside og ikke minst sjansene for å kunne oppnå langsiktig realavkastning, gir regjeringens forslag etter min oppfatning svært uheldige incentiver. Spissformulert er husholdningene helt avhengige av fortsatt stigende boligpriser for å kunne oppnå langsiktig realavkastning på sin formue. I denne situasjonen er det etter mitt syn feil politikk å innføre skatteregler som forsterker incentivet til ikke å investere i verdiskapende virksomhet i næringslivet.

Les også

Sjeføkonom: – Skattesystemet må endres

Regjeringen begrunner forslaget med å motvirke såkalt inntektsskifting (som følge av at selskapskatten og skatt på alminnelig inntekt i 2016 reduseres til 25 prosent). Inntektsskifting innebærer at eiere som arbeider i eget selskap tar ut aksjeutbytte i stedet for faktisk arbeidsinntekt. Jeg skjønner at man ønsker å motvirke slike skattetilpasninger, men det er jo ikke slik at alle jobber i egen bedrift og har mulighet til å velge mellom å ta ut lønn eller utbytte. Likevel skal vi alle beskattes som om vi kan det. Dette er et særdeles lite målrettet tiltak.

Et godt råd til regjeringen er å lytte mer til sitt eget fagorgan på området. Skattedirektoratet har nemlig tatt til orde for at tiltak mot inntektsskifting begrenses til de situasjoner hvor det kan være aktuelt å omdanne arbeidsinntekt til eierinntekt. Skattedirektoratet peker på at en nærliggende løsning kan være at økt skatt på eierinntekt kun gjennomføres for aksjonærer som har en viss eierandel, eksempelvis 10 prosent.

Ettersom vi som sparer i aksjefond ikke har mulighet til å drive inntektsskifting, mener vi det er et godt forslag at økt skatt på aksjeinntekt kun omfatter de situasjoner hvor det faktisk er mulig å omdanne arbeidsinntekt til eierinntekt.

Les også

Nyttårseffekten - statistiske resultater

Les også

Har dyktige ledere et «ledergen»?

Publisert: