To tidligere Funcom-topper dømt i ankesaken – tidligere finansdirektør fullstendig frifunnet

To tidligere Funcom-topper er dømt for henholdsvis innsidehandel og markedsmanipulasjon, men dommen er likevel langt fra Økokrims påstand.

RAZZIA: Økokrim hentet ut datautstyr og dokumenter fra Funcoms lokaler på Skøyen da de gikk til aksjon i januar 2014.

Foto: Eric Utheim
  • David Bach
Publisert:

Funcoms tidligere nestleder i styret, Torleif Ahlsand, er dømt for fem tilfeller av salg med innsideinformasjon til ti måneder i fengsel og får inndratt 3,5 millioner kroner. Han er frifunnet for tilskyndelse til innsidehandel.

– Han er glad for å ha blitt frifunnet nok en gang for mesteparten av anklagene, men skuffet over den delvise domfellelsen, sier Ahlsands forsvarer, advokat Caterina Gaeta i Sands, til E24.

– Vi ser at saken reiser flere prinsipielle rettslige spørsmål som egner seg godt til å bli prøvd i Høyesterett. Nå skal vi vurdere dommen nøye og vurdere anke, sier hun.

For tidligere Funcom-sjef Trond Arne Aas’ del endte det med 21 dagers betinget fengsel for ett tilfelle av markedsmanipulasjon.

Han er frifunnet for andre poster som gjelder markedsmanipulasjon og innsidehandel, skriver Økokrim videre.

– Han er svært glad for at også lagmannsretten har lagt til grunn hans forklaring, og at han nå er frifunnet for alt det vesentlige i denne saken. Han er idømt en betinget dom for en bagatell, og det overskygger selvfølgelig ikke gleden over frifinnelsen, sier advokat Frode Sulland i Advokatfirmaet Sulland.

– Dette er et alvorlig nederlag for Økokrim, hvor de hadde mulighet til å la saken ligge etter frifinnelsene i tingretten. Jeg oppfatter det som svært alvorlig at Økokrim i ytterligere en stor sak har bedømt beviser og jus uriktig, og at dette blir en ny bekreftelse på det svært problematiske i at det er samme statsadvokat som får lov til å ha ansvar for saken fra start til mål, legger Sulland til.

Les også

Slik snakket Funcom opp sin egen flopp

Finansdirektør frifunnet

«Innsidehandlene var egnet til å svekke tilliten til aksjemarkedet generelt og Funcom spesielt. Svekket tillit er alvorlig for et selskap som gjentatte ganger i tiltaleperioden og etterpå hadde behov for kapitaltilførsel. Innsidehandelen var egnet til å gjøre dette vanskeligere og dyrere for Funcom», heter det i dommen.

Selskapets tidligere finansdirektør Bjørn Toften er frifunnet for innsidehandel. I tingretten ble Toften dømt til 85 dagers ubetinget fengsel og inndragning av over 290.000 kroner, noe som nå altså omgjøres.

– Økokrim er ikke hørt på noe i det som har vært hovedtesen i saken deres, om at det var grovt avvik mellom hva som ble kommunisert og hva som var virkeligheten. Hovedkonklusjonen i dommen er at Økokrims tese – at det interne bildet var rødt mens det eksterne bildet som ble tegnet var grønt – er skutt ettertrykkelig ned av lagmannsretten, sier Toftens forsvarer, advokat Anders Brosveet hos Elden.

Han sier Toften åpenbart er fornøyd med at saken nå har fått sin ende.

Konstituert førstestatsadvokat Inge Svae-Grotli i Økokrim sier i en melding at de nå vil vurdere dommen nøye.

– Påtalemyndigheten vil nå gå nøye gjennom dommen, og se på lagmannsrettens vurderinger av både domfellelsene og postene der de tiltalte er frifunnet, sier Svae-Grotli.

Om forsvarernes krasse kritikk har førstestatsadvokaten dette å si.

– Økokrim tar forsvarernes uttalelser til etterretning. Samtidig er vi av den oppfatning at lagmannsrettens domsgrunner og vurderinger gir et langt bredere bilde av saken og bevisene enn hva som hevdes, sier Svae Grotli.

Borgarting lagmannsretts dom er delvis avsagt under dissenser, på Aas for emisjonen og på Ahlsand for avgangen. Frifinnelsen av Toften var enstemmig. Dommen er ikke rettskraftig.

Les også

Økokrim vil fengsle tidligere Funcom-topper for innsidehandel

Razzia i 2014

Det var i januar 2014 at Økokrim raidet lokalene til den norske dataspillprodusenten på Skøyen i Oslo.

Det børsnoterte selskapet er mistenkt for markedsmanipulasjon - det vil si å ha gitt uriktige opplysninger overfor børs og investorer.

Dette skal ha pågått i perioden august 2011 til september 2012 – samme tidsrom der Funcom utviklet, promoterte, lanserte og floppet med dataspillet «The Secret World».

Funcom-aksjen hadde voldsomme bevegelser i denne perioden.

I løpet av trekvart år steg kursen fra rundt 7 kroner per aksje til 23 kroner på det høyeste.

Flere i selskapets toppledelse og styre tjente gode penger på selge unna Funcom-aksjer i denne perioden.

Kort tid etter at spillet ble sluppet i starten av juli 2012 hadde kursen imidlertid rast til bunns, og aksjen ble omsatt for under 4 kroner per stykk.

Publisert:

Her kan du lese mer om

  1. Funcom
  2. Økokrim

Flere artikler