Millionfullmaktene

Tilbakekaller Hammervolls advokatbevilling

Advokatbevillingsnemnden mener John Hammervoll er uskikket til å drive advokatvirksomhet, og at Hammervoll hadde åpenbart økonomiske interesser i oppdraget han hadde for en kvinne i 90-årene.

Advokatbevillingsnemnden tilbakekaller John Hammervolls advokatbevilling. Han var med på å grunnlegge advokatfirmaet Hammervoll Pind.
  • Sofie Amalie Fraser
  • Jonas Alsaker Vikan
Publisert:

«Etter Advokatbevillingsnemndens vurdering har John Magne Swift Hammervoll gjort seg skyldig i forhold som gjør at han er uskikket til å drive advokatvirksomhet, og at han har mistet tilliten som er nødvendig i yrket», står det i vurderingen fra Advokatbevillingsnemnden.

I 2020 dokumenterte E24 hvordan advokat John Hammervoll ved hjelp av fullmakter overførte 6,8 millioner kroner til advokatfirmaet Hammervoll Pind og eiendomsmeglerfullmektig Odd Kalsnes. Pengene kom fra en kvinnelig klient i 90-årene som hadde underskrevet fremtidsfullmakter med Hammervoll som fullmektig.

Hammervoll er siktet for grov økonomisk utroskap, men nekter straffskyld.

Saken etterforskes fortsatt av politiet i Oslo.

Nemnda vurderer de kritikkverdige forholdene som så alvorlige at de vil tilbakekalle Hammervolls advokatbevilling.

Nemnda mener også at Hammervoll er «uskikket til å yte rettshjelp i medhold av domstolloven.»

Advokatbevillingsnemnden nedlegger også forbud mot at Hammervoll yter rettshjelp.

AdvokatWatch omtalte vedtaket om tilbakekallingen først.

Les alle sakene i E24-serien Millionfullmaktene her

Uenig i avgjørelsen

– Jeg er uenig i avgjørelsen, og den bygger på et meget grovt uriktig faktum. Saksforholdet som denne saken springer ut av er gjenstand for en omfattende politietterforskning hvor jeg er siktet, skriver John Hammervoll til E24.

Sommeren 2020 gikk Hammervoll frivillig med på suspensjon av bevillingen sin som følge av siktelsen mot ham. Han sluttet også i advokatfirmaet.

Advokatbevillingsnemnden understreker også at straffesaken mot Hammervoll ikke er ferdig etterforsket, men skriver at deres vurdering er uavhengig av behandlingen av siktelsen mot Hammervoll som begrunnet suspensjonen av advokatbevillingen.

– På tross av at det har gått mer enn to år siden siktelsen ble tatt ut har jeg enda ikke fått anledning til å forklare meg for politiet. Jeg ber om respekt for at jeg hverken kan eller vil uttale meg til pressen – eller tilsynsmyndighetene – om de forhold som er gjenstand for etterforskning, før jeg har forklart meg for politiet, skriver Hammervoll.

Politiadvokat Susie Langsem Bergstrand sier til E24 at Hammervoll avga en forklaring i forbindelse med aksjonen de hadde i april 2020.

– Politiet har flere ganger anmodet Hammervoll om å komme for gjennomlesning og signering av dette avhøret, men dette er ikke blitt etterkommet. Videre avga han forklaring ved rettsmøte som fant sted 12. juni 2020.

Hun sier de har etter rettsmøtet var i kontakt med Hammervolls advokater for å tilby et nytt avhør etter at Hammervoll hadde gjennomlest og signert det første avhøret. Politiadvokaten sier de ikke har fått ytterligere tilbakemelding på det.

Bergstrand sier at når vitneavhørene er ferdige så vil partene få nye, oppdaterte saksdokumenter og at politiet da vil innkalle Hammervoll til avhør. Politiet antar at dette vil bli over sommeren.

Advokatfirmaet siktet

Advokatfirmaet Hammervoll Pind er også siktet i saken. Overfor E24 har advokatfirmaet avvist siktelsen.

Politiadvokat Bergstrand sier de har foretatt nærmere 50 vitneavhør i saken.

– Noen av disse avhørene er også omfattende og gjelder blant annet rutiner og prosesser internt i det tidligere advokatfirma Hammervoll Pind, sier politiadvokaten.

Firmaet har senere byttet navn først til Pind og så til Ryger advokatfirma. I januar i år skrev AdvokatWatch at advokatfirmaet stenger kontoret deres i Oslo.

Klienten ble ikke orientert

Advokatbevillingsnemnden legger til grunn at Hammervoll har hatt disposisjonsrett til den eldre kvinnens private bankkonto over en lengre periode, og at han har betalt regningene hennes. Han har med et unntak dekket alle advokatfirmaets fakturaer til henne fra samme konto.

I vedtaket står det at nemnda har merket seg at advokatfirmaet har fakturert kvinnen for mer enn fem millioner i den aktuelle perioden.

E24 har tidligere skrevet at dagen etter at John Hammervoll fikk den første fullmakten i slutten av november 2016, ba han kvinnens bank om å sørge for at all post sendes til advokatfirmaet. Det viser et dokument E24 har sett.

Advokatbevillingsnemnden legger til grunn, på bakgrunn av Hammervolls egne opplysninger, at hverken advokatfirmaets fakturaer eller kontoutskrifter fra bankkontoen ble sendt til kvinnen.

«Kun et fåtall av fakturaene fra advokatfirmaet er signert med en aksept fra klientens side. Det er ikke fremlagt noen annen dokumentasjon som underbygger at klienten har vært kjent med eller har godkjent transaksjonene som er foretatt på hennes bankkonto», står det i vurderingen fra nemnda.

Det står videre at Hammervoll har oppgitt at klienten «uttrykkelig» hadde bedt om at dokumenter som omfattet hennes økonomiske situasjon ikke ble sendt til henne i posten, og at han ga henne innsyn i transaksjoner og fakturaer i møter med kvinnen.

Les også

Siktelse mot eks-megler utvidet etter E24-avsløring om ukjent testament

«Svært alvorlig»

Hammervoll har også erkjent at han ikke har ført særregnskap for kontoen, slik han plikter etter advokatforskriften.

Nemnda skriver at Hammervoll har stilt seg i en posisjon der han ikke kan dokumentere for utenforstående at kvinnens midler er brukt i tråd med hennes ønsker og interesser.

Fraværet av regnskap og dokumentasjon har gjort at advokatfirmaets revisor og tilsynsmyndighetene ikke har mulighet til å kontrollere om klientbehandlingen har vært korrekt.

«Nemnda ser svært alvorlig på forholdet, også fordi Hammervoll hadde en
oppfordring til å iverksette skjerpede rutiner for å sikre notoritet og etterprøvbarhet i denne saken. Dette bl.a. på grunn av klientforholdets spesielle karakter, størrelsen på transaksjonene som ble foretatt på klientens konto, samt klientens sårbare situasjon, som Hammervoll etter det opplyste var spesielt oppmerksom på», står det.

Det står videre at etter nemndas oppfatning hadde Hammervoll åpenbart økonomiske interesser i oppdraget, som også tilsa at han burde sikret seg nødvendig og utvetydig dokumentasjon.

I dokumentet står det at Hammervoll har oppgitt at han ikke var kjent med at han pliktet å føre særregnskap i dette tilfellet.

Les også

Lege erklærte mulig dement kvinne samtykkekompetent flere ganger: «følgefeil»

«Peker på andre»

I dokumentet står det at Hammervoll under nemndas møte forklarte at det var flere kolleger av han som bisto han i oppdraget.

Nemnda skriver at deres oppfatning er at det er «lite tillitvekkende at Hammervoll peker på andre som (med-) ansvarlig i denne sammenheng». De viser til at Hammervoll var oppdragsansvarlig advokat og at han derfor har det fulle ansvaret for de kritikkverdige forholdene.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

  1. Millionfullmaktene

Flere artikler

  1. Økokrim jakter hemmelig selskap etter E24-avsløring

  2. Rusinstitusjon mistet godkjenning etter flere bekymringsmeldinger

  3. Eiendomsbaroner i eksil

  4. Full stans: Togstreik over hele Østlandet tirsdag

  5. Betalt innhold

    Effekt av flykaos? Fergene fylles opp igjen.