Arbeidsrettsadvokat: Det er ikke coronaviruset i seg selv som gir grunnlag for permittering

Kristian Foss Aalmo i SBDL stiller spørsmål ved om det er permittert med for lav terskel i noen bransjer som er indirekte berørt av corona-krisen.

FÅR CORONA-SPØRSMÅL: Kristian Foss Aalmo er advokat i SBDL og jobber til daglig med rådgivning og prosedyre innen arbeidsrettslige spørsmål. Han bistår større og små virksomheter i både privat og offentlig sektor. Aalmo opplever for tiden en rekke spørsmål knyttet til arbeidsgivers handlingsrom for å ivareta virksomhetens behov i en krevende situasjon.
  • Ingvild Sagmoen
Publisert: Publisert:

Mer enn 300.000 nordmenn har de siste ukene søkt Nav om dagpenger, mange fordi de har blitt permittert eller blitt varslet om permitteringer i bedriften de jobber i.

Årsaken er coronavirusutbruddet og følgene av det: krav om avstand på minst én meter mellom personer og forbud mot og stenging av alle typer arrangementer som samler mennesker, virksomheter i serveringsbransjen, treningssentre, frisører og hudpleie, blant annet.

Men coronaviruset i seg selv gir ikke grunnlag for permitteringer, understreker advokat Kristian Foss Aalmo i SBDL.

– De ordinære influensaepidemiene hvert år gir ikke grunnlag for permittering, sier han.

– Grunnen til at coronakrisen kan gi grunnlag for permittering er fordi det faktisk fører til arbeidsmangel hos virksomheter, og det er dette man må godtgjøre for at permitteringene skal være gyldige, sier Aalmo.

Live: Slik rammes norske bedrifter av coronaviruset

Permittere eller nedbemanne?

Det må hele tiden vurderes om det er grunnlag for permittering, forklarer advokaten.

Han påpeker at mange virksomheter jo har fått direkte forbud mot å drive, slik som fysioterapeuter og barer. Mange av myndighetenes atferdsråd innebærer dessuten at etterspørselen etter enkelte tjenester og tilbud faller dramatisk.

Men likevel:

– Har man permittert med for lav terskel i mange bransjer som er indirekte berørt? Har man benyttet permitteringsregelverket som en føre-var-strategi mot en lavkonjunktur?

Les også

Kristell Karlsson er permittert fra to jobber og studerer på deltid. Nå får hun hverken dagpenger fra Nav eller støtte fra Lånekassen.

Aalmo stiller spørsmål ved om noen bedrifter heller skulle sett på bemanningen generelt.

– Når går den akutte arbeidsmangelen over i en mer generell lavkonjunktur der man går over i en mer langvarig nedgangstid og man må se seg nødt til å vurdere om man har saklig grunn for å nedbemanne?

Aalmo påpeker at grensen for permitteringer er seks måneder. Man skal likevel ikke permittere lenger enn det foreligger såkalt arbeidsmangel.

– Det er risiko for at man permitterer lenger enn man faktisk har adgang til for å spare penger som ikke er strengt nødvendig, sier han.

Les også

Scandic-tillitsvalgte følte seg presset til å skrive under på permitteringsavtale - sier de fikk tilsendt ferdig utfylt protokoll

Var det uforutsett?

Hovedregelen er at permitteringer skal varsles 14 dager i forkant. Ved uforutsette hendelser åpnes det for at varslingsfristen kan begrenses til to dager.

Aalmo forklarer at det avgjørende er hvorvidt det som fører til arbeidsmangel faktisk var uforutsett.

– Da myndighetenes tiltak strammet seg til i perioden 10. – 16. mars, kan nok mange virksomheter hevde at virkningene av viruset og tiltakene var uforutsette, hvor man mistet omsetning på dagen og at en varslingsfrist på to dager dermed var holdbart, sier han.

– Det er imidlertid tvilsomt om man kan hevde at effekten av coronaviruset er uforutsett, når man de siste tre ukene har sett hvilke virkninger det har for en rekke virksomheter. Med mindre myndighetene innfører nye tiltak som rammer en konkret virksomhet, må ellers virkningene av tiltakene som allerede har vart en stund være noe man må kunne ha forutsett. Dermed må de fleste virksomheter belage seg på 14 dagers varslingsfrist, sier han.

Er din bedrift rammet av coronakrisen? Hjelp E24 med å kartlegge konsekvensene i næringslivet her!

Ansatte skal inkluderes i drøfting

Det er arbeidsgiver selv som må vurdere om det foreligger grunn for permittering og eventuelt hvilket omfang, forklarer Aalmo.

Deretter skal permitteringene drøftes med de ansattes representanter før beslutning om permittering fattes.

Grunnlaget for permitteringen skal drøftes og også kriterier for utvelgelse, altså hvem som skal permitteres, sier han.

Les også

Hyttekommuner i akutt krise – hver femte ansatt har søkt om dagpenger

– Det er arbeidsgiver som beslutter permitteringen, men dersom de ansattes representanter har vært uenig med arbeidsgiver på enkelte punkter kan dette få betydning ved tvist senere. Vi ser også at NAV krever dokumentasjon fra drøftelsene ved vurdering av om de ansatte skal ha rett til ytelser under permittering. Etter at drøftelsene er gjennomført må arbeidsgiver sende permitteringsvarsel som skal inneholde visse opplysninger, sier Aalmo.

– Under permitteringen er det viktig at arbeidsgiver følger opp sine ansatte og gir løpende informasjon om virksomhetens situasjon. Arbeidsgiver skal løpende ha dialog med de ansattes representanter og vurdere om det fortsatt foreligger grunnlag for permittering, sier han.

Tror misbruk skjer i liten grad

– Er det for utydelig i dagens corona-situasjon når man kan bruke todagersregelen?

– Jeg synes ikke det er veldig utydelig. Man må gjøre en konkret vurdering av om det som fører til arbeidsmangel er uforutsett og den vurderingen vil variere fra virksomhet til virksomhet. Er man usikker på dette bør man søke råd og gjøre seg kjent med risikoen, sier Aalmo.

– Tror du bedrifter kan komme til å misbruke regelverket i disse tider?

– Arbeidsgivere vil nok så langt det er mulig unngå permitteringer, men svært mange virksomheter er i reelle vanskeligheter og grunnlag for permittering foreligger. Jeg opplever imidlertid at virksomheter strekker seg langt for å ivareta arbeidstagerne på en best mulig måte, noe de gjør klokt i. Utover de rettslige konsekvensene har dette også en side til god personalpolitikk og ikke minst omdømme, sier Aalmo.

– Det er helt avgjørende for virksomhetene å behandle de ansatte på en god måte all den tid de ansatte på et tidspunkt skal tilbake i arbeid og være motiverte for å jobbe. Regelverket kan nok oppfattes som uoversiktlig for mange og det er risiko for å gjøre feil, men jeg tror imidlertid at misbruk hører til sjeldenhetene. Arbeidsgiverne har alt å tape.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

  1. Permittering
  2. Coronaviruset
  3. Arbeidsliv
  4. Arbeidsledighet

Flere artikler

  1. Nå kan det være for sent å permittere med to dagers varsel

  2. Aker Solutions-klubbleder advarer om regelbrudd ved permittering: – Strikken er strukket for langt

  3. Nav: Arbeidsgivere kan corona-permittere ansatte på to dagers varsel

  4. Scandic-tillitsvalgte følte seg presset til å skrive under på permitteringsavtale - sier de fikk tilsendt ferdig utfylt protokoll

  5. Sjokktall i NHO-undersøkelse: 79 prosent av bedriftene kan permittere