Tor Saglie, her avbildet som Nav-direktør i 2009.

Utvalgsleder beskriver «en arbeidssituasjon som ikke kan vedvare for meg personlig»

Har en politisk motivert aksjon presset ut lederen av et regjeringsoppnevnt utvalg? Den skriftlige begrunnelsen hans for å trekke seg, beskriver i hvert fall «en arbeidssituasjon som ikke kunne fortsette».

Publisert: Publisert:
Dette er en kommentar
Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning.

Bråket rundt Avkommersialiseringsutvalget har handlet om et intern uro, pressede personalressurser i sekretariatet og episoder med uakseptabel oppførsel fra departementet.

Men saken lukter som sagt også politikk lang vei. Noen var bekymret for at utvalget ikke skulle konkludere tydelig nok mot kommersielle aktører. Det som for en part er faglighet, ble av motparten oppfattet som et forsøk på å utvanne et politisk bestemt mandat.

Saken har selvfølgelig flere sider. Når utvalgsleder trekker seg, er det også en rimelig tolkning at han i praksis ble presset ut.

– Det er jo fullstendig uaktuelt å avsette en utvalgsleder som er oppnevnt av Kongen i statsråd. Det er meg bekjent aldri skjedd før at en utvalgsleder er blitt avsatt, sa departementsråd Petter Skarheim i Kommunal- og distriktsdepartementet til Aftenposten.

Nå har utvalgslederen, den erfarne embetsmannen Tor Saglie, trukket seg.

Det har vært mye bråk rundt Avkommersialiseringsutvalget. Saken har flere sider. Men er vanskelig å ikke se uroen som, i hvert fall delvis, et resultat av politisk kamp.

Avkommersialiseringsutvalget ble satt ned etter en enighet mellom regjeringspartiene og SV. Hensikten var å utrede hvordan kommersielle aktører kan fases ut av velferdsproduksjon. Samtidig sier mandatet også at utvalget skal vurdere «fordeler og ulemper» og legge frem et alternativ med strengere regulering, men ikke nødvendigvis forbud.

Mye av oppmerksomheten har vært knyttet til en opphetet samtale hvor et medlem i utvalget fikk en skyllebøtte fra en ekspedisjonssjef i Kommunal- og distriktsdepartementet.

I etterkant gikk to andre utvalgsmedlemmer – Linn Herning fra For Velferdsstaten og Gøril Bjerkan fra LO – offentlig ut med mistillit til utvalgsleder Saglie. Begge har for øvrig vært profilerte debattanter og kritiske til kommersielle aktører i velferden.

De to ville ikke lenger møte i utvalget under Saglies ledelse, og skal ha fått følge av et par andre medlemmer. De sendte også brev til departementet, Statsministerens kontor – og til Sosialistisk Venstreparti på Stortinget.

At samarbeidsklimaet har vært dårlig, er klart. Men dette lukter også politikk. Kjernen er uenighet om hvordan utvalgets mandat skal tolkes.

Jeg har fått innsyn i brevet hvor Saglie ber departementet om å få fratre som utvalgsleder. Det beskriver hvordan han «ikke lenger kan ta ansvar for å sikre en faglig forsvarlig utredningsprosess i tråd med mandatet».

I brevet trekker han også frem flere problemer:

  • «Sterkt motstridende interesser og politiske og ideologiske posisjoner blant utvalgets medlemmer vanskeliggjør en faglig nøktern utredning i
    tråd med utredningsinstruksen.»
  • «Pågående uenighet mellom SV og regjering om utvalgets
    mandat trekker i samme retning.»
  • «I tillegg kommer flere uberettigede personangrep på meg både i media og på andre måter.»

Samlet, beskriver brevet, gir «dette en arbeidssituasjon som ikke kan vedvare for meg personlig».

Kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) er ansvarlig statsråd for utvalget. Det er meg bekjent ingenting som peker mot at statsråden eller hans embetsverk har hatt mistillit til Saglie. Snarere har departementet stått ved utvalgslederen hele veien.

Det politiske presset har først og fremst kommet fra innad i utvalget, og delvis fra stortingspartiene SV og Rødt, selv om ingen av dem har tatt direkte til orde for at utvalgsleder må gå av.

Tor Saglie har nok selv trukket konklusjonen. Trolig håper han å bidra til at utvalgets arbeid kan komme på sporet igjen. På en eller annen måte.

Publisert:

Her kan du lese mer om